Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

V Bruseli 1 9. októbra 2009

Európska komisia začleňuje otázku digitalizácie kníh týkajúcu sa autorov, knižnice a zákazníkov do programu EÚ

Európska komisia dnes prijala oznámenie o autorských právach v znalostnej ekonomike zamerané na riešenie dôležitých kultúrnych a právnych otázok hromadnej digitalizácie a šírenia kníh, najmä zbierok európskych knižníc. Oznámenie vypracovali komisár Charlie McCreevy a komisárka Viviane Redingová. Digitálne knižnice ako napríklad Europeana ( http//www.europeana.eu ) budú výskumníkom a zákazníkom v rámci celej Európy poskytovať nové spôsoby získania prístupu k znalostiam. Na to však EÚ bude musieť nájsť riešenie týkajúce a osirotených diel, ktorých nejasný status autorských práv znamená, že ich v mnohých prípadoch nemožno digitalizovať. Ďalším dôležitým bodom oznámenia je zlepšenie distribúcie a dostupnosti diel pre osoby so zdravotným postihnutím, najmä pre osoby so zrakovým postihnutím..

Pri prijímaní oznámenia komisár McCreevy a komisárka Redingová zdôraznili, že diskusia o riešení sporov týkajúcich sa uverejňovania kníh na vyhľadávači spoločnosti Google („Google Books“) v Spojených štátoch znovu poukázala na to, že vo svete digitalizácie si Európa nemôže dovoliť zaostávať.

„Musíme posilniť postavenie Európy ako centra tvorivosti a inovácií. Rozsiahle dedičstvo v európskych knižniciach nemožno nechať upadať, musí sa však sprístupniť občanom“, vyhlásil komisár McCreevy, zodpovedný za vnútorný trh.

Komisárka Redingová, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá, povedala: „V oblasti digitalizácie sa na celom svete už vynaložilo významné úsilie. Európa by mala túto príležitosť využiť na to, aby zaujala vedúcu úlohu a aby zabezpečila, že digitalizácia sa uskutoční na základe európskeho autorského práva a pri plnom rešpektovaní kultúrnej rozmanitosti Európy. Európa môže so svojím bohatým kultúrnym dedičstvom veľa ponúknuť a z digitalizácie kníh veľa získať. Ak budeme konať rýchlo, európske riešenia zamerané na pozdvihnutie hospodárskej súťaže týkajúce sa digitalizácie kníh sa môžu uskutočniť skôr, než riešenia pôvodne plánované v rámci riešenia sporov týkajúcich sa uverejňovania kníh na vyhľadávači spoločnosti Google („Google Books“) v Spojených štátoch.“

Komisia predkladá v oznámení kroky, ktoré zamýšľa podniknúť: digitálne uchovávanie a šírenie vedeckého a kultúrneho materiálu a osirotených diel, ako aj prístup k znalostiam osobám so zdravotným postihnutím. Úlohy, ktoré dnes Komisia určila, vyplývajú z minuloročných verejných konzultácií o zelenej knihe ( IP/08/1156 ), z práce skupiny Komisie na vysokej úrovni týkajúcej sa digitálnych knižníc a zo získaných skúseností s európskou digitálnou knižnicou Europeana ( IP/09/1257 ).

Nedávne informačné vypočutia, ktoré Komisia uskutočnila v súvislosti s dohodou o riešení sporu o knihách na Google upozornili na nezvyčajnú situáciu, ktorá by vznikla, ak by sa riešenie sporu schválilo, a to, že veľký počet európskych diel v amerických knižniciach, ktoré spoločnosť Google digitalizo vala, by bol k dispozícii zákazníkom a výskumníkom v USA, ale nie v Európe samotnej. Zaistenie prístupu európskym občanom k ich vlastnému kultúrnemu dedičstvu a zároveň spravodlivé odmeňovanie európskych autorov sú preto neodkladnou úlohou a bude si vyžadovať celoeurópsku reakciu, ako nedávno zdôraznila komisárka Redingová a komisár McCreevy ( MEMO/09/376 ).

