Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1540

V Bruseli 19. októbra 2009

Deväť z desiatich Európanov napriek kríze naďalej silno podporuje rozvojovú pomoc

Eurobarometer č.°318

Osobitný prieskum Eurobarometra „Rozvojová pomoc v čase hospodárskej krízy“

Pred uskutočnením v poradí štvrtých Európskych rozvojových dní osobitný prieskum Eurobarometra pod názvom „Rozvojová pomoc v čase hospodárskej krízy“ nasvedčuje, že kríza, ktorá ovplyvňuje európske krajiny, neovplyvnila postoj verejnosti k rozvojovej pomoci, ktorá sa naďalej teší jej veľkej pod pore.

Približne 90 % Európanov stále verí v dôležitosť rozvoja, pričom 72 % z nich podporuje dodržiavanie, či dokonca zintenzívnenie existujúcich záväzkov v oblasti pomoci rozvojovému svetu. Tento prieskum jasne poukazuje na skutočnosť, že občania od svojich vlád, ako aj od Európskej komisie očakávajú hlbšie načretie do vrecák, pokiaľ ide o financovanie rozvojovej pomoci “, vraví komisár EÚ pre rozvojovú a humanitárnu pomoc Karel De Gucht. „Aj v kontexte hospodárskej krízy opätovne vyzývam členské štáty EÚ, aby dodržiavali svoje záväzky s cieľom zvýšiť rozvojovú pomoc do výšky 69 miliárd EUR do roka 2010, čo nám umožní splniť strednodobé miléniové rozvojové ciele“.

Prevažná väčšina európskych občanov (61 %) si myslí, že Európa môže pozitívne prispieť do dis kusie o svetovom rozvoji. Európania čoraz lepšie rozumejú dôležitosti rozvoja. Zo strany vnútroštátnych médií požadujú väčšie pokrytie rozvojových otázok “, hovorí podpredsedníčka EK a komisárka pre komunikačnú stratégiu Margot Wallström.

Je zaujímavé, že v prípade rozvojových krajín sa hospodárska kríza nepovažuje za  kľúčovú výzvu. Za tú považuje jeden z dvoch Európanov chudobu, ktorej rozvojové krajiny čelia, a v rebríčku ju umiestňujú nad hospodársku a potravinovú krízu (35 %). Európania zjavne chápu, že za hranicami hospodárskeho poklesu je práve chudoba závažným štrukturálnym problémom.

Iné zaujímavé výsledky:

  • Dvaja z troch Európanov uvádzajú, že motiváciou pre poskytovanie pomoci je  ich vlastný záujem (64 %) ovplyvnený otázkami v oblasti obchodu, terorizmu, migrácie a politických vzťahov s tretími krajinami.

  • Vzhľadom na skutočnosť, že 42 % Európanov požaduje väčšie pokrytie rozvojových otázok zo strany médií, nemožno konštatovať ich nedostatočný záujem.

  • 74 % Európanov nikdy nepočulo o miléniových rozvojových cieľoch, avšak je to menej ako v roku 2007 (80 %).

Kontext

Správa poskytuje detailné výsledky prieskumu tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Umožňujú skonštatovať, že rozvojová spolupráca krajiny Európskej únie zbližuje, keďže účinné poskytovanie pomoci si vyžaduje väčší súlad a konsenzus medzi členskými štátmi. Z uvedeného prieskumu vyplýva, že od roku 2004 sa rozdiely medzi členskými štátmi zužujú, a to predovšetkým medzi „novými“ krajinami EÚ 10 a „starou“ EÚ 15-tkou.

K dispozícii sú údaje o vzdelaní, veku a sociálno-ekonomickom zázemí respondentov.

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 318 pod názvom „Rozvojová pomoc v čase hospodárskej krízy“ bol uskutočnený v mesiacoch máj a jún tohto roku. Jeho cieľom bolo posúdenie vplyvu hospodárskej krízy na postoj verejnosti v európskych krajinách k podpore rozvojovej spolupráce. Napriek tomu, že spúšťacím mechanizmom tohto najaktuálnejšieho prieskumu bol vplyv krízy na vnímanie Európanov, pokiaľ ide o dôležitosť rozvojovej pomoci, je len jedným v sérii prieskumov, ktorých cieľom je preveriť názory Európanov na rozvojové otázky od roku 2004. V náležitých prípadoch boli výsledky porovnané so závermi predchádzajúcich štúdií.

Celú správu si môžete prečítať na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Webová lokalita:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar