Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1552

V Bruseli 21. októbra 2009

Jednotné a spravodlivejšie azylové konanie v EÚ: zavŕšenie medzinárodnej ochrany

Európska komisia dnes prijala návrhy na zmenu a doplnenie dvoch existujúcich legislatívnych nástrojov spoločného európskeho azylového sys tému, t. j. smernice o oprávnení a postavení osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a smernice o azylovom konaní.

Tieto zmeny a doplnenia sú ďalšími v poradí po tých, ktoré Komisia predložila v  decembri 2008 a v priebehu roka 2009 s cieľom implementovať haagsky program a plán v oblasti azylovej politiky 1 . Ide o zmenu a doplnenie smernice o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl, Dublinského nariadenia, nariadenia o systéme Eurodac, nariadenia o Európskom podpornom úrade pre azyl a spoločnom programe EÚ pre presídľovanie. Cieľom plánovaných opatrení je ponúknuť obetiam prenasledovania vyšší stupeň ochrany v súlade s požiadavkou Európskej rady uvedenou v pakte o prisťahovalectve a azyle. Zároveň sa od návrhov očakáva, že ich prostredníctvom sa dosiahne väčší súlad medzi nástrojmi EÚ v oblasti azylovej politiky, zjednodušenie a zjednotenie základných a procesných noriem ochrany v celej Únii, čo umožní efektívnejšie predchádzať podvodom a zvýšiť účinnosť samotného azylového konania.

Jacques Barrot, podpredseda Komisie a komisár zodpovedný za slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, povedal: „Komisia dnes završuje tvorbu spoločného európskeho azylového systému. Napriek významnému pokroku, ktorý sme v posledných rokoch zaznamenali vďaka implementácii spoločných noriem, sú medzi členskými štátmi naďalej podstatné rozdiely. Naše návrhy predstavujú zásadný krok vpred, ktorým dosiahneme vyšší stupeň ochrany, vyrovnanejšie podmienky, ako aj vyššiu účinnosť a súlad v rámci systému.“

Smernica o oprávnení a postavení os ôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu

Cieľom návrhu je predovšetkým:

  • objasniť určité právne koncepty, ktoré vymedzujú základ poskytovania medzinárodnej ochrany, napr. „aktéri ochrany“, „vnútorná ochrana“ alebo „príslušnosť k určitej sociálnej skupine“. Pri posudzovaní žiadosti sa tak lepšie zohľadnia otázky rodovej rovnosti. Týmito objasneniami sa vnútroštátnym orgánom umožní dôkladnejšie uplatňovanie príslušných kritérií a rýchlejšia selekcia osôb, ktoré potrebujú ochranu, a tých, ktorí ju nepotrebujú.

  • odstrániť rozdiely, pokiaľ ide o rozsah práv, ktoré sa udeľujú utečencom a  príjemcom doplnkovej ochrany. Tie už nie je možné považovať za opodstatnené. Zmeny a doplnenia sa týkajú dĺžky povolení na pobyt, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti a prístupu na pracovný trh.

  • podporiť účinný prístup k právam, ktoré sa už v smernici ustanovili, a to zohľadnením osobitných výziev vyplývajúcich z integrácie, ktorým musia príjemcovia medzinárodnej ochrany čeliť. Nemôžu napríklad požiadať orgány svojej krajiny, aby im vydali doklady potvrdzujúce ich akademickú a profesionálnu kvalifikáciu. Preto je cieľom návrhu pomôcť pri prekonávaní týchto praktických prekážok, a to zjednodušením uznávania príslušných kvalifikácií, prístupu k odbornému vzdelávaniu, ako aj integračným prostriedkom.

Smernica o azylovom konaní

Cieľom návrhu je predovšetkým:

  • ustanoviť jednotný postup, ktorým by sa zabezpečilo zjednodušenie a  racionalizácia azylového konania, ako aj zníženie príslušného administratívneho zaťaženia pre členské štáty.

  • uľahčiť prístup k postupu preskúmania žiadosti. Ľuďom, ktorí si želajú predložiť žiadosť o medzinárodnú ochranu, by mali byť relevantné informácie a poradenstvo prístupné už vo veľmi ranom štádiu ich prítomnosti na území EÚ. Hraničná stráž, polícia a iné orgány, ktoré medzi prvými prichádzajú do kontaktu s osobami hľadajúcimi ochranu, budú mať jasnejšiu predstavu, ako v ich prípadoch postupovať.

  • zvýšiť účinnosť postupu preskúmania žiadostí. Jedným z dôležitých opatrení je zavedenie všeobecnej lehoty šiestich mesiacov na ukončenie postupov na prvom stupni. V návrhu sa ustanovuje prechodné obdobie troch rokov, čím sa členským štátom umožní prispôsobiť sa tomuto časovému obmedzeniu. Zároveň sa zjednodušujú a objasňujú procesné pojmy a prostriedky, akými sú napr. „bezpečná krajina pôvodu“, povinnosť žiadateľov o azyl spolupracovať s národnými orgánmi alebo zrýchlené konania. Cieľom týchto zmien a doplnení je zabezpečenie rýchlejšieho prístupu k ochrane pre osoby, ktoré ju skutočne potrebujú.

  • zlepšiť kvalitu rozhodnutí o poskytnutí azylu. V návrhu sa posilňujú procesné záruky, predovšetkým v prípade zraniteľných osôb, akými sú obete mučenia alebo nezaopatrené deti. Zamestnanci v styku so žiadateľmi o azyl budú musieť mať primerané odborné skúsenosti.

  • zabezpečiť žiadateľom o azyl prístup k účinnému nápravnému prostriedku, a to v súlade so záväzkami členských štátov voči európskemu a medzinárodnému spoločenstvu. V návrhu sa jasne uvádza, že súdy alebo tribunály by mali preskúmať rozhodnutia prvého stupňa z hľadiska uvedených skutočností a právnych otázok. Ustanovujú sa v ňom aj jasné pravidlá, pokiaľ ide o odkladný účinok odvolaní. Týmito zmenami a doplneniami sa zabezpečuje konzistentnosť s vyvíjajúcou sa judikatúrou v oblasti práva na obranu, zásady rovnosti prostriedkov a práva na účinnú súdnu ochranu.

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

1 :

KOM(2008) 360.


Side Bar