Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1552

Bryssel den 21 oktober 2009

Ett enda och rättvisare asylförfarande för en enhetlig status i EU: de sista byggstenarna för internationellt skydd snart på plats

Europeiska kommissionen har idag antagit ändringsförslag till två viktiga rättsakter inom asylområdet: skyddsdirektivet och direktivet om asylförfaranden.

Dessa ändringar följer efter de förslag som lades fram av kommissionen i december 2008 och år 2009 för genomförande av Haagprogrammet och den strategiska planen för asylpolitiken 1 : direktivet om mottagningsvillkor för asylsökande, Dublinförordningen, Eurodacförordningen, förordningen om en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor och den gemensamma EU-ordningen för vidarebosättning. Syftet med de planerade åtgärderna är att erbjuda offer för förföljelser ett bättre skydd, såsom Europeiska rådet efterlyste i den europeiska pakten för invandring och asyl. Samtidigt väntas förslagen förbättra samstämmigheten mellan EU-rättsakterna om asyl, förenkla och konsolidera skyddsnormerna både vad gäller skyddets innehåll och de förfaranden som tillämpas i hela EU och därmed hindra bedrägerier och göra asylprocessen effektivare.

Kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, med ansvar för politikområdet rättvisa, frihet och säkerhet, gjorde följande u ttalande: ”I dag lägger kommissionen de sista byggstenarna på plats i det gemensamma europeiska asylsystemet. Betydande framsteg har gjorts under senare år tack vare införandet av gemensamma normer men skillnaderna mellan medlemsländerna är ännu stora. Våra förslag är ett viktigt steg i riktning mot ambitiösare skyddsnormer, mer likvärdiga förutsättningar i de enskilda EU-länderna och ett effektivare och enhetligare system”.

Skyddsdirektivet

Förslaget har särskilt till syfte att:

  • Förtydliga vissa rättsliga begrepp som används för att definiera grunderna för skydd, t.ex. ”aktörer som ger skydd”, ”internt skydd” och ”tillhörighet till en viss samhällsgrupp”. Det kommer t.ex. att tas större hänsyn till könsaspekter vid bedömningen av en ansökan. Dessa klarlägganden ska göra det möjligt för nationella myndigheter att tillämpa kriterierna på ett mer välunderbyggt sätt och snabbare avgöra vem som faktiskt behöver skydd.

  • Utjämna skillnader mellan de rättigheter som ges flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd, om sådana skillnader inte längre kan anses motiverade. Ändringarna avser uppehållstillståndens varaktighet samt tillgången till sociala förmåner, sjukvård och arbete.

  • Beakta de särskilda integrationsproblem som drabbar personer som beviljats internationellt skydd och förbättra deras möjligheter att i praktiken utöva rättigheter som direktivet redan ger dem. De kan till exempel inte vända sig till myndigheterna i sitt eget land och begära intyg över akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer. Syftet med förslaget är därför att hjälpa dem att övervinna praktiska hinder av det slaget genom att underlätta erkännandet av kvalifikationer samt tillgången till yrkesutbildning och integrationsfrämjande åtgärder.

Direktivet om asylförfaranden

Förslaget har särskilt till syfte att:

  • Förenkla och rationalisera asylförfarandena och minska den administrativa bördan för medlemsländerna genom att införa ett enda förfarande.

  • Underlätta tillgången till prövningsförfaranden. Relevant information och rådgivning ska finnas tillgänglig för personer som vill lämna in en ansökan om internationellt skydd redan i ett mycket tidigt skede av sin vistelse inom territoriet i fråga. Gränsbevakning, polis och andra myndigheter som först kommer i kontakt med personer som ansöker om skydd kommer att få en klarare bild av hur de ska handskas med dessa personer.

  • Göra prövningsförfarandena effektivare. En av de viktigaste åtgärderna är att införa en allmän tidsfrist på sex månader för slutförande av förfarandet i första instans. Enligt förslaget ska en övergångsperiod på tre år införas för att medlemsländerna ska kunna anpassa sig till den nya tidsfristen. Vidare förenklas och förtydligas processrättsliga begrepp och verktyg, t.ex. begreppet ”säkert ursprungsland”, skyldigheten för asylsökande att samarbeta med nationella myndigheter och det påskyndade förfarandet. Ändringarna har avgörande betydelse för att garantera snabbare tillgång till skydd för personer som verkligen behöver det.

  • Förbättra kvaliteten på beslut i asylärenden. Förslaget förbättrar rättssäkerhetsgarantierna i samband med förfarandena, särskilt för utsatta personer som t.ex. tortyroffer eller barn utan medföljande vuxen. De som har att göra med asylsökande måste ha lämplig sakkunskap.

  • Garantera de asylsökandes praktiska möjligheter till förnyad prövning i linje med medlemsländernas gemenskapsrättsliga och folkrättsliga skyldigheter. I förslaget anges klart och tydligt att domstolarnas prövning av beslut i första instans bör omfatta både faktiska och rättsliga omständigheter och att överklaganden har suspensiv effekt. Ändringarna garanterar överensstämmelse med aktuell rättspraxis rörande rätten till försvar, principen om att parterna ska vara likställda i processen och rätten till ett verksamt domstolsskydd.

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

1 :

KOM(2008) 360.


Side Bar