Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1538

Brüssel, 16. oktoober 2009

Kalandus: komisjoni ettepanek 2010. aasta lubatud kogupüügi kohta

Täna teeb Euroopa Komisjon ettepaneku lubatud kogupüügi (TAC) ja ühenduse kalalaevade kasutada olevate peamiselt Atlandi ookeani ja Põhjamere kalavarude püügikoormuse uute tasemete kohta. Kõnealune ettepanek põhineb teadusalastel nõuannetel, milles käsitletakse säästlikult püütavaid kalakoguseid. Komisjon on liikmesriikide ja kalandussektoriga arutanud töömeetodeid ning on alates möödunud aastast nende nõuannete tulemusel mitmetel juhtudel piiranud vähendamisi kuni 15 %.

Euroopa vete mõne kalaliigi varude seisukord on 2005. aastast alates paranenud, kuid see muudatus on olnud aeglane. Kui 2005. aastal oli 34-st hinnatud kalavarust üle püütud 32, siis selle aasta näitajad olid vastavalt vähenenud: 35-st hinnatud kalavarust oli üle püütud 30 (vt joonis 1 ). Lisaks on vähenenud 24-lt 17-le selliste püügipiirkondade arv, mida teadlased on soovitanud sulgeda (vt joonis 2 ). Kalalaevade väheste andmete esitamise või ebapiisava seire tõttu on ligikaudu 57 kalavaru seisukord teadmata. Euroopa kalavarude jätkusuutlikule tasemele viimise areng on siiski olnud aeglane. Kalalaevastikud ei ole suutnud piisavalt kiiresti teadusalaseid nõuandeid arvesse võtta. Lisaks sellele on möödunud aastatel lubatud kalapüügi tase olnud mõnel juhul jätkusuutlikust tasemest kahjuks tunduvalt suurem.

Ettepanekut kommenteerides ütles kalanduse ja merenduse volinik Borg: „Oleme oma meeskonnaga tõhusat tööd teinud selle nimel, et meie ettepanekud oleks usaldatavad, teostatavad ja mõistlikud. Oleme tööstussektoritega aru pidanud ja nende mured ära kuulanud. Ma tean, et paljud kalandussektori spetsialistid on väga huvitatud kalavarude jätkusuutlikust kasutamisest. See kõik on hea ja kasulik nii kalamajanduse kui ka kogu ühiskonna jaoks.”

Selle aasta ettepanek on hoopis lühem kui möödunud aastate omad, kuna keeluaegu, võrgusilma suurust ja saagi vette tagasilaskmise vähendamist käsitlevad meetmed on üle viidud eraldi ettepanekute paketti. Nüüdsest alates hõlmavad kalapüügivõimalusi käsitlevad ettepanekud üksnes lubatud kogupüüki, kvoote ja püügikoormuse tasemeid ning selliseid meetmeid, mis on väga tihedalt seotud kvootide täituvust ja püügikoormust käsitlevate meetmetega.

Tursavarude kaitse:

Komisjon on endiselt väga mures tursavarude kaitse pärast. Hoolimata alates 2002. aastast tehtud olukorra parandamise püüdlustest on tursavarude seis Põhjameres, La Manche’i idaosas ja Skagerrakis halvenenud 2008. aastal, kui turska püüti rohkem kui mis tahes aastal 1999. aastast alates. Lisaks sellele ei ole alates 2005. aastast kalavarus enam piisavalt täisealisi kudevaid kalu ning noori kalu on liiga vähe juurde tulemas (vt joonis 3 ).

Püügipiirkonna sulgemine reaalajas ja tursapüügi vältimise kavad ei ole kalavarusid piisavalt kaitsnud ning püügitavasid on need mõjutanud vaid vähesel määral. Antud olukorra parandamiseks tuleb veelgi hoogustada kaitsepüüdlusi ning rakendada möödunud sügisel vastuvõetud tursapüügi kava. Selle tulemusel saab vähendada püügikoormuse taset ja tursavarudele avalduvat survet. Igas püügipiirkonnas kohandatakse lubatud kogupüüki vastavalt meres allesjäänud tursakogustele.

