Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

V Bruselu dne 19 . října 2009

Evropská komise zařazuje na agendu EU digitalizaci knih a s ní spojené úkoly pro autory, knihovny a spotřebitele

Evropská komise dnes schválila sdělení o autorském právu ve znalostní ekonomice, které má být klíčem k řešení důležitých kulturních a právních úkolů souvisejících s hromadnou digitalizací a šířením knih, zejména sbírek evropských knihoven. Sdělení je výsledkem společné práce členů Komise Charlieho McCreevyho a Viviane Redingové. Digitální knihovny jako např. Europeana ( http//www.europeana.eu ) budou pro výzkumníky a spotřebitele v Evropě znamenat nový způsob přístupu ke znalostem. Nejprve však bude EU muset najít řešení ohledně osiřelých děl, která často nemohou být digitalizována kvůli nejistým autorským právům. Dalším významným bodem, kterým se sdělení zabývá, je šíření děl a jejich dostupnost pro osoby se zdravotním postižením, zejména pro zrakově postižené osoby.

Oba komisaři při schvalování dokumentu zdůraznili, že diskuze ohledně vyrovnání společnosti Google a zástupců nositelů práv („Google Books Settlement“) ve Spojených státech opět ukázala, že Evropa si nemůže dovolit zůstat v digitálním světě pozadu.

„Musíme posílit postavení Evropy jako centra kreat ivity a inovací. Nedozírné kulturní dědictví obsažené v evropských knihovnách se nesmí ocitnout v zapomnění, ale musí být zpřístupněno našim občanům,“ prohlásil Charlie McCreevy, komisař odpovědný za vnitřní trh.

Komisařka pro informační společnost a médi a Viviane Redingová k tomu dodala: „Po celém světě již byly zahájeny významné digitalizační projekty. Evropa by neměla promarnit příležitost stanout v čele a zajistit, aby se digitalizace knih uskutečnila na základě evropského autorského práva a aby při tom byla plně respektována rozličnost kulturního bohatství Evropy. Se svým bohatým kulturním dědictvím může Evropa mnohým přispět a současně z digitalizace knih mnohé vyzískat. Pokud budeme jednat okamžitě, mohou být evropská řešení zaměřená na digitalizaci knih a podporující hospodářskou soutěž zavedena rychleji než řešení, s nimiž se počítá v rámci dohody ‚Google Books‘ ve Spojených státech.“

Ve sdělení předkládá Komise plánovaná opatření zaměřená na digitální uchovávání a šíření vědeckého a kulturního materiálu a osiřelých děl a rovněž na umožnění přístupu ke znalostem osobám se zdravotním postižením. Úkoly, které dnes Komise vytýčila, vycházejí z loňských veřejných konzultací o zelené knize ( IP/08/1156 ), ze závěrů skupiny odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny a ze zkušeností s Evropskou digitální knihovnou Europeana ( IP/09/1257 ).

Nedávná informační slyšení, která uspořádala Komise ve věci dohody o vyrovnání „Google Books“, upozornila na paradoxní situaci, k níž by došlo v případě schválení vyrovnání, totiž že by obrovské množství evropských literárních děl z amerických knihoven, které Google digitalizoval, bylo dostupné pouze spotřebitelům a výzkumníkům ve Spojených státech, nikoli v Evropě samé. Zajištění přístupu Evropanů k jejich vlastnímu kulturnímu dědictví a současně spravedlivé honorování evropských autorů se proto jeví jako naprosto neodkladný úkol, který bude vyžadovat celoevropské řešení, jak nedávno společně zdůraznili komisaři Viviane Redingová a Charlie McCreevy ( MEMO/09/376 ).

Digitální uchovávání a šíření děl

Komise nyní zapojí do dialogu všechny zúčastněné strany, aby našla vhodná řešení pro vytvoření jednoduchého a nákladově účinného systému vypořádání autorských práv, který bude zahrnovat hromadnou digitalizaci a online šíření knihovních sbírek dosud chráněných autorskými právy. To se týká i děl již nevydávaných a osiřelých (díla chráněná autorským právem, jehož nositele je obtížné určit nebo lokalizovat).

Osiřelá díla

Digitalizace a šíření osiřelých děl představuje ojedinělý kulturní a ekonomický úkol, protože když není znám nositel práv, znamená to, že uživatelé nemohou získat požadované oprávnění, např. kniha nemůže být digitalizována. Osiřelá díla představují podstatnou část sbírek evropských kulturních institucí (British Library např. odhaduje, že osiřelá díla tvoří 40 % jejích sbírek podléhajících autorskému právu 1 ). Komise nyní tuto otázku přezkoumá podrobněji prostřednictvím posouzení dopadů. Výsledkem by mělo být celoevropské řešení, které by usnadnilo digitalizaci a šíření osiřelých děl a zavedení společných norem zaměřených na požadavky, jež je třeba splnit, aby mohlo být dílo prohlášeno za osiřelé v celé EU. Prvních úspěchů v tomto ohledu již dosáhl projekt ARROW ( Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works , Přístupný rejstřík informací o autorských právech a osiřelých dílech), který sdružuje národní knihovny, kolektivní správce a nakladatele a který spolufinancuje Evropská komise v rámci programu eContent plus ( eContent plus programme ) částkou 2,5 milionu EUR. Tento projekt, který byl zahájen v listopadu 2008, se zaměřuje na zjišťování držitelů práv a vyjasňování právního statusu jednotlivých děl, a to jak děl již nevydávaných, tak i děl osiřelých. „Projekt ARROW financovaný z prostředků EU je prvním krokem k propojení různých rejstříků a ke snadnější identifikaci držitelů práv“, uvedli dnes komisaři Redingová a McCreevy. „Vyzýváme národní knihovny, kolektivní správce i nakladatele, aby na tento dobrý start navázali a spolupracovali s Komisí na vytvoření celoevropského systému rejstříků knih, který podpoří konkurenceschopnost a umožní přeshraniční udělování licencí v rámci transparentního a dostupného cenového systému a současně zajistí spravedlivé odměňování autorů.“

Přístup pro osoby se zdravotním postižením

Zdravotně postižené osoby se často při přístupu k informacím setkávají s různými překážkami. Zejména osoby se zrakovým postižením pociťují nedostatek knih, neboť pouze 5 % evropských publikací je k dispozici v přístupném formátu a situaci ještě zhoršují omezení přeshraniční distribuce, dokonce i mezi zeměmi, kde se mluví stejným jazykem. Fórum zúčastněných stran zabývající se potřebami zdravotně postižených osob, zejména zrakově postižených, přezkoumá možná politická řešení i způsoby, jak povzbudit neomezený obchod s literárními díly v přístupných formátech po celé EU.

Více informací najdete na stránce:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Informace o evropských iniciativách ohledně digitálních knihoven viz:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Informace o projektu ARROW financovaném EU viz:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

Nedávno uveřejněná zpráva "In from the Cold" report uvádí, že nevyřešené problémy kolem osiřelých děl mají dopad na 89 % služeb, které poskytují veřejná muzea, galerie, knihovny a archivy ve Spojeném království.


Side Bar