Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Brüssel, 1 9. oktoober 2009

Euroopa Komisjon võtab päevakorda autorite, raamatukogude ja lugejate jaoks probleemse raamatute digiteerimise

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise autoriõiguse kohta teadmistepõhises majanduses, mille eesmärk on raamatute ja eelkõige Euroopa raamatukogudes asuvate teoste ulatusliku digitaliseerimise ja levitamisega kaasnevate oluliste kultuuriliste ja õiguslike väljakutsetega toime tulla. Teatise koostasid ühiselt volinikud Charlie McCreevy ja Viviane Reding. Digitaalsed raamatukogud, nagu näiteks Europeana ( http//www.europeana.eu ), avavad Euroopa teadlaste ja lugejate jaoks uusi juurdepääsuvõimalusi teadmistele. Selleks tuleb ELil aga leida lahendus omanikuta teoste probleemile, mille puhul autoriõiguse selgusetus ei luba sageli neid digiteerida. Teoste levitamise ja kättesaadavuse parandamine puuetega ja eelkõige nägemispuudega inimeste jaoks on samuti üks teatise nurgakividest.

Teatise vastuvõtmisel rõhutasid Charlie McCreevy ja Viviane Reding, et vaidlused kokkulepe saavutamiseks Google’ga autoriõiguse üle näitasid veelkord, et Euroopa ei saa endale lubada mahajäämust digiteeruvas maailmas.

„Euroopat tuleb loomingulise ja uuendusliku keskusena innustada ja võimendada. Euroopa raamatukogude tohutut pärandit ei tohi jätta tolmuma, vaid see tuleb inimestele kättesaadavaks teha, ütles siseturu volinik Charlie McCreevy.

Infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding lisas: „Kogu maailmas on juba algust tehtud suurte digiteerimisprojektidega. Euroopa peaks kasutama võimalust siin juhtrolli asuda ning tagada raamatute digiteerimine Euroopa autoriõigusi käsitlevate eeskirjade alusel ja täiel määral Euroopa kultuurilist mitmekesisust arvestades. Tänu oma rikkalikule kultuuripärandile on Euroopal raamatute digiteerimisega kõige rohkem pakkuda ning sellest ka kõige rohkem võita. Kui tegutseme kiiresti, võib konkurentsi soodustav Euroopa alternatiivlahendus raamatute digiteerimiseks toimida enne, kui praegu USAs kavandatav variant Google’ga autoriõiguste probleemi lahendamiseks sõlmitud kokkuleppe raames.

Teatises räägitakse meetmetest, mida komisjonil on kavas rakendada seoses akadeemiliste ja kultuuriga seotud materjalide ning omanikuta teoste digitaalse säilitamise ja levitamisega ning seoses puuetega inimeste juurdepääsuga teadmistele. Tänaseks komisjoni poolt piiritletud ülesanded tulenevad möödunudaastasest avalikust arutelust rohelise raamatu üle ( IP/08/1156 ), digitaalsete raamatukogude kõrgetasemelise töörühma järeldustest ja Euroopa digitaalse raamatukogu Europeana tööst saadud kogemustest ( IP/09/1257 ).

Komisjonis toimusid hiljuti arutelud teabe üle, mis on laekunud kokkuleppe kohta autoriõiguse vaidluse lahendamise üle Google’ga. Nende käigus juhiti tähelepanu kokkuleppe sõlmimise korral tekkivale ebanormaalsele olukorrale, mille puhul Google’i digiteeritud arvukad Euroopa teosed oleksid USA raamatukogudes kättesaadavad üksnes Ühendriikide ja mitte Euroopa enda teadlastele ja lugejatele. Viviane Regingi ja Charlie McCreevy sõnade kohaselt on niisiis kodanikele juurdepääsu tagamine oma kultuuripärandile ning autoritele autoritasude väljamaksmine Euroopa kohest tegutsemist nõudev ülesanne ( MEMO/09/376 ).

