Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1540

Bryssel den 19 oktober 2009

Nio av tio EU-invånare vill ha kvar utvecklingsbiståndet trots ekonomisk kris

Eurobarometer nr 318

Särskild Eurobarometer ”Utvecklingsbistånd i tider av ekonomisk oro”

Inför de fjärde europeiska utvecklingsdagarna visar en särskild Eurobarometer om utvecklingsbistånd i tider av ekonomisk oro att den europeiska krisen inte påverkat allmänhetens starka stöd för utvecklingsbiståndet.

Omkring 90 % av EU-invånarna anser fortfarande att utveckling är viktigt, och 72 % vill att redan utlovat bistånd ska ges till utvecklingsländerna eller att man går ännu längre. ”Denna opinionsundersökning visar tydligt att EU-invånarna väntar sig att deras egna länder och EU-kommissionen ska öppna plånboken för att finansiera bistånd till utvecklingsländerna”, säger Karel De Gucht, kommissionsledamot med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd. ”Trots den ekonomiska krisen vädjar jag igen till EU-medlemsländerna att de ska uppfylla sitt åtagande om att öka utvecklingsbiståndet till 69 miljarder euro fram till 2010 för att de medelfristiga millennieutvecklingsmålen ska kunna nås”.

En stor majoritet av EU-invånarna (61 %) tycker att Europa kan bidra positivt till diskussionen om global utveckling. ”Européerna förstår allt bättre varför utveckling är viktigt. De vill att landets egna medier ska bli bättre på att bevaka utvecklingsfrågor”, säger Margot Wallström, kommissionens viceordförande och kommissionsledamot med ansvar för kommunikationsstrategi.

Intressant nog anses den ekonomiska krisen inte vara något stort problem för utvecklingsländerna. En av två EU-invånare ser fattigdomen som den största utmaningen för utvecklingsländerna, före den ekonomiska krisen och livsmedelskrisen (35 %). Européerna verkar inse att bakom den ekonomiska nedgången finns fattigdomen som ett grundläggande strukturellt problem.

Andra intressanta resultat:

  • Två av tre EU-invånare (64 %) anger egennyttiga motiv för att ge bistånd, dvs. handel, terrorism, migration och politiska förbindelser med tredjeländer.

  • Det råder ingen brist på intresse eftersom 42 % av EU-invånarna efterlyser bättre medietäckning av utvecklingsfrågor.

  • 74 % av EU-invånarna har aldrig hört talas om millennieutvecklingsmålen, men andelen är lägre än 2007 (80 %).

Bakgrund

I rapporten redovisas dels resultaten för hela EU, dels per land. Resultaten visar att utvecklingssamarbetet för EU samman. Ett effektivt bistånd kräver större samstämmighet och samförstånd mellan medlemsländerna. EU-enkäter visar att skillnaderna mellan olika länder har minskat sedan 2004, särskilt mellan de länder som anslutit sig till EU sedan 2004 och övriga medlemsländer.

Uppgifter om enkätdeltagarnas utbildning, ålder och socioekonomiska ställning finns tillgängliga.

Den särskilda Eurobarometern nr 318 om utvecklingsbistånd i tider av ekonomisk oro genomfördes i maj–juni 2009. Syftet var att bedöma om den ekonomiska nedgången påverkade allmänhetens stöd för utvecklingssamarbete i EU-länderna. Den aktuella opinionsundersökningen motiverades visserligen av att man ville undersöka hur krisen påverkat EU-invånarnas syn på utvecklingsbiståndets betydelse, men egentligen ingår den i ett större sammanhang av enkäter som genomförts sedan 2004 för att ta reda på hur stora kunskaper EU-invånarna har om utvecklingsfrågor. Jämförelser med resultaten av tidigare undersökningar görs i tillämpliga fall.

Hela rapporten finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Webbplats

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar