Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Bruselj, 19 . oktobra 2009

Evropska komisija vključila izzive na področju digitalizacije knjig za avtorje, knjižnice in uporabnike v program EU

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o avtorskih pravicah v družbi znanja, ki se ukvarja s pomembnimi kulturnimi in pravnimi vidiki masovne digitalizacije in razširjanja knjig, zlasti iz evropskih knjižničnih zbirk. Sporočilo sta skupaj pripravila komisar Charlie McCreevy in komisarka Viviane Reding. Digitalne knjižnice, kakršna je Europeana ( http//www.europeana.eu ), bodo raziskovalcem in uporabnikom po vsej Evropi ponudile nove možnosti za dostop do znanja. Da bi lahko to omogočili, pa bo morala EU najti rešitev za dela neznanih avtorjev, ki jih zaradi negotovega statusa glede avtorskih pravic pogosto ni mogoče digitalizirati. Še en temeljni element sporočila je izboljšanje razširjanja in dostopnosti del za invalide, zlasti za slabovidne osebe.

Ob sprejetju sporočila sta komisar McCreevy in komisarka Reding poudarila, da je razprava o poravnavi v zadevi Google Books v Združenih državah znova pokazala, da si Evropa ne more privoščiti zaostajanja na poti v digitalno dobo.

„Krepiti moramo Evropo kot središče ustvarjalnosti in inovativnosti. Bogate dediščine v evropskih knjižnicah ne smemo prepustiti propadu, temveč jo moramo dati na voljo svojim državljanom,“ je dejal komisar McCreevy, ki je odgovoren za notranji trg.

Komisarka Reding, pristojna za informacijsko družbo in medije, je izjavila: „Po vsem svetu so se začela velika prizadevanja na področju digitalizacije. Evropa mora izkoristiti to priložnost, da prevzame vodilno vlogo in zagotovi, da digitalizacija knjig poteka v skladu z evropsko zakonodajo o avtorskih pravicah in ob polnem spoštovanju evropske kulturne raznolikosti. Evropa lahko s svojo bogato kulturno dediščino na področju digitalizacije knjig največ ponudi in največ pridobi. Če bomo ukrepali hitro, se lahko zgodi, da bodo konkurenčne evropske rešitve za digitalizacijo knjig na voljo prej kot rešitve, ki jih trenutno predvideva poravnava v zadevi Google Books v Združenih državah.“

Sporočilo se navezuje na ukrepe, ki jih namerava izvajati Komisija: digitalno ohranjanje in razširjanje akademskega in kulturnega gradiva ter del neznanih avtorjev, pa tudi dostop do znanja za invalidne osebe. Izzivi, ki jih je danes opredelila Komisija, izvirajo iz lanskega javnega posvetovanja o zeleni knjigi ( IP/08/1156 ), skupine Komisije na visoki ravni za digitalne knjižnice in izkušenj z evropsko digitalno knjižnico Europeano ( IP/09/1257 ).

Zadnja informacijska zaslišanja Komisije o dogovoru za poravnavo v zadevi Google Books so pokazala na nenavadno situacijo, ki bi nastala, če bi bila poravnava sprejeta, saj bi bilo veliko število evropskih del iz knjižnic v ZDA, ki jih je digitaliziral Google, na voljo sam o uporabnikom in raziskovalcem v ZDA, ne pa tudi v Evropi. Zato je zagotavljanje, da imajo Evropejci dostop do lastne kulturne dediščine in da so evropski avtorji primerno plačani, prednostna naloga, za katero so potrebni evropski odgovori, kot sta nedavno skupaj poudarila komisarka Reding in komisar McCreevy ( MEMO/09/376 ).

Digitalno ohranjanje in razširjanje

Komisija se bo zdaj vključila v dialog med zainteresiranimi stranmi, da bi skupaj našli ustrezne rešitve za enostavno in stroškovno učinkovito pridobitev pravic na področju masovne digitalizacije in spletnega razširjanja knjižničnih zbirk, ki so še zaščitene z avtorskimi pravi cami. To velja tako za dela, ki se ne tiskajo več, in dela neznanih avtorjev, tj. dela, pri katerih lastnika ni mogoče opredeliti ali najti.

Dela neznanih avtorjev

Digitalizacija in razširjanje del neznanih avtorjev prinašata posebne kulturne in gospoda rske izzive, saj odsotnost znanega imetnika pravic pomeni, da uporabniki ne morejo pridobiti zahtevanega pooblastila, torej knjiga ne more biti digitalizirana. Dela neznanih avtorjev so pomemben del zbirk v evropskih kulturnih institucijah (npr. knjižnica British Library ocenjuje, da dela neznanih avtorjev predstavljajo 40 % njenih zbirk, zaščitenih z avtorskimi pravicami 1 ). Komisija bo zdaj podrobneje preučila ta pojav z oceno učinka. Njen cilj bo najti rešitev na ravni EU za lažjo digitalizacijo in razširjanje del neznanih avtorjev ter za vzpostavitev skupnih standardov glede „potrebne skrbnosti“ za priznavanje statusa del neznanih avtorjev po vsej EU. Prvi napredek na tem področju je bil dosežen s projektom ARROW (Accessible Registries of Rights information and Orphan works – Dostopni registri informacij o pravicah in del neznanih avtorjev), ki združuje nacionalne knjižnice, organizacije za kolektivno upravljanje in založnike ter ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa eContent plus (2,5 milijona EUR). Ta projekt, ki se je začel izvajati novembra 2008, je namenjen identificiranju imetnikov pravic in razjasnitvi statusa dela na področju pravic, vključno s primeri, ko se delo ne tiska več ali je delo neznanega avtorja. „Projekt ARROW, ki ga financira EU, je prvi korak k povezovanju različnih evropskih registrov pravic in lažjemu identificiranju imetnikov pravic,“ sta danes dejala komisarka Reding in komisar McCreevy. „Nacionalne knjižnice, organizacije za kolektivno upravljanje in založnike pozivamo, naj izkoristijo ta uspešen začetek in sodelujejo s Komisijo pri razvoju konkurenčnega vseevropskega sistema knjižnih registrov, ki bodo omogočali čezmejno izdajanje licenc v okviru preglednega in cenovno dostopnega sistema cen ob hkratnem zagotavljanju primernega plačila za avtorje.“

Dostop za invalide

Invalidne osebe se pri dostopanju do informacij srečujejo z ovirami. Zlasti slabovidne osebe doživljajo „lakoto po knjigah“ – samo 5 % evropskih objavljenih del je namreč na voljo v dostopnih formatih, razmere pa so še slabše zaradi omejitev čezmejne distribucije celo med državami z istim jezikom. Forum zainteresiranih strani o potrebah invalidov, zlasti slabovidnih oseb, bo preučil odzive politik, vključno z načini za spodbujanje neovirane trgovine z deli v dostopnih formatih po vsej EU.

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

O evropskih pobudah za digitalne knjižnice:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

O projektu ARROW, ki ga financira EU:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

Nedavno poročilo „In from the Cold“ navaja, da nerešena vprašanja v zvezi z deli neznanih avtorjev vplivajo na 89 % storitev, ki jih nudijo javni muzeji, galerije, knjižnice in arhivi v Združenem kraljestvu.


Side Bar