Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1538

Bryssel den 16 oktober 2009

Fiskeripolitiken: Kommissionens förslag till totala tillåtna fångstmängder för 2010

Idag lägger Europeiska kommissionen fram förslag till de nya nivåerna för de totala tillåtna fångstmängderna och fiskeansträngningen för fiskbestånd som gemenskapens fiskefartyg har tillgång till framför allt i Atlanten och i Nordsjön. Förslaget är grundat på vetenskapliga utlåtanden om de mängder fisk som kan fångas på ett hållbart sätt. Kommissionen har även diskuterat arbetsmetoder med medlemsstaterna och fiskerinäringarna. Till följd av de råd man har fått har minskningen i många fall begränsats till högst 15 % jämfört med det gångna året.

Det har skett en förbättring av tillståndet för ett flertal fiskbestånd i de europeiska vattnen sedan 2005 – men det har gått långsamt. År 2005 var 32 av 34 utvärderade fiskbestånd överfiskade. I år har denna siffra fallit till 30 av 35 ( figur 1 ). Samtidigt har antalet fisken, som forskarna anser bör stängas, minskat från 24 till 17 ( figur 2 ). Tillståndet för cirka 57 bestånd är okänt på grund av bristfällig uppgiftsrapportering från fiskefartygen eller bristande övervakning. Det har dock gått långsamt att få upp alla europeiska fiskbestånd till hållbar nivå. Fiskeflottorna har inte kunnat anpassa sig tillräckligt snabbt till forskarnas råd. Olyckligtvis har dessutom i vissa fall de totala tillåtna fångstmängderna under de senaste åren satts alltför högt för att en hållbar nivå ska kunna garanteras.

”Vi har gjort stora ansträngningar för att försäkra oss om att våra förslag är kloka, genomförbara och rimliga. Vi har samrått med fiskerinäringarna och lyssnat till deras argument. Jag vet att många som är yrkesverksamma inom fiskerinäringen lägger stor vikt vid att fiskbestånden utnyttjas på ett hållbart sätt. Detta kommer att gagna både fiskerinäringen och hela samhället”, säger kommissionsledamoten Joe Borg, med ansvar för fisket.

Det förslag som läggs fram i år är mycket kortare än tidigare år, eftersom tillfälliga tekniska åtgärder avseende säsongsförbud, maskstorlek och åtgärder för minskning av de mängder som kastas överbord har förts över till en separat uppsättning förslag. Från och med nu kommer förslagen om fiskemöjligheterna enbart att innehålla totala tillåtna fångstmängder, kvoter, nivån på fiskeansträngningen och åtgärder som är mycket nära förknippade med kvotutnyttjande och fiskeansträngningen.

Skydd av torskbeståndet

Kommissionen är fortfarande mycket bekymrad över tillståndet för torskbeståndet. Trots att man sedan 2002 gjort insatser för att förbättra bevarandet av torskbeståndet har tillståndet för torsk i Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen och Skagerack förvärrats sedan 2008, då en större andel av beståndet fångades än något annat år sedan 1999. Dessutom finns det sedan 2005 inte tillräckligt mycket äldre lekmogen fisk och alltför få unga fiskar som förökar beståndet ( figur 3 ).

Fredningstider i realtid och program för att undvika torskfångst har inte varit tillräckliga åtgärder för att bevara beståndet och har haft liten inverkan på fiskemönstren. För att situationen ska kunna förbättras måste man ytterligare öka ansträngningarna att bevara arterna och tillämpa den torskplan som antogs förra hösten. Detta kommer att leda till lägre nivåer på fiskeansträngningen och därmed minska trycket på torskbeståndet. De totala tillåtna fångstmängderna kommer att anpassas till varje område i förhållande till de torskmängder som finns kvar.

Större totala tillåtna fångstmängder för några få arter

Det finns dock en del positiva tecken. Vissa bestånd som under lång tid omfattats av förvaltningsplaner börjar uppvisa förbättringar tack vare dessa förbättrade, långsiktiga planer. Förra året ökade man den totala tillåtna fångstmängden för tunga i Nordsjön med 7 % och i år har man kunnat öka den ytterligare något. Tunga i Biscayabukten är ett annat bestånd som under lång tid omfattats av förvaltningsplaner. I detta fall har fångstmängderna kunnat ökas med 2 %. När det gäller sill i vatten väster om Skottland förslås en 12-procentig ökning enligt planen.

Minskning av de totala tillåtna fångstmängderna för att förbättra många bestånds hållbarhet

Kommissionen föreslår även flera minskningar av fångstmängderna för att skydda de mest utsatta arterna och för att få upp fiskena till hållbara nivåer.

  • Den totala tillåtna fångstmängden för pigghaj (rödhaj) har, enligt beslut förra året, sänkts med 90 % och kan enbart användas för bifångster.

  • Betydande minskningar av de totala tillåtna fångstmängderna för kummel i vatten väster om Skottland, tunga i östra delen av Engelska kanalen och havskräfta kring Irland har visat sig vara nödvändiga.

  • Man har föreslagit minskningar på 25 % av utsatta bestånd av marulkfiskar, vitling i Irländska sjön och i vatten väster om Skottland, birkelånga, tunga i Irländska sjön samt sill norr och väster om Irland.

  • Vidare har man föreslagit minskningar på 15 % eller mindre för ytterligare 50 bestånd.

Dessa minskningar följer i viss mån de råd som forskarna gett, men har mildrats för att på kort sikt minska de negativa återverkningar för berörda fångstsektorer. Man kan dock konstatera att om det inte finns någon fisk kommer vi inte heller att ha några fiskare. Även om det är svårt att acceptera denna verklighet är dessa åtgärder nödvändiga för att vi ska få upp bestånden till hållbara nivåer.

Årets förslag omfattar inga siffror för bestånd som förvaltas gemensamt med Norge, Island, Ryssland, Färöarna och andra tredjeländer, eftersom parterna ännu inte har nått en överenskommelse om dessa tillgångar.

Kommissionen står fast vid sitt åtagande att minska den mängd fisk som kastas överbord. Även yrkesfiskarna måste dock axla sitt ansvar och fiska på ett ansvarsfullt sätt genom att återvända till hamn när de har fiskat upp sina kvoter, använda selektiva fiskeredskap och undvika koncentrationer av ung fisk. Kommissionen har börjat arbeta på sådana förslag.

Medlemsstaternas fiskeministrar kommer vid sitt möte den 14 och 15 december att besluta om nivåerna för de totala tillåtna fångstmängderna för 2010.

Ytterligare uppgifter kan fås via

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_54_en.htm

  • Karta över ICES fiskeområden.

  • Tabell över de nuvarande totala tillåtna fångstmängderna och kommissionens förslag för 2010.

  • Diagram.

  • Figur 1: Utveckling i fråga om överfiskning i vissa bestånd.

  • Figur 2: Antalet bestånd för vilka forskarna rekommenderar ett stopp av fiskeverksamheten.

  • Figur 3: Torsk i Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen och Skagerack.

Se även MEMO/09/458


Side Bar