Digitaalne säilitamine ja levitamine

Järgmise sammuna püüab komisjon koostöös sidusrühmadega leida kõiki pooli rahuldavad lahendused, et vajalikke lubasid seni autoriõigusega kaitstud kogude ulatuslikuks digitaliseerimiseks ja internetis levitamiseks oleks võimalik saada lihtsalt ja kulutasuvalt. See hõlmab nii neid teoseid, mille tiraaž on lõppenud, kui ka teoseid, mille õiguste valdajat pole võimalik kindlaks teha või leida.

Omanikuta teosed ehk nn orbraamatud

Omanikuta teoste digiteerimine ja levitamine on kultuuriliselt ja majanduslikult eriti raske ülesanne – teadaoleva õiguste valdaja puudumine ei võimalda taotleda ja saada vajalikku luba (näiteks raamatut ei ole võimalik digiteerida). Euroopa kultuuriasutuste kogudest moodustavad sellised teosed olulise osa (British Library näiteks hindab oma autoriõigusega kaitstud, kuid omanikuta teoste osakaaluks 40% 1 ). Komisjon korraldab selle probleemiga tegelemiseks mõju hindamise, mille eesmärk on leida kogu Euroopa jaoks lahendus omanikuta teoste digitaliseerimise ja levitamise hõlbustamiseks ning kehtestada ühtsed mõistlikud standardid üleeuroopaliseks omanikuta teose staatuse tunnustamiseks. Esimesed edusammud on selles suunas juba tehtud projekti ARROW (Accessible Registries of Rights information and Orphan works) raames, mille alla on koondunud avalikud raamatukogud, kollektiivse haldamisega tegelevad asutused ja kirjastajad ning mida Euroopa Komisjon kaasrahastab eContent plus programme ’i alt 2,5 miljoni euroga. Selle novembris 2008 käivitatud projekti eesmärk on selgitada välja õiguste valdajad ning teose autoriõigusega seotud olukord, sealhulgas nii lõppenud tiraažiga teoste kui ka orbraamatute puhul. „ELi rahastatud ARROW projekt on esimene samm, et ühendada Euroopa erinevad õiguste registrid ning hõlbustada sellega õiguste valdajate väljaselgitamist, ütlesid volinikud Reding ja McCreevy täna. „Kutsume avalikke raamatukogusid, kollektiivse haldamisega tegelevaid asutusi ja kirjastajaid seda head algust ära kasutama ja tegema komisjoniga koostööd, et töötada välja konkurentsi toetav üleeuroopaline raamatute registreerimise süsteem, mis võimaldaks piiriülest lubade väljaandmist läbipaistva ja taskukohase hinnakujunduse alusel, tagades samas autoritasude väljamaksmise.

Puuetega inimeste juurdepääsuvõimalused

Puuetega inimeste juurdepääs teabele on mõnikord raske. Eelkõige kogevad lugemisnälga nägemispuudega inimesed – üksnes 5% Euroopa trükistest on kättesaadavad neile kasutuskõlblikus vormingus. Seda olukorda raskendavad piiriülesele levitamisele seatud piirangud isegi sama keelt kõnelevate riikide vahel. Puuetega ja eelkõige nägemispuudega inimeste vajadustele keskenduva sidusrühmade foorumi raames tegeletakse asjakohaste poliitiliste lahendustega, sealhulgas võimaluste leidmisega kasutuskõlblikus vormingus teoste takistamatuks liikumiseks ELi piires.

Täiendav teave veebilehel:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Teave Euroopa algatuste kohta digitaalsete raamatukogudega seoses:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Teave ARROW-projekti kohta:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

Hiljutine uurimisprojekti aruanne ( "In from the Cold" report ) näitab, et lahendamata küsimused seoses orbraamatutega mõjutavad 89% teenustest, mida pakuvad Ühendkuningriigi avalikud muuseumid, galeriid, raamatukogud ja arhiivid.


Side Bar