Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1552

Брюксел, 21 октомври 2009 г.

Единна и по-справедлива процедура за предоставяне на убежище в името на единен статут в ЕС: последните градивни елементи за международната закрила

Днес Европейската комисия прие предложения за изменение на два съществуващи правни инструмента на общата европейска система за убежище: директивата за признаването и правното положение на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и директивата относно процедурите за убежище.

Тези изменения идват след предложенията, представени от Комисията през декември 2008 г. и през 2009 г. в изпълнение на програмата от Хага и плана за политика в областта на убежището, 1 а именно директивата относно условията на приемане на търсещите убежище, регламента от Дъблин, регламента за Евродак , регламента за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и общата схема на ЕС за повторно заселване. Целта на предвидените мерки е да се повиши нивото на защита на жертвите на преследвания, за което призова Европейският съвет в европейския пакт за имиграцията и убежището. Очаква се в същото време с предложенията да се подобри съгласуваността между инструментите на ЕС за убежище, да се опростят и консолидират материалните и процедурните стандарти на закрила в целия Съюз, като така се предотвратяват измамите и се подобрява ефективността на процеса на предоставяне на убежище.

Заместник-председателят на Комисията и комисар за правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро заяви: Днес Комисията довършва изграждането на последните елементи от Общата европейска система за убежище. В резултат на прилагането на общи стандарти през последните години бе постигнат съществен напредък, но все още са налице значителни различия между държавите-членки. Предложенията ни са голяма крачка напред към постигането на по-високи стандарти на закрила, на по-голяма равнопоставеност и на една по-ефективна и последователна система.

Директивата за признаването

Предложението има по-конкретно за цел:

  • да поясни определени правни понятия, използвани за дефиниране на основанията за закрила, като субекти на закрила “, „вътрешна закрила“ или принадлежност към определена социална група . Така например аспектите на пола ще бъдат отчитани по-добре при разглеждането на дадена молба. Благодарение на тези пояснения националните органи ще прилагат критериите по-категорично и ще идентифицират по-бързо лицата, които се нуждаят от закрила, както и тези, които не се нуждаят.

  • да отстрани различията в ниво права, които се предоставят на бежанците и на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила. Подобни различия вече не могат да се считат за оправдани. Измененията засягат срока на разрешенията за пребиваване, достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и пазара на труда.

  • да разшири реалния достъп до правата, които вече са предоставени с директивата, като отчита специфични предизвикателства на интеграцията, с които се сблъскват лицата под международна закрила. Така например тези лица не могат да изискват от властите на своите страни документи, удостоверяващи техните академични и професионални квалификации. Ето защо предложението се стреми да им помогне да преодолеят подобни практически пречки, като облекчава признаването на техните квалификации, достъпа им до професионално обучение и до средства за интегриране.

Директивата относно процедурите за убежище

Предложението има по-конкретно за цел:

  • да създаде условията за единна процедура, като опрости и рационализира процедурите за убежище и намали административните тежести за държавите-членки;

  • да улесни достъпа до процедурите за разглеждане. Още в самото начало на престоя си на съответната територия лицата, желаещи да внесат молба за международна закрила, трябва да разполагат със съответната информация и възможност за консултации. Граничните служители, полицията и другите органи, които първи влизат в контакт с лицата, търсещи закрила, ще имат по-ясна представа как да процедират.

  • да повиши ефективността на процеса на разглеждане на молбите. Сред важните мерки е въвеждането на общ краен срок от шест месеца за приключване на процедурите на първа инстанция. Предложението предвижда преходен период от три години, през който държавите-членки ще могат да адаптират процедурите си към този краен срок. Предложението също така опростява и изяснява процедурни понятия и средства, като например ускорените процедури, понятието „сигурна страна на произход“ и задължението на търсещите убежище да сътрудничат на националните власти. Измененията са от ключова важност за гарантирането на по-бърз достъп до закрила на лицата, които наистина се нуждаят от нея.

  • да подобри качеството на решенията за убежище. Предложението разширява процесуалните гаранции, по-конкретно за уязвими лица като жертви на изтезания или непридружени деца. Служителите, които се занимават с кандидатите за убежище, трябва да имат съответните познания и опит.

  • да гарантира достъп на кандидатите за убежище до ефективни средства на правна защита в съответствие с общностните и международните задължения на държавите-членки. Предложението ясно постановява, че съдилищата трябва да извършват преглед от фактическа и правна страна на взетите на първа инстанция решения, и предвижда ясни правила за суспензивното действие на обжалванията. Измененията гарантират съответствие с развиващата се съдебна практика относно правото на защита, принципа за равнопоставеност на страните и правото на ефективна съдебна закрила.

http :// www . ec . europa . eu / commission _ barroso / barrot / welcome / default _ en . htm

1 :

COM (2008) 360.


Side Bar