Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1538

V Bruselu dne 16. října 2009

Rybolov: návrh Komise na celkový přípustný odlov pro rok 2010

Evropská komise dnes předkládá návrh nových úrovní celkového přípustného odlovu (TAC) a intenzity rybolovu týkající se populací ryb, která mohou být lovena plavidly Společenství, především v Atlantském oceánu a Severním moři. Tento návrh vychází z vědeckých doporučení o množství ryb, které je možné odlovit, aniž by došlo k jejich ohrožení. Komise rovněž projednala s členskými státy a odvětvím rybolovu pracovní metody a na základě jejich doporučení v mnoha případech omezila snížení na nejvýše 15 % ve srovnání s minulým rokem.

Stav nejrůznějších populací ryb v evropských vodách se od roku 2005 zlepšil, toto zlepšení však bylo pomalé. Přestože v roce 2005 byla povolená množství překročena u 32 z celkového počtu 34 hodnocených populací, letos se tento počet snížil na 30 z 35 populací (viz obr. 1 ). Zároveň se snížil počet rybolovných oblastí, které vědci doporučují uzavřít, z 24 na 17 (viz obr. 2 ). V důsledku špatného oznamování údajů rybářskými plavidly nebo nedostatečného dohledu není znám stav přibližně 57 populací. Pokrok, kterého bylo dosaženo v úsilí o zajištění udržitelných úrovní evropských populací ryb, byl však pomalý. Loďstva se nedokázala dostatečně rychle přizpůsobit doporučením vědců. Bohužel se v některých případech rovněž ukázalo, že v posledních letech byly úrovně TAC nakonec stanoveny výrazně nad hodnoty, které neohrožují populace ryb.

Komisař pro rybolov Joe Borg k návrhu poznamenal: „Snažili jsme se, aby naše návrhy byly dobré, uskutečnitelné a reálné. Obrátili jsme se o radu na průmyslová odvětví a vyslechli jsme jejich názory. Je mi známo, že mnozí pracovníci v odvětví rybolovu mají zájem na tom, aby populace ryb byly využívány udržitelným způsobem. To přinese prospěch odvětví rybolovu i společnosti jako celku.“

Letošní návrh je mnohem kratší než v předchozích letech, protože dočasná technická opatření týkající se dob hájení, velikosti ok sítí a omezení výmětů byla převedena do zvláštního souboru návrhů. Návrhy týkající se rybolovných práv budou nadále obsahovat pouze hodnoty TAC, kvóty a úrovně intenzity a opatření úzce související s čerpáním kvót a intenzitou.

Ochrana tresky obecné:

Komise se i nadále zabývá ochranou tresky obecné. V případě tresky obecné v Severním moři, východní části Lamanšského průlivu a Skagerraku se navzdory snahám o zlepšení její ochrany od roku 2002 situace v roce 2008 zhoršila, když bylo uloveno větší množství populace než kdykoli předtím od roku 1999. A co víc, ubylo starších ryb v plodném věku a od roku 2005 přibylo v populaci jen málo mladých jedinců (viz obr. 3 ).

Ukončení rybolovu v reálném čase a zákaz lovu tresky obecné k její ochraně nestačily a na rybolovné postupy měly jen malý vliv. Má-li se tento stav zlepšit, je třeba dále zvýšit úsilí o ochranu tresky obecné a zlepšit provádění plánu na její záchranu, který byl přijat vloni na podzim. To povede k omezení intenzity rybolovu a tím i ke snížení tlaku, jemuž je treska obecná vystavena. Úrovně TAC se v každé oblasti upraví podle zbývajícího množství tresky obecné v tomto moři.

Zvýšení TAC pro některé druhy:

Příznivější je situace některých populacích ryb, které jsou spravovány podle dlouhodobých plánů a začínají vykazovat zlepšení díky dlouhodobějším postupům řízení. Po 7% zvýšení TAC pro populaci jazyka mořského v Severním moři v minulém roce bylo možné další malé zvýšení. Rovněž u další populace, na niž se vztahuje dlouhodobý plán – jazyka mořského v Biskajském zálivu – bylo možné 2% zvýšení. Pro sledě obecného v oblasti západně od Skotska je podle plánu navrženo 12% zvýšení.

Snížení TAC pro lepší úroveň udržitelnosti u mnoha populací:

Komise dále v mnoha případech navrhuje snížení odlovů za účelem ochrany nejohroženějších druhů a dosažení udržitelné úrovně rybolovu:

  • Podle dohody z loňského roku byly o 90 % sníženy TAC pro ostrouna obecného a je možné je využívat pouze pro vedlejší úlovky.

  • Ukázalo se, že je nutné výrazně snížit TAC pro tresku jednoskvrnnou západně od Skotska, jazyka mořského ve východní části Lamanšského průlivu a humra severského ve vodách u pobřeží Irska.

  • Bylo navrženo snížení o 25 % u ohrožených populací ďasa jižního, tresky bezvousé v Irském moři a západně od Skotska, mníka modrého, jazyka obecného v Irském moři a sledě obecného severně a západně od Irska.

  • Pro dalších 50 populací se navrhuje snížení o 15 % nebo méně.

Tato snížení sledují vědecká doporučení, byla však upravena ve snaze zmírnit tíživou situaci v odvětví rybolovu v krátkodobém horizontu. Je třeba si uvědomit, že bez ryb není rybářů. Takže jakkoli jsou tato opatření hořkou pilulkou, jsou zároveň nezbytná pro udržení stavu populací.

Letošní návrh neobsahuje údaje o populacích spravovaných společně s Norskem, Islandem, Ruskem, Faerskými ostrovy a jinými třetími zeměmi, protože zúčastněné strany ještě nedospěly k dohodě o těchto zdrojích.

Komise bude dále usilovat o omezení výmětů, ale to je i úkol rybářů, kteří by si měli počínat zodpovědně a vracet se do přístavů, jakmile vyčerpají kvóty, používat selektivní lovná zařízení a vyvarovat se lovu populací s vysokou koncentrací mladých ryb. Za tímto účelem zahájila Komise přípravu návrhů.

Na základě návrhu ministři rybolovu členských států rozhodnou u úrovních TAC na rok 2010 na zasedání ve dnech 14. a 15. prosince.

Další informace:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_54_en.htm

  • mapa rybolovných oblastí ICES

  • tabulka se současnými TAC a návrhy Komise na rok 2010

  • grafy

  • Obrázek č. 1: Vývoj nadměrného odlovu podle počtu populací

  • Obrázek č. 2: Počet populací, u nichž vědci navrhují ukončení rybolovu

  • Obrázek č. 3: Treska obecná v Severním moři, východní části Lamanšského průlivu a Skagerraku

Viz rovněž MEMO/09/458


Side Bar