Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1538

Bryssel 16. lokakuuta 2009

Komissio tekee kalastusalalla ehdotuksen vuoden 2010 suurimmista sallituista saaliista

Euroopan komissio esittää tänään ehdotuksensa yhteisön kalastusalusten lähinnä Atlantilla ja Pohjanmerellä pyytämien kalakantojen suurimpien sallittujen saaliiden (TACien) ja pyyntiponnistuksen uusiksi tasoiksi. Ehdotuksen perustana on käytetty tieteellisiä lausuntoja kestävistä pyyntimääristä. Komissio on myös keskustellut toimintatavoista jäsenvaltioiden ja kalastusalan toimijoiden kanssa ja on näiltä saamiensa lausuntojen perusteella useassa tapauksessa rajoittanut vähennyksiä siten, että ne ovat viime vuoteen nähden enintään 15 prosenttia suurempia.

Eräiden kalakantojen tila Euroopan vesillä on kohentunut vuodesta 2005, mutta muutos on ollut hidasta. Kun vuonna 2005 arvioinnin kohteena olleista 34 kalakannasta liikakalastettuja kantoja oli 32, tänä vuonna tällaisten kantojen määrä oli laskenut 30:een kaikkiaan 35 kannasta (ks. kaavio 1 ). Lisäksi niiden kalastusmuotojen, joiden kieltämistä tutkijat ovat suosittaneet, lukumäärä laski 24:stä 17:ään (ks. kaavio 2 ). Kaikkiaan 57 kalakannan tilaa ei kalastusalusten toimittamien puutteellisten tietojen tai kantojen riittämättömän seurannan vuoksi voitu määrittää.

Kaikkien Euroopan kalakantojen saaminen kestäville tasoille on kuitenkin edistynyt hitaasti. Kalastuslaivastot eivät ole pystyneet sopeutumaan riittävän nopeasti tieteellisten lausuntojen vaatimuksiin. Valitettavasti myös TACit on viime vuosina joissakin tapauksissa vahvistettu kestävää tasoa korkeammiksi.

Kalastusasioista vastaava komissaari Joe Borg kommentoi ehdotusta seuraavasti: "Olemme työskennelleet ahkerasti sen eteen, että ehdotuksemme olisivat perusteltuja, toimivia ja järkeviä. Olemme kuulleet kalatalousalan edustajia ja kuunnelleet heidän näkemyksiään. Tiedän, että monet kalatalousalan ammattilaiset todella haluavat pyrkiä siihen, että kalakantoja hyödynnetään kestävällä tavalla. Tämä on paitsi kalatalousalan myös koko yhteiskunnan edun mukaista."

Tämän vuoden e hdotus on aikaisempiin vuosiin nähden huomattavasti lyhyempi, koska rauhoitusaikoja, silmäkokoja ja kalojen poisheittämisen vähentämistä koskevat väliaikaiset tekniset toimenpiteet on sisällytetty erillisiin ehdotuksiin. Kalastusmahdollisuuksia koskeviin ehdotuksiin kuuluvat vastedes ainoastaan TACit, kiintiöt, pyyntiponnistustasot sekä kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen käyttöön kiinteästi liittyvät toimenpiteet.

Turskakantojen säilyttäminen

Komissio kantaa edelleen suurta huolta turskakantojen tilasta. Pohjanmerellä, Englannin kanaalin itäosassa ja Skagerrakissa vuodesta 2002 toteutetuista turskan säilyttämispyrkimyksistä huolimatta tilanne kääntyi huonompaan vuonna 2008, jolloin kannasta pyydetty osuus oli suurempi kuin kertaakaan vuoden 1999 jälkeen. Lisäksi vuodesta 2005 alkaen on havaittu, että sekä vanhempia, kutukypsiä kaloja että kantaan tulevia keskenkasvuisia kaloja on liian vähän (ks. kaavio 3 ).

Reaaliaikaiset kalastuskiellot ja toimenpiteet turskanpyynnin vähentämiseksi eivät ole olleet riittäviä kannan suojelemiseksi eikä niillä ole ollut juurikaan vaikutusta kalastustapoihin. Tilanteen parantamiseksi säilyttämistoimenpiteitä on tehostettava entisestään ja viime vuoden syksynä hyväksytty turskanhoitosuunnitelma on pantava täytäntöön. Tämä johtaa pyyntiponnistuksen pienenemiseen ja vähentää näin turskakantaan kohdistuvaa painetta. TACit mukautetaan kullakin vesialueella jäljellä olevien turskamäärien mukaisesti.

