Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1538

Brussel, 16 oktober 2009

Visserij: Voorstel van de Commissie inzake totaal toegestane vangsten voor 2010

De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel voor de nieuwe totaal toegestane vangsten (TAC's) en de visserijinspanningsniveaus voor communautaire vissersvaartuigen, hoofdzakelijk in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Het voorstel is gebaseerd op wetenschappelijk advies over de hoeveelheid vis die mag worden gevangen zonder de visbestanden in gevaar te brengen. De Commissie heeft met de lidstaten en de visserijsector ook de werkmethoden besproken en heeft rekening houdend met hun advies de verlaging in veel gevallen beperkt tot maximaal 15% ten opzichte van vorig jaar.

Voor diverse visbestanden in de Europese wateren is de toestand weliswaar verbeterd sinds 2005, maar het was een langzaam proces. In 2005 werden 32 van de 34 geëvalueerde visbestanden overbevist. Dit jaar waren het er nog 30 van de 35 (zie figuur 1 ). Daarnaast is het aantal visserijtakken waarvoor wetenschappers sluiting aanbevelen, teruggelopen van 24 tot 17 (zie figuur 2 ). Voor een 57-tal bestanden is de toestand door een gebrekkige gegevensrapportage door de vissersvaartuigen of door ontoereikend toezicht onduidelijk. De vorderingen op weg naar een duurzaam niveau voor alle Europese visbestanden verliepen traag. De vloten konden zich niet snel genoeg aanpassen aan het wetenschappelijk advies. Bovendien valt te betreuren dat de TAC's de afgelopen jaren in een aantal gevallen duidelijk boven de als duurzaam aan te merken niveaus zijn vastgesteld.

Visserijcommissaris Borg verklaarde met betrekking tot het voorstel: "Wij hebben alles in het werk gesteld om tot deugdelijke, uitvoerbare en redelijke voorstellen te komen. Wij hebben de vertegenwoordigers van de sector geraadpleegd en geluisterd naar hun bezorgdheden. Ik weet dat tal van betrokkenen in de visserijsector een duurzame exploitatie van de visbestanden nastreven. Dit zal zowel de visserijsector als de hele maatschappij ten goede komen."

Het voorstel is veel korter dan de vorige jaren, omdat tijdelijke technische maatregelen betreffende gesloten seizoenen, maaswijdten en maatregelen tot vermindering van de teruggooi in afzonderlijke voorstellen zijn ondergebracht. Voortaan zullen de voorstellen voor "vangstmogelijkheden" uitsluitend TAC's, quota- en inspanningsniveaus en maatregelen bevatten die nauw samenhangen met het gebruik van de quota en de inspanning.

Instandhouding van het kabeljauwbestand:

De Commissie is nog steeds zeer bezorgd over de instandhouding van het kabeljauwbestand. Voor kabeljauw in de Noordzee, het oostelijk deel van het Kanaal en het Skagerrak is de situatie in 2008, ondanks pogingen ter verbetering van de instandhouding van het bestand sinds 2002, slechter dan ooit tevoren, met het grootste vangstvolume sinds 1999. Meer nog, sinds 2005 zijn er niet meer genoeg oudere paaivissen en wordt ook het aantal jonge vissen schaars (zie figuur 3 ).

Realtimesluitingen en maatregelen om de vangst van kabeljauw te vermijden, waren niet toereikend om het bestand te beschermen en hebben weinig effect gehad op de visserijpatronen. Voor een verbetering van deze situatie zullen de instandhoudingsinspanningen verder moeten worden versterkt en zal het kabeljauwplan, dat afgelopen najaar is goedgekeurd, ten uitvoer moeten worden gelegd. Dit zal resulteren in lagere visserijinspanningsniveaus en bijgevolg in een vermindering van de druk op het kabeljauwbestand. In elk gebied zullen de TAC's worden aangepast aan de hoeveelheid kabeljauw die overblijft in zee.

Verhoogde TAC's voor een aantal soorten:

Positief is dat voor sommige bestanden, waarvoor beheersplannen op lange termijn zijn vastgesteld, de voordelen van een beter langetermijnbeheer zichtbaar worden. Na de verhoging van de TAC vorig jaar met 7% was voor Noordzeetong nog een verdere kleine verhoging mogelijk. Voor een ander bestand waarvoor een langetermijnplan is vastgesteld - tong in de Golf van Biskaje – was een verhoging met 2% mogelijk. Voor haring in het gebied ten westen van Schotland wordt in het kader van het plan een verhoging met 12% voorgesteld.

Verlagingen van TAC's ter verbetering van de duurzaamheid van talrijke bestanden:

De Commissie stelt ook lagere vangsten voor om de meest kwetsbare soorten te beschermen en de visserijtakken op een duurzaam niveau te brengen:

  • zoals vorig jaar overeengekomen, zijn de TAC's voor doornhaai met 90% verlaagd en mogen de zij alleen worden gebruikt voor bijvangsten;

  • voor schelvis in het gebied ten westen van Schotland, tong in het oostelijke deel van het Kanaal en langoustine rond Ierland zijn aanzienlijke verlagingen van de TAC's noodzakelijk gebleken;

  • voor kwetsbare bestanden van zeeduivel, wijting in de Ierse Zee en in het gebied ten westen van Schotland, blauwe leng, tong in de Ierse Zee en haring in het gebied ten noorden en ten westen van Ierland zijn verlagingen met 25% voorgesteld;

  • voor nog eens 50 bestanden zijn verlagingen met 15% of minder voorgesteld.

Met de verlagingen wordt tegemoetgekomen aan het wetenschappelijk advies, maar zij zijn gematigd gehouden om de last voor de visserijsectoren op korte termijn te verlichten. Anderzijds is het duidelijk dat met de vis ook de vissers zullen verdwijnen. Hoe moeilijk ook, de maatregelen zijn nodig om de bestanden weer op duurzame niveaus te brengen.

Het voorstel van dit jaar bevat geen cijfers voor bestanden die gezamenlijk worden beheerd met Noorwegen, IJsland Rusland, de Faeröer of andere derde landen, omdat de partijen nog geen overeenkomst hebben bereikt over deze bestanden.

De Commissie blijft zich inzetten voor een vermindering van de teruggooi, maar vissers moeten ook hun steentje bijdragen en verantwoord vissen door terug te varen naar de haven wanneer hun quota zijn opgebruikt, selectief vistuig te gebruiken en concentraties van jonge vis te vermijden. De Commissie is begonnen aan voorstellen op dit gebied.

Op basis van het voorstel zullen de ministers van Visserij van de lidstaten tijdens hun bijeenkomst op 14 en 15 december beslissen over de niveaus van de TAC's voor 2010.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_54_en.htm

  • kaart van ICES-visserijgebieden

  • Tabel met huidige TAC's en voorstellen van de Commissie voor 2010

  • grafieken

  • Figuur 1: Ontwikkeling van de overbevissing in een aantal bestanden

  • Figuur 2: Aantal bestanden waarvoor wetenschappers beëindiging van de visserijactiviteiten aanbevelen

  • Figuur 3: Kabeljauw in de Noordzee, het oostelijke deel van het Kanaal en het Skagerrak

Zie ook MEMO/09/458


Side Bar