Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1554

Br yssel 21. lokakuuta 2009

EU :lta uudet turvallisuusstandardit vauvojen ja pikkulasten nukkumaympäristön tuotteille

EU:n jäsenvaltiot näyttivät tänään vihreää valoa uusille turvallisuusstandardeille, jotka koskevat peittojen, vauvojen makuupussien ja lastensängyn patjojen kaltaisia lasten nukkumapaikassa käytettäviä tuotteita. Standardeilla pitäisi voida estää monet lastensänkyihin liittyvät tapaturmat. Asiasta äänestettiin yleistä tuoteturvallisuutta käsittelevässä komiteassa Brysselissä. Lastensänkyihin liittyvät tapaturmat aiheuttavat vuosittain enemmän lasten kuolemantapauksia kuin mitkään muut lastenhoitotuotteet. 1 Eurooppalaisen tapaturmatietokannan (IDB) mukaan 0–4-vuotiaille lapsille sattui vuosina 2005–2007 Euroopan unionissa 17 000 tapaturmaa sängyssä. Vaikka lastensängyn patjat ja pehmusteet, vauvojen riippusängyt, lasten peitot ja vauvojen makuupussit aiheuttavat näin paljon vakavia ja joskus jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia, näille tuotteille ei tätä nykyä ole olemassa eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Ehdotetuilla uusilla standardeilla vähennetään tapaturmien riskiä – esimerkiksi tukehtumista irtoaviin osiin, patjan huonosta suunnittelusta johtuvaa lapsen jäämistä loukkuun tai naruista tai silmukoista johtuvaa tukehtumista. Lisäksi otetaan käyttöön muita tarpeellisia standardeja, kuten vakautta ja suunnittelua koskevat vaatimukset. Näillä pyritään vähentämään vaaraa, että vauvat putoaisivat riippusängystä ja loukkaisivat itsensä. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on nyt kolme kuukautta aikaa tutkia ehdotettuja turvallisuusvaatimuksia, minkä jälkeen komissio tekee asiasta virallisen päätöksen ennen ehdotuksen lähettämistä Euroopan standardointielimille.

Kuluttaja-asioista vastaava EU:n komission jäsen Meglena Kuneva totesi seuraavaa: ”On vanhempien tai lasten hoitajien tehtävänä päättää, miten he parhaiten hoitavat lastensa turvallisuuden. Komissio pyrkii varmistamaan, ettei näitä tuotteita käyttävien vanhempien tarvitse olla huolissaan lastensa turvallisuudesta. Meidän on oltava valppaina näiden kaikista herkimpien kuluttajien puolesta. Ohjeiden on oltava hyvin selkeät, ja tuotteiden on oltava niin turvallisia kuin mahdollista ja läpäistävä kaikki tarvittavat turvallisuustestit.”

Nykytilanne

Tänään äänestyksen kohteena olleet standardit ovat osa komission ja jäsenvaltioiden laajempaa pyrkimystä saattaa lukuisat erilaiset lastentuotteiden turvallisuusstandardit EU:ssa ajan tasalle. Eri puolilta maailmaa on saatu laajalti näyttöä siitä, että lastenhoitotuotteet aiheuttavat erittäin suuren määrän pikkulapsille aiheutuvista tapaturmista ja vammoista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sattui vuonna 2007 arviolta 62 000 tapausta, jossa tällaista alle viisivuotiaalle tullutta vammaa jouduttiin hoitamaan ensiapupoliklinikalla. Euroopan komissio toteutti vuosina 2007–2008 tutkimuksen, jonka pohjalta kuultiin jäsenvaltioita.

Tutkimuksessa tuotiin esiin ne suurimman riskin aiheuttavat lastenhoitotuotteet, joista ei joko ole olemassa turvallisuusstandardeja tai joita koskeva nykyinen standardi ei kata kaikkia riskejä. Tässä äänestyksessä käsitellyt viisi tuotetta mainittiin tutkimuksessa.

Lasten nukkumaympäristön tuotteisiin liittyvät ongelmat

Näihin tuotteisiin liittyy lähinnä seuraavia riskejä :

Lastensängyn patjat . Tuotteeseen liittyy lähinnä kiinnijäämisen riski ja syttymisriski. Vauva voi esimerkiksi jäädä loukkuun, jos patja on suunniteltu huonosti – patja on liian pieni, ja sen ympärille jää aukkoja, joihin lapsi voi jäädä kiinni tai tukehtua. Riskejä aiheutuu myös, koska tuotteet eivät täytä palovaatimuksia.

Vauvojen makuupussit ja lastensängyn pehmusteet. Riskit liittyvät lähinnä naruista, silmukoista, irrotettavissa olevista osista tai esiin päässeistä täytemateriaaleista aiheutuvaan kuristumiseen tai tukehtumiseen.

Lasten peitot . Pääasiallisena riskinä on tukehtuminen ja hypertermia. Ilman asianmukaisia turvallisuustietoja peitot saattavat ylikuumenemisen ja tukehtumisen vuoksi lisätä kätkytkuolemia.

Vauvojen riippusängyt . Suurimpana vaarana on tukehtuminen, kiinnijääminen ja huonosta suunnittelusta – erityisesti epävakaus tai rakenteellinen kestämättömyys – johtuva vammautuminen.

Taustaa

Vastasyntyneet nukkuvat päivittäin keskimäärin 16 tuntia ja 3–5-vuotiaatkin vielä 11–13 tuntia päivässä. Vauvat ja pienet lapset viettävät vähintään puolet vuorokaudesta nukkumapaikassa viiden ensimmäisen elinvuotensa aikana. Nukkumapaikassa olevien tuotteiden on oltava turvallisia, koska vauvat ja pienet lapset jätetään sinne tavallisesti valvomatta pitkähköksi ajaksi.

Ehdotukset

Uusilla EU:n standardeilla otetaan käyttöön uusia turvallisuusvaatimuksia, joilla pyritään parantamaan näiden tuotteiden yleistä turvallisuutta. Esimerkiksi lastensängyn patjat on suunniteltava siten, että minimoidaan kiinnijäämisen ja tukehtumisen riski varmistamalla, ettei patjan ja sängyn pohjan väliin jää aukkoja eikä sängyssä oleva lapsi pysty nostamaan patjaa helposti. Vauvojen makuupusseissa, lasten peitoissa ja lastensängyn pehmusteissa ei saa olla naruja, silmukoita, pieniä irrotettavissa olevia osia tai teräviä reunoja, jotka voisivat johtaa kuristumiseen, tukehtumiseen tai muihin vammoihin. Varoituksissa ja ohjeissa on mainittava selkeästi kuhunkin tuotteeseen liittyvät riskit. Lisäksi esitetään tuotteita koskevia hygieniavaatimuksia. Ks. MEMO/09/473 .

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto tutkivat komission ehdotusta (3 kuukauden tarkastelujakso), minkä jälkeen komissio tekee virallisen päätöksen. Tämän jälkeen Euroopan standardointikomitealle (CEN) annetaan toimeksianto alkaa työstää uusia tuoteturvallisuusstandardeja. Tämä työ voi kestää kaksi vuotta.

Linkki tutkimukseen:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Yhdysvalloissa kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevä elin (CPSC), 2009.


Side Bar