Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1540

Bruxelles, den 19. oktober 2009

Trods finanskrisen går ni ud af ti europæere stadig stærkt ind for at yde udviklingsstøtte

Eurobarometer-undersøgelse nr. 318

Særlig Eurobarometer-undersøgelse vedrørende udviklingsstøtte i en tid med finanskrise

Forud for den fjerde afholdelse af de europæiske udviklingsdage vise r en særlig Eurobarometer-undersøgelse vedrørende udviklingsstøtte i en tid med finanskrise, at offentlighedens opbakning til, at der ydes udviklingsstøtte, ikke påvirkes af finanskrisen i de europæiske lande. Der er nemlig fortsat stor opbakning.

Ca. 90 % af europæerne mener stadig, at udvikling er vigtig, og 7 2 % af europæerne går ind for, at de eksisterende tilsagn om støtte til udviklingslandene opfyldes, eller at der endda ydes mere. EU's kommissær med ansvar for udvikling og humanitær bistand, Karel De Gucht, sagde, at denne opinionsundersøgelse klart viser, at borgerne forventer, at deres regeringer og EU-Kommissionen graver dybt i pengekassen for at finansiere udviklingsstøtten. Han fortsatte med at sige, at han trods den økonomiske krise igen appellerede til EU-medlemsstaterne om at overholde deres tilsagn om at øge udviklingsstøtten til 69 mia. EUR inden 2010 for derved at nå midtvejsmålet for millenniummålene for udvikling.

Et stort flertal af de europæiske borgere (61 %) mener, at EU positivt kan bidrage til debatten om global udvikling. Næstformand for Kommissionen og kommissær med ansvar for kommunikation, Margot Wallström, sagde, at europæerne bedre og bedre forstår, hvorfor udvikling er vigtig, og at de ønsker større dækning af udviklings­spørgsmålene i de nationale medier.

Det er interessant at bemærke, at den økonomiske krise ikke anses for at være en af hovedudfordringerne for udviklingslandene. Hver anden europæer ser fattigdom som den største udfordring, som udviklingslandene står over for, og placerer derved fattigdom over både den økonomiske krise og fødevarekrisen (35 %). Europæerne ser ud til at forstå, at bag den økonomiske nedgang ligger fattigdommen som et overvældende strukturelt problem.

Andre interessante resultater :

  • To ud af tre europæere anfører egennyttige begrundelser såsom handel, terrorisme, migration og politiske forbindelser med tredjelande for at yde støtte (64 %).

  • Det er ikke interessen for udviklingsspørgsmålene, der mangler, for 42 % af europæerne går ind for mere mediedækning heraf.

  • 74 % af europæerne har aldrig hørt om millenniummålene for udvikling, men det er færre end i 2007 (80 %).

Ba ggrund

I rapporten redegøres der detaljeret for resultaterne på EU-plan samt for de enkelte lande. Resultaterne viser, at udviklingssamarbejdet er med til at bringe EU-landene og –borgerne tættere sammen. For at støtten kan blive effektiv, kræves der nemlig større kohærens og konsensus blandt medlemsstaterne. Europæiske opinionsunder­søgelser viser, at siden 2004 er forskellene mellem de enkelte lande blevet mindre, navnlig mellem de lande, der tiltrådte i 2004, og de øvrige medlemsstater.

Der foreligger oplysninger om de adspurgtes uddannelsesniveau, alder og socio­økonomiske situation.

Den særlige Eurobarometer-undersøgelse nr. 318 vedrørende udviklingsstøtte i en tid med finanskrise blev gennemført i maj-juni 2009. Den havde til formål at vurdere, om den økonomiske nedtur havde påvirket offentlighedens støtte til udviklings­samarbejdet i de europæiske lande. Selv om det var virkningerne af krisen, der dannede udgangspunkt for den seneste undersøgelse af, hvordan europæerne vurderer betydningen af udviklingsstøtte, indgår denne som en del af en række undersøgelser for at finde ud af, hvor bevidste europæerne har været om udviklingsspørgsmål siden 2004. Der foretages sammenligninger med resultaterne af tidligere undersøgelser, når det er muligt.

Hele rapporten kan ses på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Webs ted:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Side Bar