Digitálne uchovávanie a šírenie diel

Komisia sa teraz zapojí do dialógu so zainteresovanými stranami s cieľom nájsť životaschopné riešenia na jednoduché a nákladovo efektívne vysporiadavanie práv vzťahujúce sa na hromadnú digitalizáciu a online šírenie knižničných zbierok stále chránených autorskými právami. Týka sa to už nevydávaných diel a osirotených diel, t. j. diel, ktorých majiteľa nemožno určiť alebo nájsť.

Osirotené diela

Digitalizácia a šírenie osirotených diel predstavujú osobitnú kultúrnu a hospodársku výzvu. Skutočnosť, že nie je známy držiteľ práv, znamená, že používatelia nie sú schopní získať požadovaný súhlas, čo vedie napríklad k tomu, že knihu nemožno digitalizovať. Osirotené diela predstavujú významnú súčasť zbierok európskych kultúrnych inštitúcií (napríklad British Library odhaduje, že 40 % jej zbierok chránených autorskými právami tvoria osirotené diela 1 ). Komisia sa teraz bude týmto fenoménom podrobnejšie zaoberať v posúdení vplyvu. Cieľom je nájsť celoeurópske riešenie na uľahčenie digitalizácie a šírenia osirotených diel a stanovenie spoločných postupov na uznávanie statusu osirotených diel v rámci EÚ. Prvý pokrok v tejto oblasti už dosiahol projekt ARROW ( Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works, Prístupný register informácií o autorských právach a osirotených dielach), ktorý spája vnútroštátne knižnice, organizácie kolektívnej správy ako aj vydavateľov a spolufinancuje ho Európska komisia v rámci programu eContent plus (2,5 miliónov EUR). Tento projekt (ktorý sa začal v novembri 2008) je zameraný na zistenie totožnosti držiteľov práv a vyjasnenie právneho statusu diela vrátane toho, či ide o už nevydávané dielo alebo osirotené dielo. „ Projekt ARROW spolufinancovaný EÚ je prvým krokom na prepojenie rozdielnych registrov práv a uľahčenie určenia držiteľov práv “, uviedli dnes komisárka Redingová a komisár McCreevy: „ Vyzývame vnútroštátne knižnice, organizácie kolektívnej správy a vydavateľov, aby budovali na dobrom začiatku a spolupracovali s Komisiou na vytvorení celoeurópskeho systému registrácie kníh zameraného na pozdvihnutie hospodárskej súťaže, ktorý umožní cezhraničné udeľovanie licencií na základe transparentného a cenovo dostupného systému cien, a to pri zaistení spravodlivého odmeňovania autorov .“

Prístup osobám so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím sa v súvislosti s prístupom k informáciám stretávajú s prekážkami. Najmä osoby so zrakovým postihnutím pociťujú „hlad po knihách“. Len 5 % európskych publikácií je k dispozícii v im prístupných formátoch a situáciu zhoršujú obmedzenia cezhraničného rozširovania, a to aj medzi krajinami s rovnakým jazykom. Fórum zúčastnených strán týkajúce sa potrieb osôb so zdravotným postihnutím, najmä zrakovo postihnutých osôb, preskúma politické riešenia vrátane možných spôsobov na podporu neobmedzeného obchodovania s dielami v prístupných formátoch v rámci EÚ.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Informácie o európskych iniciatívach o digitálnych knižniciach sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Informácie o projekte ARROW financovanom EÚ sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

V nedávnej správe „In from the Cold“ sa uvádza, že nevyriešené otázky týkajúce sa osirotených diel majú vplyv na 89 % služieb, ktoré v Spojenom kráľovstve poskytujú verejné múzeá, galérie, knižnice a archívy.


Side Bar