Joillekin lajeille aikaisempaa suuremmat TACit

Myönteisemmässä sävyssä mainittakoon, että eräiden pitkän aikavälin hoitosuunnitelmiin kuuluvien kantojen kohentuneessa tilanteessa näkyvät nyt ne hyödyt, joita pidempiaikaisilla lähestymistavoilla saadaan aikaan. Pohjanmeren merianturan TACia on viime vuoden seitsemän prosentin korotuksen jälkeen voitu edelleen lisätä hieman, ja myös Biskajanlahden merianturan, joka niin ikään on kuulunut pitkän aikavälin hoitosuunnitelmaan, TACia on voitu korottaa kaksi prosenttia. Skotlannin länsipuolisen sillikannan TACiin ehdotetaan hoitosuunnitelman mukaisesti 12 prosentin korotusta.

TACien vähennykset kalakantojen kestävyyden parantamiseksi

Komissio esittää myös useita saalismäärien vähennyksiä, joilla se pyrkii suojelemaan uhanalaisimpia lajeja ja saamaan pyyntimäärät kestävälle tasolle:

  • Viime vuonna sovitun mukaisesti piikkihain TACeja on vähennetty 90 prosenttia, ja niiden saaliit voivat olla vain sivusaaliita.

  • Skotlannin länsipuolen koljan, Englannin kanaalin itäosan merianturan ja Irlantia ympäröivien vesien keisarihummerin TACeja on täytynyt vähentää tuntuvasti.

  • Uhanalaisten eteläisen merikrottikannan, Irlanninmeren ja Skotlannin länsipuolen valkoturskan, tylppäpyrstömolvan, Irlanninmeren merianturan sekä Irlannin pohjois- ja länsipuolen sillikannan TACeihin esitetään 25 prosentin vähennystä.

  • Näiden lisäksi 50 muun kannan TACeja on määrä vähentää enintään 15 prosenttia.

Nämä vähennykset noudattavat tieteellisten lausuntojen osoittamaa suuntaa, mutta niitä on lievennetty pyyntisektoreille aiheutuvien vaikeuksien helpottamiseksi lyhyellä aikavälillä. Tosiasia kuitenkin on, että jollei ole kalaa, ei myöskään ole kalastajia. Nämä toimenpiteet, niin vaikeasti hyväksyttäviä kuin ne ovatkin, ovat välttämättömiä kalakantojen saamiseksi kestäville tasoille.

Tämän vuoden ehdotukseen ei sisälly lukuja, jotka koskevat Norjan, Islannin, Venäjän ja Färsaarten tai muiden yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa yhdessä hallinnoitavia kantoja, koska osapuolet eivät vielä ole päässeet sopimukseen asianomaisista kalavaroista.

Komissio pyrkii edelleenkin vähentämään kalojen poisheittämistä, mutta myös kalastajien on annettava oma panoksensa harjoittamalla vastuullista kalastusta, johon kuuluu satamaan palaaminen heti kiintiöiden täytyttyä, valikoivien pyydysten käyttäminen sekä sellaisten kalaparvien välttäminen, joissa esiintyy runsaasti keskenkasvuisia kaloja. Komissio on aloittanut näitä näkökohtia koskevien ehdotusten laatimisen.

Ehdotuksen pohjalta jäsenvaltioiden kalastusasioista vastaavat ministerit päättävät TACien tasoista vuodeksi 2010 14.–15. joulukuuta pidettävässä kokouksessaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_54_en.htm

  • ICES-kalastusalueiden kartta

  • Taulukko nykyisistä TACeista ja komission ehdotuksista vuodeksi 2010

  • Kaaviot

  • Kaavio 1: Eräiden kalakantojen liikakalastuksen kehityssuuntaus

  • Kaavio 2: Kalakannat, joille tutkijat suosittavat kalastuskieltoa

  • Kaavio 3: Pohjanmeren, Englannin kanaalin itäosan ja Skagerrakin turska

Ks. myös MEMO/09/458


Side Bar