Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Bryssel 19 . lokakuuta 2009

Euroopan komissio etsii ratkaisuja kirjojen digitointiin kirjailijoiden, kirjastojen ja kuluttajien näkökulmastaa

Euroopan komissio hyväksyi tänään tiedonannon tekijänoikeuksista osaamistaloudessa. Tiedonannolla pyritään ratkomaan suuria kulttuurisia ja oikeudellisia haasteita, joita kirjojen suuren mittakaavan digitointi ja levitys aiheuttavat. Erityisesti asia koskee eurooppalaisten kirjastojen kokoelmia. Tiedonannon laativat komissaarit Charlie McCreevy ja Viviane Reding yhdessä. Digitaaliset kirjastot, kuten Europeana ( http://www.europeana.eu ), tulevat tarjoamaan tutkijoille ja kuluttajille kaikkialla Euroopassa uusia tapoja päästä tiedon lähteille. Tämän toteutuminen edellyttää kuitenkin, että EU kehittää ratkaisun ns. orvoille teoksille, joiden epäselvä tekijänoikeustilanne estää usein niiden digitoinnin. Tiedonannon toinen keskeinen teema on vammaisten ja erityisesti näkövammaisten aseman parantaminen teosten jakelussa ja saatavuudessa.

Komissaarit McCreevy ja Reding korostivat, että Yhdysvalloissa käytävä keskustelu Googlen teoshaun sovintoratkaisusta osoittaa jälleen kerran, että Euroopalla ei ole varaa jäädä jälkijunaan digitaalirintamalla.

”Meidän on vahvistettava Euroopan asemaa luovuuden ja innovaatioiden keskuksena. Euroopan kirjastojen valtavaa perintöä ei pidä pitää vakan alla, vaan se on saatettava kaikkien kansalaisten ulottuville", korosti sisämarkkinoista vastaava komissaari McCreevy.

Tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaavan komissaari Redingin mukaan ”eri puolilla maailmaa on jo aloitettu merkittäviä digitointihankkeita. Euroopan tulisi tarttua tähän tilaisuuteen ottaa johtoasema ja varmistaa, että kirjojen digitointi tapahtuu eurooppalaisen tekijänoikeuslainsäädännön pohjalta ja Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta tarkasti vaalien. Euroopalla on rikkaan kulttuuriperintönsä myötä eniten tarjottavaa ja voitettavaa kirjojen digitoinnista. Jos toimimme ripeästi, saatamme saada kilpailua suosivat eurooppalaiset ratkaisut käyttöön jo ennen niitä ratkaisuja, joiden käyttöönottoa kaavaillaan Googlen teoshaun sovintoratkaisun yhteydessä Yhdysvalloissa.”

Tiedonannossa käsitellään toimenpiteitä, joihin komissio aikoo ryhtyä: sivistyksellisen ja kulttuurisen materiaalin sekä orpojen teosten digitointi ja jakaminen sekä vammaisten paremmat mahdollisuudet saada käyttöönsä sähköistä aineistoa. Komission tänään esille ottamat haasteet perustuvat viime vuonna julkaistuun vihreään kirjaan ja siihen liittyneeseen julkiseen kuulemiseen ( IP/08/1156 ) , komission digitaalisia kirjastoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työhön sekä Euroopan digitaalisesta kirjastosta eli Europeanasta saatuihin kokemuksiin ( IP/09/1257 ).

Komissio kuuli hiljattain sidosryhmiä Googlen teoshaun sovintoratkaisusta. Kuulemisessa korostui, että ratkaisun hyväksyminen toisi tullessaan epänormaalin tilanteen: valtava määrä yhdysvaltalaisissa kirjastoissa olevia ja Googlen digitoimia eurooppalaisia teoksia olisi kuluttajien ja tutkijoiden käytössä vain Yhdysvalloissa, ei Euroopassa. Siksi on välittömästi huolehdittava siitä, että eurooppalaisille turvataan pääsy omaan kulttuuriperintöönsä ja eurooppalaiset kirjoittajat saavat teoksistaan oikeudenmukaisen palkkion. Tämä vaatii eurooppalaisia vastauksia, kuten komissaarit Reding ja McCreevy hiljattain yhdessä korostivat ( MEMO/09/376 ).

