Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

V Bruselu dne 20. října 2009

EU je připravena na bezdrátové širokopásmové připojení v kmitočtovém pásmu GSM

Dnes byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová opatření, která umožňují telefonům 3G používat kmitočtové pásmo GSM. Tím se otevřela cesta pro nové generace mobilních služeb v Evropě. Tento úspěch je výsledkem dohody Evropského parlamentu a Rady ministrů z července letošního roku ( IP/09/1192 ) o modernizaci evropských právních předpisů – směrnice GSM – týkajících se používání rádiového spektra pro potřeby mobilních služeb. Nová opatření EU posílí hospodářskou soutěž na evropském trhu s telekomunikačními službami a operátorům usnadní poskytovat po celé Evropě vedle dnešních služeb GSM i rychlejší služby, jako je např. mobilní internet. Podpoří rovněž zavedení bezdrátových širokopásmových služeb, jež jsou jednou z hnacích sil hospodářského oživení.

V časech pro hospodářství obtížných se evropskému odvětví mobilních telekomunikací dostalo jasného signálu o výrazné podpoře politických činitelů. Nová pravidla EU, jež byla dnes zveřejněna, umožní nové rozdělení rádiového spektra v pásmu GSM pro nové mobilní služby, posílí hospodářskou soutěž a ušetří odvětví mobilních telekomunikací až 1,6 miliardy EUR kapitálových nákladů, “ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. Podobná rozhodnutí Evropě zajistí, že si v oblasti bezdrátových služeb udrží svou konkurenceschopnost .

Nová pravidla EU jsou součástí snah Evropské komise nabídnout více možností pro využití spektra bezdrátovými komunikacemi. Dnes zveřejněná opatření zpřístupňují pásmo rádiového spektra GSM modernějším prostředkům bezdrátové komunikace. V Úředním věstníku EU byly zveřejněny nové rozhodnutí a směrnice , jíž se aktualizuje směrnice GSM z roku 1987 , které se tak stávají zákonem EU a musí být nyní uplatňovány ve všech dvaceti sedmi zemích EU.

Nové předpisy rovněž umožňují přizpůsobit přidělování spektra v kmitočtovém pásmu 900 MHz pro zavádění ještě novějších vysokorychlostních širokopásmových technologií, technologií 4. generace. Stávající kapesní telefony budou nadále fungovat bez problémů, ale zákazníci budou moci pro přístup k vysokorychlostním širokopásmovým službám využívat i nové technologie.

Reformovaná pravidla by díky snížení nákladů na provoz sítí v důsledku využívání pásem nižších kmitočtů měla mít příznivý hospodářský dopad na odvětví a měla by podpořit zavádění nových bezdrátových služeb.

Nové rozhodnutí Komise stanoví technické parametry, které v souladu s uvedenou směrnicí umožní koexistenci systémů GSM (mobilních telefonů 2G) a UMTS (telefonů 3G, u nichž jsou běžné telefonní služby doplněny o vysokorychlostní mobilní internet) v kmitočtových pásmech GSM 900 MHz a 1800 MHz. Toto rozhodnutí vychází z rozhodnutí EU o rádiovém spektru , které vytváří mechanismus pro přijímání technických harmonizačních předpisů na základě informací od národních odborníků v oblasti rádiového spektra.

Orgány státní správy mají nyní šest měsíců na provedení směrnice do vnitrostátního práva a na provedení rozhodnutí, aby mohla být příslušná pásma spektra GSM technologii 3G účinně zpřístupněna. Při otevírání stávajících licencí GSM budou vnitrostátní regulační orgány muset v souladu s předpisy EU pro telekomunikace přezkoumat hospodářskou soutěž mezi mobilními operátory a vyřešit její případná narušení. Rozhodnutí počítá také s možnými změnami, které umožní zahrnout technické parametry používání dalších systémů jiných než GSM, jejichž kompatibilita bude potvrzena později.

Souvislosti

Směrnice GSM z roku 1987 vyhradila používání části pásma rádiového spektra 900 MHz přístupovým technologiím GSM (Global System for Mobile či původně Groupe Spécial Mobile), jako jsou mobilní telefony. Směrnici však bylo třeba aktualizovat tak, aby toto pásmo rádiového spektra mohly využívat i modernější bezdrátové technologie příští generace.

V listopadu 2008 Evropská komise navrhla sdílení rozhlasových vln přidělených mobilním telefonům s jinými, modernějšími technologiemi, počínaje mobilní širokopásmovou technologií 3G (univerzální mobilní telekomunikační systém, UMTS). Návrh v květnu 2009 schválil 578 hlasy Evropský parlament ( MEMO/09/219 ) a v červenci 2009 Rada ministrů ( IP/09/1192 ). Aktualizovaná směrnice 2009/114/ES byla v září podepsána předsedy Evropského parlamentu a Rady ministrů. Dnes byla zveřejněna spolu s rozhodnutím Komise v Úředním věstníku EU.

Ve svém projevu „Digitální Evropa – rychlá cesta Evropy k hospodářskému oživení“ ze dne 9. července ( SPEECH/09/336 ) představila komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová „digitální program pro Evropu“, mezi jehož prvními opatřeními bylo i rychlé schválení reformy směrnice GSM.

Informace o politice Komise týkající se rádiového spektra jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO/08/725


Side Bar