Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1552

Bryssel 21. lokakuuta 2009

Kansainvälisen suojelun rakennuspalikat paikalleen: yhdistetty, oikeudenmukaisempi turvapaikkamenettely ja hakijoiden yhdenmukainen asema kaikkialla EU:ssa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt kaksi ehdotusta, joilla muutetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevia säädöksiä: kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden aseman määrittämistä koskevaa direktiiviä ja turvapaikkamenettelydirektiiviä.

Muutokset kuuluvat samaan sarjaan kuin komission joulukuussa 2008 ja aiemmin vuonna 2009 esittämät, Haagin ohjelman ja turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelman 1 täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset eli direktiivi turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteista, Dublin-asetus, Eurodac-asetus, asetus Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastosta sekä EU:n uudelleensijoittamisohjelma. Ehdotettujen toimenpiteiden tarkoituksena on tarjota vainotuksi joutuneille entistä korkeampitasoista suojelua, kuten Eurooppa-neuvosto on Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa kehottanut. Ehdotusten odotetaan myös lisäävän EU:n turvapaikkasäädösten johdonmukaisuutta ja yksinkertaistavan ja vakiinnuttavan suojelun sisältöön ja menettelyihin liittyviä normeja kaikkialla unionissa, mikä ehkäisee turvapaikkamenettelyn väärinkäyttöä ja parantaa sen tehokkuutta.

Komission varapuheenjohtajan sekä oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaavan jäsenen Jacques Barrot’n mukaan ”komissio panee tänään paikalleen yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kaksi viimeistä palasta”. ”Tällä alalla on viime vuosina edistytty merkittävästi, kun käyttöön on otettu yhteisiä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroavuuksia. Komission ehdotukset ovat tuntuva edistysaskel kohti korkeatasoisempia suojelunormeja, tasavertaisempia edellytyksiä ja tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa järjestelmää”, totesi Barrot.

Aseman määrittelyä koskeva direktiivi

Ehdotuksella on erityisesti seuraavat tavoitteet:

  • Selkeytetään eräitä suojelun perusteisiin liittyviä oikeudellisia käsitteitä, kuten ’suojelun tarjoaja’, ’alkuperämaassa tarjottava suojelu’ ja ’tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen’. Esimerkiksi sukupuolinäkökohdat otetaan hakemuksen arvioinnissa huomioon entistä paremmin. Nämä täsmennykset tukevat kansallisia viranomaisia suojelun perusteiden soveltamisessa ja nopeuttavat sen toteamista, kuka todella tarvitsee suojelua;

  • Poistetaan pakolaisille ja toissijaista suojelua saaville myönnettävien oikeuksien väliset eroavuudet, joita ei enää voida pitää perusteltuina. Muutokset koskevat oleskeluluvan voimassaoloaikaa, sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa ja työmarkkinoille pääsyä;

  • Varmistetaan, että hakijat todella saavat heille direktiivissä taatut oikeudet, ottamalla huomioon kansainvälistä suojelua saavien kotouttamiseen liittyvät erityiset haasteet. Hakijat eivät esimerkiksi voi pyytää alkuperämaansa viranomaisilta koulutustaan tai ammattipätevyyttään koskevia asiakirjatodisteita. Ehdotuksen avulla pyritäänkin raivaamaan tällaisia käytännön esteitä helpottamalla tutkintojen tai ammattipätevyyden tunnustamista sekä pääsyä ammattikoulutuksen ja kotouttamispalvelujen piiriin.

Turvapaikkamenettelydirektiivi

Ehdotuksella on erityisesti seuraavat tavoitteet:

  • Otetaan käyttöön yhdistetty menettely yksinkertaistamalla ja järkeistämällä turvapaikkamenettelyjä sekä keventämällä jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta;

  • Helpotetaan pääsyä tutkintamenettelyjen piiriin. Niille, jotka haluavat hakea kansainvälistä suojelua, pitäisi olla tarjolla tietoa ja neuvontaa jo siinä vaiheessa, kun he ovat vasta tulleet EU:n alueelle. Rajavartijat, poliisi ja muut viranomaiset, jotka ensimmäisinä joutuvat kosketuksiin suojelua hakevien kanssa, saavat direktiivin ansiosta paremman käsityksen siitä, miten näissä tilanteissa on toimittava;

  • Tehostetaan hakemusten tutkintamenettelyjä. Yksi keskeisistä toimenpiteistä on yleinen kuuden kuukauden määräaika, jonka kuluessa ensimmäiseen päätökseen liittyvät menettelyt on saatava päätökseen. Ehdotuksessa jäsenvaltioille annetaan määräajan käyttöönottoa varten kolmen vuoden siirtymäaika. Ehdotuksella myös yksinkertaistetaan ja selkeytetään menettelyyn liittyviä käsitteitä ja menettelytapoja, esimerkiksi ’turvallisen kolmannen maan’ käsitettä ja turvapaikanhakijoiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa sekä nopeutettuja menettelyjä. Muutosten avulla varmistetaan, että suojeluasema myönnetään nopeammin niille, jotka sitä todella tarvitsevat;

  • Parannetaan turvapaikkapäätösten laatua. Ehdotuksella tehostetaan menettelyyn liittyviä takeita, jotka koskevat erityisesti henkilöitä, joilla on erityistarpeita, kuten kidutuksen uhreja tai vailla huoltajaa olevia alaikäisiä. Turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevillä henkilöillä on oltava tehtävien edellyttämä asiantuntemus;

  • Helpotetaan turvapaikanhakijoiden oikeussuojan toteutumista niiden vaatimusten mukaisesti, joita jäsenvaltioille on asetettu sekä kansainvälisessä oikeudessa että yhteisön oikeudessa. Ehdotuksessa todetaan selkeästi, että tuomioistuinten on voitava tarkastella ensimmäisiä päätöksiä uudelleen sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen perusteella, ja annetaan selkeät säännöt muutoksenhaun lykkäävästä vaikutuksesta. Muutosten avulla varmistetaan, että säädöksessä otetaan huomioon puolustautumisoikeutta, aseyhtäläisyyttä (eli osapuolten tasavertaisuutta) ja oikeusturvaa koskevan oikeuskäytännön kehitys.

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_fi.htm

1 :

KOM(2008) 360.


Side Bar