Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1538

Брюксел, 16 октомври 2009 г.

Рибарство: Предложение на Комисията относно общия допустим улов за 2010 г.

Днес Европейската комисия предложи нови равнища на общия допустим улов (ОДУ) и на риболовното усилие за рибните запаси, приложими за риболовните кораби на Общността основно в Атлантическия океан и в Северно море. Това предложение се основава на научни препоръки относно количествата риба, които могат да бъдат уловени, без да се нарушава устойчивостта на запасите. Комисията също така обсъди с държавите-членки и с представителите на риболовния сектор методите на работа и като взе предвид тяхното становище, в много случаи ограничи намаленията до 15 % в сравнение с предходната година.

Състоянието на редица рибни запаси в европейските води се подобрява от 2005 г. насам, но това става бавно. През 2005 г. 32 от 34 оценени рибни запас a бяха обект на прекомерен риболов, докато тази година броят им спадна на 30 от 35 (виж Фигура 1 ). Освен това броят на риболовните райони, в които учените препоръчват прекратяване на риболова, намаля от 24 на 17 (виж Фигура 2 ). Състоянието на около 57 запаса е неизвестно поради оскъдните данни, подавани от риболовните кораби, или поради недостатъчния надзор. Установяването на всички европейски рибни запаси на устойчиво равнище обаче върви бавно. Флотите не можаха да се адаптират достатъчно бързо в съответствие с научните препоръки. Освен това за съжаление през последните години в някои случаи ОДУ бе определен на равнища над устойчивите.

Комисарят по рибарството Борг заяви относно предложението: „Ние свършихме значителен обем работа, за да изготвим предложения, които са солидни, изпълними и разумни. Проведохме консултации с представители на предприятия от сектора и изслушахме техните тревоги. Аз знам, че много професионалисти от сектора на рибарството желаят устойчивата експлоатация на рибните запаси. Това ще е от полза за риболовната промишленост и за обществото като цяло.“

Тазгодишното предложение е много по-късо от тези през предходните години, тъй като временните технически мерки, засягащи затворените за риболов сезони, размера на отвора на мрежите и мерките за ограничаване на изхвърлянията, бяха преместени в отделен набор от предложения. Отсега нататък предложенията относно възможностите за риболов ще съдържат единствено ОДУ, размерите на квотите и усилието и мерките, които са тясно свързани с използването на квотите и усилието.

Опазване на атлантическата треска:

Комисията е много загрижена за опазването на атлантическата треска. По отношение на атлантическата треска в Северно море, Източен Ламанш и Скагерак независимо от усилията за подобряване на опазването на атлантическата треска от 2002 г. насам, положението се влоши изключително много през 2008 г., когато уловеното количество от запаса бе по-голямо, отколкото през която и да е година от 1999 г. насам. Освен това няма достатъчно възрастни, хвърлящи хайвер екземпляри и от 2005 г. насам запасът се обогатява с твърде малко млади риби (виж Фигура 3 ).

Забраните за риболовна дейност с незабавен ефект и схемите за избягване на улова на атлантическата треска се оказаха недостатъчни за защитата на запаса и оказаха слабо влияние върху риболовните модели. За подобряване на положението е необходимо по-нататъшно увеличаване на усилията за опазване и прилагане на плана за атлантическата треска, приет миналата есен. Това ще доведе до по-ниски равнища на риболовното усилие и следователно до по-малък натиск върху атлантическата треска. ОДУ ще бъде адаптиран във всяка зона в съответствие с наличните количества атлантическа треска в морето.

Увеличен ОДУ за няколко вида:

В по-позитивен план при някои запаси, обект на дългосрочни планове за управление, вече се наблюдава ползата от подхода на по-добро, по-дългосрочно управление. След като миналата година ОДУ бе увеличен със 7 %, се оказа възможно и едно по-нататъшно малко увеличаване за морския език в Северно море. За друг запас, обект на дългосрочен план — морския език в Бискайския залив — бе възможно увеличаване с 2 %. За херингата на запад от Шотландия бе предложено увеличение от 12 % съгласно плана.

Намаляване на ОДУ за подобряване на устойчивостта на много запаси:

Комисията също предложи в много случаи намаляване на улова с цел да се защитят най-уязвимите видове и да се установят запасите на устойчиво равнище:

  • както бе договорено миналата година, ОДУ за бодливата черноморска акула бе намален с 90 %, като той може да бъде използван само за прилов,

  • оказа се необходимо значително намаляване на ОДУ за пикшата на запад от Шотландия, за морския език в Източен Ламанш и за норвежкия омар около Ирландия,

  • предложено бе намаляване на ОДУ с 25 % за уязвимите запаси на южния морски дявол, меджида в Ирландско море и на запад от Шотландия, синята молва, морския език в Ирландско море и херингата на север и на запад от Ирландия,

  • за повече от 50 запаса бе предложено намаляване на ОДУ с 15 % или по-малко.

Чрез тези намаления се върви в посоката, очертана от научните препоръки, но те остават по-ниски от препоръчаните, за да се ограничат затрудненията за сектора на улова в краткосрочен план. В същото време изчезването на рибата ще доведе до изчезване на рибарите. Следователно независимо, че са трудни за преглъщане, тези мерки са необходими, ако искаме да установим запасите на устойчиво равнище.

Тазгодишното предложение не включва цифри за запасите, управлявани съвместно с Норвегия, Исландия, Русия, Фарьорските острови или други трети държави, тъй като страните още не са постигнали споразумение относно тези ресурси.

Комисията продължава да е ангажирана с намаляване на изхвърлянията, но рибарите също имат своята роля и следва да извършват отговорен риболов, като се връщат в пристанищата след изчерпване на своята квота, използват селективни риболовни съоръжения и избягват струпванията на млада риба. Комисията започна разработване на предложения за тази цел.

Въз основа на предложението министрите на рибарството на държавите-членки ще вземат решение относно равнищата на ОДУ за 2010 г. на своята среща на 14 и 15 декември.

За повече информация:

http :// ec . europa . eu / fisheries / press _ corner / press _ releases /2009/ com 09_54_ en . htm

  • карта на риболовните зони на ICES

  • Таблица, съдържаща текущия ОДУ и предложенията на Комисията за 2010 г.

  • графики

  • Фигура 1: Тенденция на прекомерна експлоатация по брой на запасите

  • Фигура 2: Брой на запасите, за които учените препоръчват прекратяване на риболова

  • Фигура 3: Атлантическата треска в Северно море, Източен Ламанш и Скагерак

Виж също MEMO/09/ 458


Side Bar