Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1540

Brüssel, 19. oktoober 2009

Vaatamata majanduskriisile toetab arenguabi andmist üheksa eurooplast kümnest

Eurobaromeeter nr 318

Eurobaromeetri eriuuring „Arenguabi majanduskriisi tingimustes“

4. Euroopa arengupäevade künnisel näitavad Eurobaromeetri eriuuringu „Arenguabi majanduskriisi tingi mustes“ tulemused, et vaatamata Euroopa riike mõjutavale majanduskriisile ei ole avalikkuse toetus arenguabi andmisele muutunud. Toetus on endiselt kõrge.

Ligikaudu 90 % eurooplastest on veendunud, et arenguabi on tähtis; 72 % pooldab arengumaadele arenguabi andmist praeguses mahus või isegi selle suurendamist. „Küsitlus näitab selgelt, et kodanikud loodavad, et nende valitsused ja Euroopa Komisjon ei loobuks jõupingutustest vahendite otsimisel arenguabi rahastamiseks , ütleb Euroopa Komisjoni arengu ja humanitaarabi volinik Karel De Gucht. „Ka praeguse majanduskriisi tingimustes koputan taas liikmesriikide südametunnistusele, et nad peaksid kinni oma kohustusest suurendada 2010. aastaks arenguabi andmist 69 miljardi euroni ja täidaksid seega aastatuhande arengueesmärkide vahe-eesmärgid“.

Suur enamus Euroopa kodanikest (61 %) usub, et Euroopa suudab globaalse arengu aruteludesse positiivselt sekkuda. „Eurooplased mõistavad arengu tähtsust üha paremini. Nad leiavad, et arenguküsimustel peaks kohalikus meedias olema rohkem kõlapinda ,“ ütleb Euroopa Komisjoni asepresident ja institutsiooniliste suhete ja teabevahetusstrateegia volinik Margot Wallström.

Huvitaval kombel ei peeta arenguriikide peamiseks väljakutseks majanduskriisi. Iga teine eurooplane näeb arenguriikide peamise probleemina vaesust, paigutades selle majandus- ja toidukriisist ettepoole (35 %). Näib, et eurooplased saavad aru, et vaesuse puhul on tegemist üldise struktuuriprobleemiga, mis ulatub majanduskriisist kaugemale.

Muud huvitavad tulemused:

  • Kaks eurooplast kolmest peavad abi andmisel oluliseks isiklikke huve (64 %), näiteks kaubandus, terrorismivastane võitlus, sisseränne ja poliitilised suhted kolmandate riikidega.

  • Kõnealuse teema vastu tuntakse huvi, sest 42 % eurooplastest leiab, et meedias võiks arenguprobleeme rohkem käsitleda.

  • 74 % eurooplastest ei ole kunagi varem aastatuhande arengueesmärkidest kuulnud, kuid selliste eurooplaste osakaal on võrreldes 2007. aastaga (80 %) vähenenud.

Taust

Aruandes esitatakse tähelepanekud kogu ELi ja liikmesriikide lõikes. Andmetest on näha, et arengukoostöö lähendab ELi riike. Abi tõhususe tagamiseks on vaja aga suuremat ühtsust ja konsensust liikmesriikide vahel. Kogu Euroopat hõlmavast küsitlustest on näha, et alates 2004. aastast on liikmesriikidevahelised erinevused vähenenud, eriti vanade liikmesriikide ja 2004. aastal ELiga ühinenud liikmesriikide vahel.

Samuti on kättesaadavad andmed vastanute hariduse, vanuse ja sotsiaalmajandusliku seisu kohta.

Eurobaromeetri eriuuring „Arenguabi majanduskriisi tingimustes“ korraldati ajavahemikul mai–juuni 2009. Selle eesmärk oli hinnata, kas majanduskriis mõjutab üldsuse toetust arengukoostööle Euroopa riikides. Kuigi käesoleva värske uuringu ajendiks oli selgitada välja, kuidas kriis mõjutab arenguabi andmise tähtsust eurooplaste silmis, on ühtlasi tegemist ühe osaga alates 2004. aastast tehtavate uuringute sarjas, milles käsitletakse eurooplaste teadlikkust arengupoliitika valdkonnas. Võimalusel esitatakse võrdlusi ka varasemate uuringutega.

Aruande tervikteksti leiab:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Veebisait

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar