Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1544

Брюксел, 1 9 октомври 2009 г.

Европейската комисия включва в дневния ред на ЕС предизвикателствата на цифровизацията на книгите към авторите, библиотеките и потребителите

Днес Европейската комисия прие съобщение относно авторското право в икономиката на знанието с цел справяне с важните културни и правни предизвикателства на масовата цифровизация и разпространение на книги и особено на фондовете на европейските библиотеки. Съобщението бе изготвено съвместно от комисарите Чарли Маккрийви и Вивиан Рединг. Цифрови библиотеки като Europeana ( http//www.europeana.eu ) ще предоставят на изследователите и потребителите в цяла Европа нови начини за достъп до знанието. За тази цел обаче ЕС ще трябва да намери решение за т.нар. осиротели произведения, чиито неясен статут по отношение на авторското право върху тях означава, че те често не могат да бъдат цифровизирани. Друга основна цел на съобщението е да се подобри разпространението и достъпността на произведения за лица с увреждания и особено за тези с увредено зрение.

При приемане на съобщението комисарите Маккрийви и Рединг изтъкнаха, че дебатът относно споразумението по инициативата Google Books в САЩ още веднъж показа, че Европа не може да си позволи изоставане на цифровия фронт.

„Трябва да поддържаме Европа като център на творчество и иновации. Огромното наследство в европейските библиотеки не може да бъде оставено да събира прах по рафтовете, а трябва да стане достъпно за нашите граждани“ , заяви комисарят Чарли Маккрийви, отговарящ за вътрешния пазар.

Комисарят Рединг, отговаряща по въпросите на информационното общество и медиите, допълни: „Навсякъде по света вече започна работа по важни проекти за цифровизация. Европа следва да се възползва от тази възможност, за да поеме водеща роля и да гарантира, че цифровизацията на книгите се осъществява въз основа на европейското законодателство за авторското право и при пълно зачитане на културното разнообразие на Европа. Със своето богато културно наследство Европа може да предложи най-много при цифровизацията на книгите, но също и да спечели най-много от това. Ако действаме бързо, прилагането на стимулиращи конкуренцията европейски решения за цифровизация на книгите е напълно възможно да изпревари това на решения, предвиждани понастоящем по споразумението за Google Books в САЩ.“

В съобщението се разглеждат действията, които Комисията възнамерява да предприеме: цифрово съхранение и разпространение на научни и културни материали, както и на осиротели произведения, а също и достъп на лица с увреждания до знанията. Проблемите, посочени от Комисията днес, са установени от миналогодишно допитване до обществеността във връзка с една „зелена книга“ ( IP/08/1156 ), от създадената към Комисията група на високо равнище за цифровите библиотеки и от досегашния опит с европейската цифрова библиотека Europeana ( IP/09/1257 ).

Проведените напоследък от Комисията изслушвания за информиране относно споразумението за Google Books разкриха анормалната ситуация, която би възникнала, ако това споразумение бъде одобрено, а именно многобройните произведения на европейски автори в библиотеки в САЩ, преобразувани в цифрова форма от Google, да бъдат на разположение само на потребителите и на изследователите в САЩ, но не и в самата Европа. Поради това незабавна грижа е да се гарантира достъпът на европейците до тяхното собствено културно наследство, а на европейските автори — справедливо възнаграждение, както бе изтъкнато неотдавна съвместно от комисарите Рединг и Маккрийви ( MEMO/09/376 ).

Цифрово съхранение и разпространение

Сега Комисията ще започне диалог със заинтересованите страни за намиране на подходящи решения за опростено и икономически ефективно уреждане на правата, обхващащо широкомащабната цифровизация и разпространението онлайн на библиотечни фондове, които все още са защитени с авторско право. Това се отнася както за произведения, които са вече изчерпани на пазара, така и за осиротели произведения, т.е. произведения, притежателите на правата върху които не могат да бъдат установени или открити.

Осиротели произведения

Цифровизацията и разпространението на осиротели произведения представляват един особен културен и икономически проблем — липсата на данни за притежателя на авторското право означава, че потребителите не могат да получат изискваното разрешение например за цифровизация на дадена книга. Осиротелите произведения представляват значителна част от колекциите на европейските културни институции (например Британската библиотека преценява, че 40 % от нейните защитени с авторско право фондове са осиротели 1 ). Сега Комисията ще проучи по-задълбочено това явление чрез оценка на въздействието. Целта е да се намери общо за целия ЕС решение за улесняване на цифровизацията и разпространението на осиротели произведения и за въвеждане на общи изисквания за „надлежно старание“ с оглед признаване на статута на осиротели произведения навсякъде в ЕС. Вече бе постигнат първоначален напредък в това отношение чрез проекта ARROW (Accessible Registries of Rights information and Orphan works — „Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения“), който обединява национални библиотеки, организации за колективно управление на авторски права и издатели и се финансира отчасти от Европейската комисия по програмата eContent plus (2,5 милиона евро).

Този проект (работата по който започна през ноември 2008 г.) цели установяване на притежателите на правата и изясняване на статута на едно произведение по отношение на правата върху него, включително и когато то е изчерпано на пазара или е осиротяло. Комисарите Рединг и Маккрийви заявиха днес: „ Финансираният от ЕС проект ARROW представлява първата стъпка към свързване на различните европейски регистри за права помежду им и за улеснено установяване на притежателите на правата. Призоваваме националните библиотеки, организациите за колективно управление на авторски права и издателите да продължат това добро начало и да сътрудничат на Комисията за разработване на стимулираща конкуренцията паневропейска система от регистри за книги, която да позволява трансгранично лицензиране по прозрачна система на приемливи цени, като същевременно гарантира справедливо възнаграждение на авторите.“

Достъп на лица с увреждания

Лицата с увреждания се сблъскват с пречки при достъпа си до информация. Особено лицата с увредено зрение изпитват „глад за книги“ — само 5 % от европейските издания са налични в достъпни за тях формати — положение, което се усложнява от ограниченията за трансгранично разпространение дори между държави с общ език. Форум на заинтересованите страни относно потребностите на лицата с увреждания и особено на тези с увредено зрение ще проучи възможни политически мерки, включително начини за насърчаване на безпрепятствената търговия в ЕС с произведения в достъпни формати.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332

Относно европейските инициативи за цифрови библиотеки:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Относно финансирания от ЕС проект ARROW:

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf

1 :

В последния доклад In from the Cold се сочи, че нерешени проблеми във връзка с осиротели произведения оказват въздействие върху 89 % от услугите, предоставяни от публичните музеи, галерии, библиотеки и архиви в Обединеното кралство.


Side Bar