Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Bryssel den 19 oktober 2009

EU-kommissionen tar upp bokdigitaliseringens problem för författare, bibliotek och konsumenter

EU-kommissionen antar i dag ett meddelande om upphovsrätten i kunskapsekonomin, som behandlar de betydande kulturella och rättsliga problemen med storskalig digitalisering och spridning av böcker, särskilt de som finns i europeiska bibliotek. Meddelandet har utformats gemensamt av kommissionsledamöterna Charlie McCreevy och Viviane Reding. Digitala bibliotek, t.ex. Europeana ( http//www.europeana.eu ), kommer att ge europeiska forskare och konsumenter nya sätt att få tillgång till kunskap. För att detta ska ske måste EU emellertid lösa frågan om anonyma verk, vars osäkra upphovsrättsliga status medför att de ofta inte kan digitaliseras. Ett annat centralt inslag i meddelandet är att förbättra distributionen av och tillgången till verk för personer med funktionshinder, i synnerhet de som har nedsatt syn.

I samband med antagandet av meddelandet betonar kommissionsledamöterna McCreevy och Reding att debatten om Google Books-överenskommelsen i USA är ytterligare ett exempel på att Europa inte har råd att sacka efter i den digitala utvecklingen.

”Europa måste bli ett centrum för kreativitet och innovation. Det betydande arvet i Europas bibliotek får inte tyna bort utan måste göras tillgängligt för alla ”, säger Charles McCreevy, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

Kommissionsledamot Reding med ansvar för informationssamhället och medier säger följande: ”Världen över har man redan inlett en betydande digitalisering. EU bör gå i täten och se till att digitaliseringen av böcker sker i enlighet med europeisk upphovsrättslagstiftning och med full respekt för Europas kulturella mångfald. Med sitt rika kulturarv har Europa det mesta att erbjuda och det mesta att vinna på digitalisering av böcker. Om vi agerar snabbt kan europeiska konkurrensbefrämjande lösningar på problemen med bokdigitalisering mycket väl sättas i verket snabbare än de lösningar som för närvarande är aktuella enligt Google Books-överenskommelsen i USA.”

I meddelandet beskrivs de åtgärder som kommissionen avser att vidta när det gäller digitalt bevarande och digital spridning av vetenskapligt och kulturellt material och anonyma verk, samt i fråga om tillgång till kunskap för personer med funktionshinder. Dagens meddelande är ett resultat av förra årets offentliga samråd om en grönbok ( IP/08/1156 ) , arbetet i kommissionens högnivågrupp för digitala bibliotek och erfarenheterna av det europeiska digitala biblioteket Europeana ( IP/09/1257 ).

Vid kommissionens utfrågningar nyligen avseende Google Books-överenskommelsen belystes den paradoxala situation som skulle uppstå om den överenskommelsen godkändes, nämligen att det väldiga antal europeiska verk i amerikanska bibliotek som digitaliseras av Google bara skulle bli tillgängligt för konsumenter och forskare i USA men inte i Europa. Det brådskar följaktligen med att se till att européer får tillgång till sitt eget kulturarv samtidigt som europeiska författare får en rimlig ersättning, och detta förutsätter att EU agerar, vilket kommissionsledamöterna Reding and McCreevy nyligen framhöll i ett gemensamt uttalande ( MEMO/09/376 ).

Digitalt bevarande och digital spridning

Kommissionen kommer nu att inleda en dialog med berörda parter för att finna olika praktiska sätt att skapa enkla och kostnadseffektiva rättighetsklareringssystem som omfattar digitalisering i stor skala och spridning online av bibliotekssamlingar som fortfarande är upphovsrättsligt skyddade. Detta gäller både utgångna verk och anonyma verk, dvs. verk vars rättighetshavare inte kan identifieras eller lokaliseras.

Anonyma verk

Digitalisering och spridning av anonyma verk utgör ett särskilt kulturellt och ekonomiskt problem – avsaknaden av en känd rättighetshavare medför att användare inte kan få de tillstånd som krävs för att exempelvis digitalisera en bok. Anonyma verk representerar en betydande del av samlingarna i Europas kulturinstitut (t.ex. British Library bedömer att 40 % av dess upphovsrättsskyddade samlingar utgörs av anonyma verk 1 ). Kommissionen kommer nu att undersöka detta fenomen mera grundligt i form av en konsekvensanalys. Målet är en EU-övergripande lösning som underlättar digitalisering och spridning av anonyma verk samt upprättandet av gemensamma noggrannhetskrav för efterforskningar som krävs för att ett verk ska erkännas som anonymt i hela EU. Ett första framsteg i detta avseende har redan skett genom projektet ARROW ( Accessible Registries of Rights information and Orphan works ), som sammanför nationella bibliotek, organisationer som förvaltar rättigheter och förlag och samfinansieras av EU-kommissionen inom ramen för programmet eContent plus (2,5 miljoner euro). Detta projekt (påbörjat i november 2008) syftar till att identifiera rättighetshavare och klargöra ett verks rättighetsstatus, inklusive om det är utgånget eller anonymt: ” Det EU-finansierade ARROW-projektet är ett första steg för att sammanföra Europas olika rättighetsregister och göra det lättare att identifiera rättighetshavare ”, säger kommissionsledamöterna Reding och McCreevy i dag. ” Vi uppmanar nationella bibliotek, organisationer som förvaltar rättigheter och förlag att bygga vidare på denna goda start och samarbeta med kommissionen för att utveckla konkurrensbefrämjande och Europatäckande bokregistersystem som möjliggör gränsöverskridande tillståndsgivning inom ett öppet system med överkomliga priser, samtidigt som författare får en rimlig ersättning.

Tillgång för personer med funktionshinder

Personer med funktionshinder har problem med att få tillgång till information. Personer med nedsatt syn har brist på böcker att läsa – endast 5 % av de europeiska publikationerna finns tillgängliga i lämpliga format. Denna situation förvärras av begränsningar när det gäller gränsöverskridande distribution, även mellan länder med samma språk. Ett forum angående behoven hos personer med funktionshinder, särskilt de med nedsatt syn, kommer att undersöka olika politiska lösningar, inbegripet sätt att uppmuntra fri handel inom EU med verk i tillgängliga format.

Ytterligare uppgifter finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

När det gäller EU:s initiativ för digitala bibliotek, se

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

När det gäller det EU-finansierade ARROW-projektet, se

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

I den nyligen utgivna rapporten In from the Cold anges att de olösta frågorna angående anonyma verk inverkar på 89 % av de tjänster som tillhandahålls av brittiska offentliga museer, gallerior, bibliotek och arkiv.


Side Bar