Digitointi ja jakaminen

Komissio aikoo nyt aloittaa vuoropuhelun sidosryhmien kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi tekijänoikeussuojattujen kirjastokokoelmien laajan mittakaavan digitointiin ja verkkojakeluun liittyvien tekijänoikeuskysymysten hoitamiseksi yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Tämä koskee sekä loppuunmyytyjä painoksia ja orpoja teoksia eli niitä, joiden omistajaa ei todeta tai löydetä.

Orvot teokset

Orpojen teosten digitointi ja jakelu muodostavat erityisen kulttuurisen ja taloudellisen haasteen – kun kirjan oikeudenhaltijaa ei ole, käyttäjät eivät voi saada vaadittavaa lupaa ja kirjaa ei voi digitoida. Orvot teokset muodostavat huomattavan osan Euroopan kulttuurilaitosten kokoelmista (esim. British Library arvioi, että 40 prosenttia sen tekijänoikeussuojatuista kokoelmista on orpoja 1 .) Komissio aikoo tutkia tätä ilmiötä tarkemmin tekemällä vaikutusten arvioinnin. Tarkoitus on luoda EU:n laajuinen ratkaisu, jolla helpotetaan orpojen teosten digitointia ja levittämistä sekä yhteisten kohtuullisten ehtojen luomista orpoustilan tunnustamiselle koko EU:ssa. Ensimmäiset askeleet tähän on jo otettu ARROW-hankkeessa (Accessible Registries of Rights information and Orphan works), joka tuo yhteen kansallisia kirjastoja, yhteisvalvontajärjestöjä ja kustantajia. Hanke saa osan rahoituksestaan Euroopan komission eContent plus -ohjelmasta (2,5 miljoonaa euroa). Tällä marraskuussa 2008 aloitetulla hankkeella pyritään selvittämään teosten oikeudenhaltijoita ja oikeuksien tilaa, esimerkiksi sitä, onko teos loppuunmyyty tai orpo: ”EU-rahoitteinen ARROW-hanke on ensimmäinen askel kohti Euroopan eri oikeusrekisterien verkottamista ja oikeuksienhaltijoiden löytämisen helpottamista,” totesivat komissaarit Reding ja McCreevy tänään. "Kehotamme kansallisia kirjastoja, yhteisvalvontajärjestöjä ja kustantajia tarttumaan tähän hyvään alkuun ja tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta voisimme kehittää kilpailua suosivan yleiseurooppalaisen kirjarekisterijärjestelmän, joka mahdollistaa valtioiden rajat ylittävän lisensoinnin, avoimen ja edullisen hinnoittelun ja kirjoittajien oikeudenmukaiset palkkiot."

Vammaisten palvelut

Tiedonsaanti on vammaisille usein ongelmallista. Erityisesti näkörajoitteiset henkilöt kärsivät kirjapulasta: vain 5 prosenttia eurooppalaisista julkaisuista on saatavilla näkörajoitteisille soveltuvassa muodossa. Tilannetta pahentavat rajat ylittävän jakelun rajoitukset sellaistenkin maiden välillä, joilla on yhteinen kieli. Vammaisten ja erityisesti näkövammaisten tarpeita tullaan tarkastelemaan sidosryhmäfoorumissa, jossa kartoitetaan poliittisia vastauksia esimerkiksi siihen, kuinka voitaisiin edistää teosten esteetöntä kauppaa vammaisille soveltuvissa formaateissa EU:ssa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Euroopan digitaaliset kirjastot:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

EU-rahoitteinen ARROW-hanke:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

Äskettäisessä "In from the Cold" -raportissa todetaan, että orpoihin teoksiin liittyvät ratkaisemattomat kysymykset vaikuttavat 89 prosenttiin Yhdistyneen kuningaskunnan yleisten museoiden, gallerioiden, kirjastojen ja arkistojen palveluista.


Side Bar