Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Bruxelles, 19 octombrie 2009

Comisia Europeană pune pe agenda UE problemele pe care le ridică digitalizarea căr ților pentru autori, biblioteci și cititori

Marile obstacole culturale și juridice care îngreunează digitalizarea și difuzarea în masă a cărților, în special a celor aflate în colecțiile bibliotecilor europene, sunt abordate în comunicarea cu privire la drepturile de autor în economia bazată pe cunoaștere, adoptată astăzi de Comisia Europeană. Co-autorii comunicării sunt comisarii europeni Charlie McCreevy și Viviane Reding. Bibliotecile digitale ca Europeana ( http//www.europeana.eu ) vor oferi noi căi de acces la cunoaștere cercetătorilor și amatorilor de cultură din întreaga Europă. În acest scop, UE trebuie însă să găsească o soluție pentru operele orfane care adeseori nu pot fi digitalizate din cauza incertitudinii situației lor în ceea ce privește drepturile de autor. O mai bună distribuire și disponibilitate a operelor culturale pentru persoanele cu handicap, în special pentru nevăzători, este un alt subiect major al comunicării.

Dezbaterile cu privire la acordul Google Books din Statele Unite au demonstrat încă o dată că Europa nu‑ și poate permite să rămână în urmă, la poarta lumii digitale, au subliniat McCreevy și Reding cu prilejul adoptării documentului.

„Trebuie să întărim pozi ția Europei de centru al creativității și al inovării. Vastul patrimoniu al bibliotecilor europene nu poate fi lăsat să zacă pe rafturi, trebuie să devină mai accesibil pentru cetățenii noștri", a declarat McCreevy, comisarul pentru piața internă .

„Pretutindeni pe glob au demarat ample eforturi de digitalizare, a observat Viviane Reding, care răspunde de societatea informațională și de media. Europa trebuie să profite de acest prilej pentru a se situa în frunte și a veghea ca digitalizarea cărților să aibă loc pe baza legilor europene asupra drepturilor de autor și în condiții de deplin respect pentru diversitatea culturală a Europei. Cu bogăția patrimoniului ei cultural, Europa are cel mai mult de oferit și cel mai mult de câștigat din procesul de digitalizare a cărților. Dacă acționăm rapid, o serie de soluții europene pro-concurențiale pentru digitalizarea cărților ar putea deveni funcționale înaintea celor preconizate în prezent în cadrul acordului Google Books din Statele Unite."

Comunicarea trece în revistă ac țiunile pe care Comisia intenționează să le inițieze: conservarea și difuzarea digitală a materialelor culturale și academice și a operelor orfane, precum și înlesnirea accesului la cunoaștere pentru persoanele cu handicap. Problemele identificate astăzi de Comisie s-au desprins din consultarea publică desfășurată anul trecut în urma publicării unei cărți verzi ( IP/08/1156 ), din lucrările Grupului la nivel înalt pentru bibliotecile digitale, ca și din experiența dobândită de „Europeana”, biblioteca digitală europeană ( IP/09/1257 ).

Recentele audieri informative organizate de Comisie pe tema acordului Google Books au pus în eviden ță anomaliile care ar rezulta dacă s-ar aproba această înțelegere: digitalizată de Google, mulțimea operelor europene aflate în bibliotecile din SUA ar fi accesibilă cercetătorilor și amatorilor de peste ocean, dar nu și celor din Europa. Garantarea accesului europenilor la propria lor moștenire culturală, ca și remunerarea echitabilă a autorilor europeni, este deci o preocupare de stringentă actualitate, care necesită răspunsuri la nivel european, așa cum subliniau recent comisarii Reding și McCreevy ( MEMO/09/376 ).

Conservarea și difuzarea digitală

În continuare, Comisia va antama un dialog cu păr țile interesate în vederea găsirii unor soluții viabile pentru obținerea simplă și necostisitoare a drepturilor necesare digitalizării în masă și difuzării online a colecțiilor unor biblioteci aflate încă sub protecția drepturilor de autor. Inițiativa privește atât operele epuizate, cât și pe cele orfane, adică operele la care deținătorii drepturilor nu pot fi identificați sau localizați.

Operele orfane

Digitalizarea și difuzarea operelor orfane ridică probleme culturale și economice deosebite: în lipsa unui titular cunoscut al drepturilor, utilizatorii nu pot obține autorizația necesară și deci o carte, de exemplu, nu poate fi transpusă în format digital. Operele orfane au o pondere substanțială în colecțiile instituțiilor culturale europene. Se estimează, de exemplu, că la British Library lucrările orfane reprezintă 40% din colecțiile aflate sub copyright 1 . Comisia va examina acum acest aspect mai în detaliu prin intermediul unei evaluări de impact. Scopul este găsirea unei soluții aplicabile la nivel comunitar pentru a facilita digitalizarea și difuzarea operelor orfane și a institui standarde comune de „diligență necesară” în vederea recunoașterii statutului de operă orfană pe tot teritoriul UE. Primele progrese în această direcție s‑au realizat deja grație proiectului ARROW ( Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works ), care reunește biblioteci naționale, societăți de gestiune colectivă a drepturilor de autor și edituri, proiect cofinanțat de Comisie în cadrul programului eContent plus programme (2,5 milioane EUR). Lansat în noiembrie 2008, ARROW urmărește identificarea titularilor de drepturi și clarificarea sub aspectul drepturilor a statutului operelor, inclusiv al celor epuizate sau orfane. Proiectul ARROW finanțat de UE constituie un prim pas spre interconectarea diferitelor registre ale drepturilor de autor din Europa și identificarea mai ușoară a deținătorilor de drepturi ", au arătat azi comisarii Reding și McCreevy. Facem apel la bibliotecile naționale, la organismele de gestiune colectivă a drepturilor și la edituri să meargă mai departe pe această cale și să colaboreze cu Comisia pentru realizarea unui sistem paneuropean al registrelor de cărți, care să favorizeze concurența și care să permită acordarea transfrontalieră a licențelor în cadrul unui sistem de prețuri accesibile și transparente, asigurând în același timp remunerarea echitabilă a autorilor ."

Acces pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu handicap întâmpină greutăți în accesarea informațiilor. Nevăzătorii, în special, sunt victimele unei „penurii de cărți”: doar 5% dintre publicațiile europene sunt disponibile în formate accesibile, situație agravată de restricțiile impuse distribuției transfrontaliere, chiar și în cazul țărilor în care se vorbește aceeași limbă. Un forum al părților interesate va examina nevoile persoanelor cu handicap, în special ale nevăzătorilor, și va analiza politicile posibile pentru a răspunde acestor nevoi, inclusiv modalitățile de a încuraja pe teritoriul UE libera comercializare a operelor în formate accesibile.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa de internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Cu privire la ini țiativele europene în domeniul bibliotecilor digitale, a se vedea:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Cu privire la proiectul ARROW finan țat de UE, a se vedea:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

Conform unor informații recente, prezentate în raportul „In from the Cold” ( "In from the Cold" report ), problema nerezolvată a operelor orfane afectează 89% din serviciile oferite de muzeele, galeriile, bibliotecile și arhivele publice din Regatul Unit.


Side Bar