Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1552

Briuselis, 2009 m. spalio 21 d.

Padėti paskutiniai tarptautinės apsaugos kertiniai akmenys. Viena teisingesnė prieglobsčio suteikimo tvarka siekiant vienodo statuso ES

Šiandien Europos Komisija patvirtino pasiūlymus iš dalies pakeisti du galiojančius bendros Europos prieglobsčio sistemos teisės aktus: Direktyvą dėl asmenų priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir Direktyvą dėl prieglobsčio tvarkos.

Šiais pakeitimais atsižvelgiama į Komisijos 2008  m. gruodžio mėn. ir 2009 m. pateiktus pasiūlymus įgyvendinti Hagos programą ir Prieglobsčio politikos planą 1 : Direktyvą dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, Dublino reglamentą, EURODAC reglamentą, Europos prieglobsčio paramos biuro reglamentą ir ES bendrąją pabėgėlių perkėlimo programą. Europos imigracijos ir prieglobsčio pakte pareikštu Europos Vadovų Tarybos prašymu numatytomis priemonėmis siekiama padidinti persekiojimo aukų apsaugos lygį. Siūlomais pakeitimais taip pat tikimasi visoje Europos Sąjungoje labiau suderinti ES prieglobsčio priemones, supaprastinti ir įtvirtinti esminius ir procedūrinius apsaugos reikalavimus, taip užkirsti kelią sukčiavimui ir padaryti prieglobsčio suteikimo procesą veiksmingesnį.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Komisijos narys Jacques‘as Barrot sakė: „Šiandien Komisija padėjo paskutinius bendros Europos prieglobsčio sistemos kertinius akmenis. Pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga įgyvendinant bendrus reikalavimus, tačiau tarp valstybių narių tebėra nemaža skirtumų. Mūsų pasiūlymai – tai didelis žingsnis į priekį užtikrinant griežtesnius apsaugos reikalavimus, vienodesnes pagrindines sąlygas skirtingose valstybėse narėse ir didesnį sistemos veiksmingumą ir nuoseklumą“.

Priskyrimo direktyva

Pirmiausia pasiūlymu siekiama:

  • išaiškinti tam tikras teisines sąvokas, į kurias atsižvelgiant nustatomos apsaugos priežastys, kaip antai „apsaugos teikėjai“, „vidaus apsauga“ ir „priklausymas prie tam tikros socialinės grupės“. Pavyzdžiui, vertinant prašymą bus tinkamiau atsižvelgiama į su lytimi susijusius aspektus. Dėl šių paaiškinimų nacionalinės institucijos galės pagrįsčiau taikyti kriterijus ir sparčiau nustatyti asmenis, kuriems reikalinga apsauga, ir tuos, kuriems ji nereikalinga.

  • Pašalinti pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams suteikiamų teisių skirtumus, kurių nebegalima laikyti pagrįstais. Pakeitimai susiję su leidimų gyventi šalyje galiojimo trukme, socialiniu aprūpinimu, sveikatos priežiūra ir darbo rinka.

  • Pagerinti veiksmingą galimybę naudotis teisėmis, kurios jau teikiamos galiojančia direktyva, atsižvelgiant į konkrečias tarptautinės apsaugos gavėjų integracijos problemas. Pavyzdžiui, jie negali prašyti savo šalių institucijų išduoti dokumentus, kuriais būtų galima įrodyti mokslinę ir profesinę kvalifikaciją. Taigi pasiūlymu siekiama padėti tarptautinės apsaugos gavėjams pašalinti tokias praktines kliūtis, palengvinant jų kvalifikacijos pripažinimą, suteikiant jiems daugiau galimybių naudotis profesiniu mokymu ir integracijos priemonėmis.

Prieglobsčio tvarkos direktyva

Pirmiausia pasiūlymu siekiama:

  • numatyti supaprastintą ir racionalizuotą vieną prieglobsčio tvarką, taip pat sumažinti valstybių narių administracinę naštą.

  • Palengvinti galimybę naudotis prašymų nagrinėjimo procedūromis. Tarptautinės apsaugos prašymus pateikti norintiems asmenims turėtų būti suteikiama galimybė gauti atitinkamą informaciją ir patarimų jau pradiniu jų buvimo teritorijoje etapu. Su apsaugos siekiančiais asmenimis pirmiesiems susiduriantiems sienos apsaugos tarnybų pareigūnams, policijai ir kitoms institucijoms būtų aiškiau, kaip su jais elgtis.

  • Padaryti prašymų nagrinėjimą veiksmingesnį. Viena svarbių priemonių – nustatytas bendras šešių mėnesių laikotarpis pirmosios instancijos procedūroms baigti. Pasiūlyme numatytas trejų metų pereinamasis laikotarpis, kad valstybės narės galėtų prisitaikyti prie šio termino. Pasiūlymu taip pat supaprastinamos ir išaiškinamos procedūrinės sąvokos ir priemonės, kaip antai sąvoka „saugi kilmės šalis“, prieglobsčio prašytojų pareiga bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir paspartinta tvarka. Pakeitimai būtini, siekiant užtikrinti, kad asmenys, kuriems tikrai reikalinga apsauga, galėtų ją sparčiau gauti.

  • Padidinti sprendimų dėl prieglobsčio kokybę. Pasiūlymu padidinamos procedūrinės garantijos – pirmiausia pažeidžiamų asmenų, pavyzdžiui, kankinimo aukų ir nelydimų vaikų. Prieglobsčio prašymus tvarkantys darbuotojai turės įgyti reikiamų specialiųjų žinių.

  • Užtikrinti prieglobsčio prašytojų galimybę naudotis veiksminga teisės gynimo priemone pagal valstybių narių Bendrijos lygmens ir tarptautinius įsipareigojimus. Pasiūlyme aiškiai nurodoma, kad teismai turėtų atlikti ir faktinę, ir teisinę pirmosios instancijos sprendimų peržiūrą, taip pat išdėstomos aiškios apeliacijų stabdomojo poveikio taisyklės. Pakeitimais užtikrintas suderinamumas su plėtojama teismų praktika, susijusia su teise į gynybą, šalių lygiateisiškumo principu ir teise į veiksmingą teismų teikiamą apsaugą.

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

1 :

COM (2008) 360.


Side Bar