Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1538

V Bruseli 16. októbra 2009

Rybné hospodárstvo: návrh Komisie vo veci celkového povoleného výlovu na rok 2010

Európska komisia dnes predkladá návrh nových úrovní celkového povoleného výlovu (TAC) a rybolovného úsilia, pokiaľ ide o zásoby rýb, ktoré sú k dispozícii rybárskym plavidlám Spoločenstva predovšetkým v Atlantickom oceáne a Severnom mori. Tento návrh vychádza z vedeckých odporúčaní týkajúcich sa množstiev rýb, ktoré sa môžu uloviť pri dodržaní podmienky udržateľnosti. Komisia takisto diskutovala s členskými štátmi a rybolovným sektorom o pracovných metódach a na základe ich odporúčaní v mnohých prípadoch obmedzila zníženie množstiev na maximálne 15 % oproti minulému roku.

Stav niektorých zásob rýb v európskych vodách sa od roku 2005 zlepšil , ide však o pomalý proces. V roku 2005 sa nadmerný rybolov týkal 32 hodnotených zásob rýb z 34, tento rok už počet týchto zásob klesol na 30 z 35 (pozri obrázok 1 ). Okrem toho počet lovísk, ktoré vedci odporúčali zatvoriť, sa znížil z 24 na 17 (pozri obrázok 2 ). Stav približne 57 zásob nie je známy pre nedostatok údajov od rybárskych plavidiel alebo z dôvodu nedostatočného prieskumu. Proces návratu všetkých európskych rybolovných zásob na udržateľné úrovne je však pomalý. Flotily nie sú schopné dostatočne rýchlo sa prispôsobiť vedeckým odporúčaniam. Okrem toho sa, žiaľ, v posledných rokoch TAC v niektorých prípadoch stanovovali vysoko nad úrovne, ktoré by boli udržateľné.

Komisár pre rybolov Borg sa o návrhu vyjadril: „Tvrdo sme pracovali na tom, aby boli naše návrhy podložené, uskutočniteľné a rozumné. Konzultovali sme s predstaviteľmi sektora a vypočuli sme si ich obavy. Viem o tom, že mnohí odborní pracovníci rybolovného sektora si veľmi želajú, aby sa zásoby rýb využívali udržateľným spôsobom. Je to v prospech rybolovného sektora a spoločnosti ako takej.“

Tohtoročný návrh je oveľa kratší ako návrhy za predošlé roky, keďže sa problematika dočasných technických opatrení týkajúcich sa ukončenia sezón, veľkostí ôk a znižovania miery odhadzovania presunula do osobitného balíka návrhov. Odteraz budú návrhy „rybolovných možností“ obsahovať len TAC, kvóty a úrovne rybolovného úsilia a opatrenia, ktoré veľmi úzko súvisia s využívaním kvót a úsilia.

Zachovanie tresky:

Komisia sa naďalej zaoberá problematikou zachovania tresky. V prípade tresky v Severnom mori, východnej časti Lamanšského prielivu a oblasti Skagerrak sa v roku 2008 situácia napriek pokusom zlepšiť ochranu tresky od roku 2002 zhoršila, pretože sa ulovilo väčšie množstvo tejto zásoby ako kedykoľvek inokedy od roku 1999. Navyše sa v danej oblasti nenachádza dostatok starších neresenia schopných rýb a je tam príliš málo aj mladých rýb, ktoré zásobu obohatili od roku 2005 (pozri obrázok 3 ).

Opatrenia okamžitého ukončenia rybolovu a schémy na zamedzenie lovu tresky nestačili na ochranu tejto zásoby a mali len malý vplyv na rybolovné praktiky. Na zlepšenie tejto situácie bude treba posunúť úsilie o ochranu tejto zásoby ešte ďalej a zaviesť plán na obnovu zásob tresky, ktorý sa prijal minulú jeseň. Z toho vyplynú nižšie úrovne rybolovného úsilia a tým zníženie tlaku na zásobu tresky. V každej oblasti sa TAC prispôsobia množstvu tresky v mori.

Zvýšený TAC pre niektoré druhy:

Pozitívnejšou správou je, že pri niektorých zásobách, na ktoré sa uplatňovali dlhodobé plány riadenia, sa začína prejavovať prínos lepšieho prístupu, založeného na dlhodobom riadení. V prípade soley v Severnom mori je po minuloročnom zvýšení TAC o 7 % možné ďalšie malé zvýšenie. V prípade inej zásoby, ktorej sa týka dlhodobý plán, soley v Biskajskom zálive, bolo možné zvýšiť TAC o 2 %. Čo sa týka zásoby sleďa na západ od Škótska, v rámci plánu sa navrhuje zvýšenie TAC o 12 %.

Zníženie TAC s cieľom zlepšiť udržateľnú úroveň mnohých zásob:

Komisia navrhuje aj mnohé zníženia úlovkov s cieľom chrániť najcitlivejšie druhy a vrátiť rybolov na udržateľnú úroveň:

  • Podľa minuloročnej dohody sa TAC ostroňa bieloškvrnného znížil o 90 % a tento TAC sa môže použiť len na vedľajšie úlovky.

  • Výrazné zníženie TAC tresky jednoškvrnnej na západ od Škótska, soley vo východnej časti Lamanšského prielivu a homára štíhleho okolo Írska je nevyhnutné.

  • Navrhujú sa zníženia o 25 % v prípade citlivých zásob južných čertovitých, tresky merlang v Írskom mori a na západ od Škótska, molvy modrej, soley v Írskom mori a sleďa na sever a západ od Írska.

  • V prípade ďalších 50 zásob sa navrhli zníženia o 15 % alebo menej.

Tieto zníženia sú v súlade s vedeckými odporúčaniami, boli však zmiernené s cieľom zmenšiť ťažkosti sektora lovu z krátkodobého hľadiska. Stále však platí, že vyhynutie rýb znamená vymiznutie rybárov. Tieto opatrenia sa, samozrejme, ťažko akceptujú, sú však nevyhnutné na to, aby sme zásobám rýb umožnili návrat na udržateľnú úroveň.

V tohtoročnom návrhu nie sú zahrnuté údaje týkajúce sa zásob, ktoré sa spravujú spolu s Nórskom, Islandom, Ruskom, Faerskými ostrovmi alebo inými tretími krajinami, pretože jednotlivé strany ešte nedospeli k dohode o týchto zdrojoch.

Záväzok Komisie, pokiaľ ide o zníženie miery odhadzovania, naďalej platí. Svoju úlohu však musia zohrať aj rybári, ktorí by mali loviť zodpovedne a vrátiť sa do prístavu, ak svoju kvótu vyčerpali, používať selektívne rybolovné zariadenie a mali by sa vyhýbať miestam s vysokou koncentráciou mladých rýb. Komisia začala na tento účel vypracúvať návrhy.

Na zasadnutí 14. a 15. decembra ministri členských štátov pre otázky rybného hospodárstva prijmú na základe daného návrhu rozhodnutie o úrovniach TAC na rok 2010.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_54_en.htm

  • mapa rybolovných oblastí ICES

  • tabuľka so súčasnými TAC a návrhmi Komisie na rok 2010

  • grafy

  • Graf č. 1: Tendencia nadmerného využívania (počet jednotlivých zásob)

  • Graf č. 2: Počet tých zásob, z ktorých vedci odporúčajú prestať loviť

  • Graf č. 3: Treska v Severnom mori, východnej časti Lamanšského prielivu a oblasti Skagerrak

Pozri takisto MEMO/09/458


Side Bar