Mõnede liikide suhtes suurendatud lubatud kogupüük:

Positiivne on asjaolu, et mõnede kalavarude majandamise pikaajaliste kavade tulemusel hakkab ilmnema paremast ja pikemaajalisest halduslähenemisest saadav kasu. Pärast möödunud aasta lubatud kogupüügi 7 % suurenemist on Põhjamere merikeelevarud veidi kosunud. Majandamise pikaajalise kavaga hõlmatud teise kalavaru, Biskaia lahe merikeele puhul oli võimalik 2 % suurenemine. Šotimaa lääneosa Atlandi heeringa varusid kavatsetakse eespool nimetatud kava alusel suurendada 12 %.

Mitmete kalavarude jätkusuutlikkuse parandamiseks lubatud kogupüügi vähendamised:

Komisjon teeb mitmeid püügi vähendamisega seotud ettepanekuid, et kaitsta kõige ohustatumaid liike ning viia kalandus jätkusuutlikule tasemele.

  • Nagu möödunud aastal kokku lepitud, vähendati hariliku ogahai varude lubatud kogupüüki 90 % ja seda tohib kasutada üksnes kaaspüügi puhul.

  • Šotimaa lääneosa kilttursa, La Manche’i idaosa hariliku merikeele ja Iirimaa ümbruse norra salehomaari lubatud kogupüügi olulised vähendamised on osutunud vajalikuks.

  • Tehtud on ettepanek selliste ohustatud kalavarude nagu lõunapoolse merikuradi, Iiri mere ja Šotimaa lääneosa merlangi, sinise molva, Iiri mere hariliku merikeele ning Iirimaa põhja- ja lääneosa hariliku heeringa varude 25 % vähendamiseks.

  • Lisaks sellele on tehtud ettepanek kohaldada veel 50 kalavaru suhtes kuni 15 % vähendamisi.

Kõnealused vähendamised tehakse teadusalaste nõuannete põhjal, kuid neid on reguleeritud, et lühikese aja jooksul püügisektori kitsikusele leevendust leida. Kui ei ole kala, ei ole ka kalureid vaja. Kuigi ebameeldivad, on need ometigi vajalikud meetmed sel puhul, kui tahetakse kalavarud viia jätkusuutlikule tasemele.

Käesoleva aasta ettepanek ei hõlma Norra, Islandi, Venemaa, Fääri saarte või muude kolmandate riikidega ühiselt majandatavate kalavarude näitajaid, kuna kõnealuste varude suhtes ei ole osalised veel kokkuleppele jõudnud.

Komisjon on jätkuvalt pühendunud saagi vette tagasilaskmise vähendamisele, kuid ka kaluritel on oma osa täita ning nad peaksid püügiga tegelema vastutustundlikult, pöördudes tagasi sadamasse, kui nende kvoodid on ammendatud, kasutades selektiivseid püügivahendeid ning vältides noorkalade kontsentratsiooni. Selleks on komisjon on alustanud ettepanekute väljatöötamist.

Ettepanekule tuginedes teevad liikmesriikide kalandusministrid oma 14. ja 15. detsembri istungil otsuse 2010. aasta lubatud kogupüügi tasemete kohta.

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_54_en.htm

  • ICESi püügipiirkondade kaart

  • Praegusi lubatud kogupüüke ja komisjoni 2010. aastaks tehtud ettepanekuid käsitlev tabel

  • Graafikud

  • Joonis 1: Mitmete kalavarude liigkasutuse suundumus

  • Joonis 2: Selliste kalavarude arv, mille suhtes teadlased soovitavad kohaldada püügi peatamist

  • Joonis 3: Tursavarud Põhjameres, La Manche’i idaosas ja Skagerrakis

Vt ka MEMO/09/458


Side Bar