Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1552

V Bruselu dne 21. října 2009

Jednotné a spravedlivější azylové řízení jako základ pro jednotné postavení žadatele o azyl v EU: mezinárodní ochrana získává konkrétní podobu

Evropská komise dnes přijala návrhy na změnu dvou stávajících právních nástrojů společného evropského azylového systému: směrnici o minimálních normách a postavení osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a směrnici o azylovém řízení.

Tyto změny následují po návrzích předložených Komisí v prosinci 2008 a v roce 2009 k provádění haagského programu a plánu politiky pro azyl 1 , kterými jsou: směrnice o minimálních podmínkách pro přijímání žadatelů o azyl, dublinské nařízení, nařízení o Eurodacu, nařízení o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu a společný systém EU pro přesídlení. Plánovaná opatření mají za cíl poskytnout vyšší stupeň ochrany obětem perzekucí, jak žádala Evropská rada v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu. Návrhy by měly zároveň zlepšit soudržnost nástrojů EU v oblasti azylu, zjednodušit a konsolidovat věcné a procesní normy pro ochranu na celém území Unie, a tím předcházet podvodům a zlepšovat účinnost azylového řízení.

Místopředseda Jacques Barrot, komisař odpovědný za svobodu, bezpečnost a spravedlnost, uvedl: „Komise dnes pokládá poslední stavební kameny společného evropského azylového systému. V posledních letech se díky přijetí společných norem dosáhlo významného pokroku, ale mezi členskými státy stále přetrvávají podstatné rozdíly. Naše návrhy představují významný krok směrem k dosažení vyšších norem pro ochranu, rovnějších podmínek pro všechny, jakož i k vyšší účinnosti a soudržnosti systému.“

Směrnice o minimálních normách

Cílem tohoto návrhu je zejména:

  • ujasnit určité právní pojmy užívané k určení důvodů pro ochranu, jako jsou „poskytovatelé ochrany“, „vnitrostátní ochrana“ nebo „příslušnost k určité společenské vrstvě“. Při posuzování žádosti budou například lépe zohledněny genderové otázky. Tato ujasnění umožní vnitrostátním orgánům používat kritéria s větší rozhodností a rychleji určovat ty osoby, které potřebují ochranu,

  • odstranit rozdíly v úrovni práv poskytovaných uprchlíkům a osobám, kterým byl přiznán nárok na podpůrnou ochranu, jež nemohou být nadále považovány za odůvodněné. Změny se týkají délky trvání povolení k pobytu, přístupu k sociálnímu zabezpečení, ke zdravotní péči a na pracovní trh,

  • lépe zajistit skutečný přístup k právům již poskytovaných směrnicí tím, že se zohlední specifické problémy, se kterými se osoby požívající mezinárodní ochrany při integraci setkávají. Tyto osoby například nemohou požádat orgány své země o písemné doklady o jejich akademické a odborné kvalifikaci. Návrh se tedy snaží jim pomoci takové praktické překážky překonat a usnadňuje uznávání jejich kvalifikací, jejich přístup k odbornému vzdělávání, jakož i k integračním opatřením.

Směrnice o azylových řízeních

Cílem tohoto návrhu je zejména:

  • zajistit jednodušší a racionálnější azylová řízení a snížit administrativní zátěž členských států prostřednictvím ustanovení jednotného řízení.

  • usnadnit přístup k posuzovacím řízením. Osobám, které si přejí podat žádost o mezinárodní ochranu, by měly být zpřístupněny již od samého počátku jejich přítomnosti na území relevantní informace a poradenství. Pohraniční stráže, policie a další orgány, které jako první přicházejí do kontaktu s osobami žádajícími o ochranu, budou mít jasnější představu o tom, jak s nimi jednat,

  • zvýšit účinnost postupu posuzování žádostí. Jedním z nejdůležitějších opatření je zavedení obecné lhůty šesti měsíců pro trvání řízení v prvním stupni. Návrh stanovuje přechodné období tří let, aby se mohl členský stát této lhůtě přizpůsobit. Rovněž zjednodušuje a ujasňuje procesní pojmy a prostředky jako pojem „bezpečné země původu“, povinnost žadatelů o azyl spolupracovat s vnitrostátními orgány nebo zrychlená řízení. Tyto změny jsou zásadní pro zajištění rychlejšího přístupu k ochraně osobám, kteří ji skutečně potřebují,

  • zlepšit kvalitu rozhodnutí o udělení azylu. Návrh posiluje procesní záruky, zejména pro zranitelné osoby, jako jsou oběti mučení či děti bez doprovodu. Zaměstnanci, kteří budou jednat s žadateli o azyl, budou muset mít odpovídající odborné znalosti,

  • zajistit přístup žadatelů o azyl k účinnému opravnému prostředku v souladu s mezinárodními závazky členských států či závazky těchto států vyplývajícími z jejich členství ve Společenství. Návrh jasně uvádí, že soudy nebo tribunály by měly přezkoumat rozhodnutí prvního stupně jak po skutkové, tak právní stránce, a stanovuje jasná pravidla týkající se odkladného účinku odvolání. Změny zajišťují soudržnost s vývojem judikatury týkající se práva na obhajobu, zásady rovnosti podmínek a práva na účinnou soudní ochranu.

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

1 :

KOM(2008) 360.


Side Bar