Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Brüssel, 20. oktoober 2009

EL avab GSMi sagedusalad traadita lairibaühenduse kasutamiseks

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud uute meetmetega, millega võimaldatakse kolmanda põlvkonna telefonidel kasutada GSMi sagedusalasid, anti täna võimalus uue põlvkonna mobiilsideteenuste kasutamiseks Euroopas. See tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu juulikuisest kokkuleppest ( IP/09/1192 ) ajakohastada Euroopa õigusakte (GSMi direktiivi), milles käsitletakse mobiilsideteenuste jaoks vajaliku raadiospektri kasutamist. ELi uued meetmed aitavad suurendada konkurentsi ELi telekommunikatsiooniturul ning hõlbustavad sideoperaatoritel selliste kiiremate üleeuroopaliste teenuste osutamist nagu mobiilne internet koos tänapäevaste GSMi teenustega. Meetmed soodustavad ka traadita lairibateenuste kasutamist, mis aitab ELi majandust elavdada.

„Majanduslikult raskel ajal sai Euroopa mobiilsidetööstus täna poliitikakujundajatelt selge märguande tugevast toetusest. Täna avaldatud uute ELi eeskirjadega võimaldatakse raadiospektri ümberkorraldamist uute mobiilsideteenuste jaoks GSMi sagedusalas, suurendatakse konkurentsi ning aidatakse mobiilisidetööstusel kokku hoida kuni 1,6 miljardit eurot kapitalikulusid,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding . „Selliste otsustega tagab Euroopa konkurentsieelise traadita teenuste valdkonnas.”

ELi uued eeskirjad on osa Euroopa Komisjoni jõupingutustest pakkuda raadiospektri osas rohkem võimalusi traadita sideks. Täna avaldatud meetmetega avatakse GSMi sagedusala uuenduslikumatele traadita kommunikatsiooniseadmetele. Euroopa Liidu Teatajas on avaldatud 1987. aasta GSMi direktiivi ajakohastav uus otsus ja direktiiv , mis muutuvad ELis seadusteks ja mida tuleb nüüd kohaldada ELi kõigis 27 liikmesriigis.

Tänu uutele eeskirjadele on ka lihtsam kohandada spektri eraldamist sagedusalas 900 MHz, et võimaldada isegi uuemate neljanda põlvkonna kiirete lairibatehnoloogiate kasutamist. Tarbijate praegused telefonid töötavad edasi ilma probleemideta, kuid nad saavad ka kasutada uusi tehnoloogialahendusi, et pääseda juurde kiiretele lairibateenustele.

Eeldatakse, et uuendatud eeskirjadel on positiivne majanduslik mõju sektorile ja et nendega soodustatakse uute traadita teenuste kasutamist, kuna tänu madalamate sagedusalade kasutamisele vähenevad võrgukulud.

Komisjoni uues direktiivis on sätestatud tehnilised parameetrid, mis võimaldavad GSM-süsteemi (teise põlvkonna mobiiltelefonid) ja UMTS-süsteemi (kolmanda põlvkonna telefonid, mis võimaldavad lisaks tavapärastele telefoniteenustele kasutada kiiret mobiilset internetti) koostoimimist GSMi sagedusalas 900 MHz ja sagedusalas 1800 MHz kooskõlas direktiiviga. See otsus põhineb ELi raadiospektrit käsitleval otsusel, millega luuakse mehhanism tehnilise ühtlustamise eeskirjade vastuvõtmiseks liikmeriikides raadiosageduste valdkonna spetsialistide tehtud ettepanekute alusel.

Liikmesriikide ametiasutustel on nüüd kuus kuud aega, et võtta direktiiv üle ja rakendada otsust nii, et GSMi sagedusalad tehakse kolmanda põlvkonna telefonide jaoks ka tegelikult kättesaadavaks. Olemasolevate GSMi litsentside kättesaadavaks tegemisel peavad liikmesriikide reguleerivad asutused uurima mobiilsideoperaatorite vahelise konkurentsi tingimusi ning lahendama võimalikud konkurentsi moonutamisega seotud probleemid kooskõlas ELis kehtivate telekommunikatsiooni eeskirjadega. Otsusega on ette nähtud võimalus teha muudatusi, millega lisatakse GSM-süsteemidel mittepõhinevate täiendavate süsteemide jaoks tehnilisi kasutusparameetreid ning mille puhul võidakse ühilduvus kindlaks määrata hilisemas etapis.

Taust

1987. aasta GSMi direktiiviga reserveeriti osa sagedusalast 900 MHz GSMile (ülemaailmne mobiilsidesüsteem, algselt Groupe Spécial Mobile) juurdepääsu võimaldavate selliste tehnoloogialahenduste jaoks nagu mobiiltelefonid. Direktiivi oli siiski vaja ajakohastada, et seda sagedusala saaksid kasutada ka uuenduslikumad järgmise põlvkonna traadita tehnoloogialahendused.

2008. aasta novembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et mobiiltelefonidele eraldatud sagedusalasid saaks jagada uuenduslikumate tehnoloogialahendustega, alates kolmanda põlvkonna mobiilsest lairibatehnoloogiast (universaalne mobiilsidesüsteem, UMTS). Euroopa Parlament kiitis ettepaneku heaks 2009. aasta mais 578 häälega ( MEMO/09/219 ) ja nõukogu kiitis selle heaks 2009. aasta juulis ( IP/09/1192 ). Ajakohastatud direktiivile 2009/114/EÜ kirjutasid Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja alla septembris. See avaldatakse täna koos komisjoni otsusega Euroopa Liidu Teatajas.

ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding tutvustas oma 9. juuli kõnes „Digitaalne Euroopa – Euroopa kiireim tee majanduse elavdamiseni“ ( SPEECH/09/336 ) Euroopa digitaalset tegevuskava, mis sisaldas esimese tegevuspunktina kiiret kokkuleppele jõudmist GSMi direktiivi reformi osas.

Teave komisjoni raadiospektripoliitika kohta on esitatud veebilehel:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar