Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Briuselis, 2009 m. spalio 19 d.

Europos Komisija į ES darbotvarkę įtraukia knygų autoriams, bibliotekoms ir vartotojams kylančias knygų skaitmeninimo problemas

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą dėl autorių teisių žinių ekonomikoje, kuriuo siekiama spręsti svarbias kultūrines ir teisines knygų, visų pirma priklausančių Europos bibliotekoms, plataus masto skaitmeninimo ir platinimo problemas. Komunikatą drauge parengė Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding. Skaitmeninės bibliotekos, tokios kaip Europeana ( http//www.europeana.eu ), suteiks visos Europos mokslininkams ir vartotojams naujų galimybių įgyti žinių. Tačiau ES reikės nuspręsti, ką daryti su nenustatytos autorių teisės kūriniais, kurių dažnai negalima skaitmeninti, nes nėra aišku, kam priklauso autorių teisės. Kitas svarbus komunikate svarstomas klausimas – kūrinių platinimas ir galimybių jais naudotis suteikimas neįgaliesiems, visų pirma sutrikusio regėjimo asmenims.

Priimant komunikatą Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding pabrėžė, kad diskusijos apie susitarimą dėl „Google Books“ paieškos Jungtinėse Valstijose dar kartą parodė, kad Europai negalima atsilikti skaitmeninimo srityje.

Privalome siekti, kad Europa taptų svarbiu kūrybiškumo ir novatoriškumo centru. Negalime leisti nykti gausiam Europos bibliotekų paveldui, privalome mūsų piliečiams suteikti galimybę juo naudotis“, – teigė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy.

Už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Visame pasaulyje pradėtas plataus masto skaitmeninimas. Europa turėtų pasinaudoti tokia galimybe imtis iniciatyvos ir užtikrinti, kad knygos būtų skaitmeninamos laikantis Europos autorių teises reglamentuojančių teisės aktų ir visapusiškai atsižvelgiant į Europos kultūrinę įvairovę. Turėdama gausų kultūrinį paveldą Europa šioje srityje gali daug pasiūlyti ir gauti daug naudos. Jei veiktume greitai, konkurenciją skatinantys Europos sprendimai dėl knygų skaitmeninimo būtų įgyvendinti greičiau nei Jungtinėse Valstijose priimtame susitarime dėl „Google Books“ paieškos numatyti sprendimai.“

Komunikate aptariami veiksmai, kurių Komisija ketina imtis: skaitmeninis mokslinės bei kultūrinės medžiagos ir nenustatytos autorių teisės kūrinių saugojimas ir platinimas, taip pat galimybės neįgaliesiems įgyti žinių suteikimas. Komunikate aptariamas problemas Komisija nustatė remdamasi pernai vykusių konsultacijų su visuomene dėl žaliosios knygos ( IP/08/1156 ) rezultatais, Komisijos aukšto lygio grupės skaitmeninių bibliotekų klausimais išvadomis ir patirtimi, susijusia su Europos skaitmenine biblioteka Europeana ( IP/09/1257 ).

Neseniai Komisijos surengtuose informaciniuose posėdžiuose apie susitarimą dėl „Google Books“ paieškos pabrėžta, kad tą susitarimą patvirtinus susidarytų neįprasta padėtis – daugeliu Jungtinės Valstijos bibliotekoms priklausančių Europos kūrinių, kuriuos skaitmenintų „Google“, vartotojai ir mokslininkai galėtų naudotis tik Jungtinėse Valstijose, o ne Europoje. Todėl neatidėliotinas uždavinys – užtikrinti galimybę Europos piliečiams naudotis savo kultūriniu paveldu ir deramai atlyginti Europos kūrinių autoriams, kuriam įgyvendinti reikės imtis veiksmų Europos lygmeniu, kaip neseniai drauge pabrėžė Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding ( MEMO/09/376 ).

Skaitmeninis saugojimas ir platinimas

Komisija įsitrauks į suinteresuotųjų šalių dialogą, kuriuo siekiama rasti perspektyvius sprendimus dėl paprasto ir taupaus teisių suteikimo plačiu mastu skaitmeninant ir platinant internetu bibliotekoms priklausančius kūrinius, kurių autorių teisės tebesa ugomos. Tai taikoma tiek retiems kūriniams, tiek nenustatytos autorių teisės kūriniams, t. y. kūriniams, kurių teisių turėtojų neįmanoma nustatyti ar surasti.

Nenustatytos autorių teisės kūriniai

Kyla tam tikrų kultūrinių ir ekonominių problemų, susijusių su nenustatytos autorių teisės kūrinių skaitmeninimu ir platinimu, – kadangi teisių turėtojas nėra žinomas, vartotojai negali gauti reikiamo leidimo, pavyzdžiui, skaitmeninti knygą. Nemažai Europos kultūros įstaigoms priklausančių kūrinių yra nenustatytos autorių teisės kūriniai (pvz., apytikriais „British Library“ skaičiavimais, 40 proc. jos turimų kūrinių, kurių autorių teisės saugomos, sudaro nenustatytos autorių teisės kūriniai 1 ). Siekdama išsamiai išnagrinėti šį klausimą, Komisija atliks poveikio vertinimą. Tuo siekiama ES lygmeniu priimti sprendimą, kaip palengvinti nenustatytos autorių teisės kūrinių skaitmeninimą ir platinimą, ir nustatyti bendrus kruopščios paieškos standartus, pagal kuriuos visoje ES būtų pripažįstamas nenustatytos autorių teisės kūrinio statusas. Šis procesas jau pradėtas vykdant projektą ARROW (angl. Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works ), kuriame dalyvauja nacionalinės bibliotekos, bendro valdymo organizacijos ir leidėjai ir kurį pagal eContent plus programą bendrai finansuoja Europos Komisija (2,5 mln. EUR) . Šiuo projektu, kuris pradėtas vykdyti 2008 m. lapkričio mėn., siekiama nustatyti autorių teisių turėtojus ir kūrinio autorių teisių statusą, įskaitant tai, ar tai yra retas ar nenustatytos autorių teisės kūrinys: „ ES finansuojamu projektu ARROW pradėta sieti įvairius Europos autorių teisių registrus ir siekti, kad būtų lengviau nustatyti autorių teisių turėtojus, – šiandien teigė Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding. – Nacionalines bibliotekas, bendro valdymo organizacijas ir leidėjus raginame tęsti šį sėkmingai pradėtą darbą ir bendradarbiaujant su Komisija kurti konkurencingą visos Europos knygų registrų sistemą, kuria naudojantis būtų galima skaidriai ir taupiai teikti tarpvalstybines licencijas, o autoriams būtų deramai atlyginama.

Neįgaliųjų galimybės naudotis informacija

Norintiems gauti informacijos neįgaliesiems kyla tam tikrų kliūčių. Pavyzdžiui, sutrikusio regėjimo asmenys susiduria su knygų stygiaus problema – tik 5 % Europos leidinių leidžiama jiems prieinamu formatu; padėtį apsunkina ir tarpvalstybinio knygų platinimo apribojimai, kurie taikomi net ir tose šalyse, kuriose kalbama ta pačia kalba. Naudojantis suinteresuotųjų šalių forumu neįgaliųjų, visų pirma sutrikusio regėjimo asmenų, poreikiams nustatyti, bus nagrinėjamos galimos politikos priemonės, įskaitant tai, kaip Europos Sąjungoje skatinti netrukdomą prekybą prieinamo formato kūriniais.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Informacijos apie Europos iniciatyvas, susijusias su skaitmeninėmis bibliotekomis, galima rasti

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Informacija apie ES finansuojamą ARROW projektą pateikiama

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

Neseniai pateiktoje ataskaitoje „In from the Cold“ nurodoma, kad vis dar esama problemų, susijusių su nenustatytos autorių teisės kūriniais, o tai turi įtakos 89 % paslaugų, kurias teikia Jungtinės Karalystės valstybiniai muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai.


Side Bar