Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1534

Bryssel den 16 oktober 2009

Europeiska kommissionen efterlyser synpunkter på den digitala filmens möjligheter och utmaningar

Europeiska kommissionen inleder i dag ett offentlig samråd med branschfolk inom EU:s audiovisuella sektor. Ämnet är hur man bäst kan utnyttja möjligheterna och klara utmaningarna i samband med den "digitala revolutionen" i EU:s filmsektor. Digital film kan göra distributionen av film billigare och mer flexibel och ge fler europeiska filmer möjlighet att visas i andra länder. En övergång till digital film förutsätter dock stora investeringar. En tredjedel av de europeiska biograferna kan hotas av stängning på grund av de höga kostnaderna för digital utrustning – om inte nya affärsmodeller och livskraftiga system för offentligt stöd utvecklas nu. De synpunkter som inkommer från biografer, audiovisuell sektor, nationella filminstitut och andra berörda parter under det två månader långa samråd som kommissionen i dag inleder kommer att ligga till grund för ett meddelande i början av nästa år där kommissionens politik för digital film ska fastställas.

"Det är hög tid för en offe ntlig debatt om vilka effekter som digital film kommer att få i Europa”, säger konkurrenskommissionär Neelie Kroes. “Betydande investeringar kommer att krävas och statliga subventioner kan komma att behövas för att stödja digitaliseringen. Därför behöver vi ingående kunskap om dynamiken i sektorn, så att vi kan se till att övergången till digital teknik gagnar operatörerna i biobranschen och i förlängningen även konsumenterna”.

" Den digitala revolutionen sker här och nu, och den europeiska biobranschen bör vara väl förberedd”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna. "Konvergensen mellan traditionellt innehåll och digital teknik ändrar helt vårt sätt att producera, distribuera och titta på filmer. Den här tekniska utvecklingen kan skapa nya affärsmöjligheter, nya arbetstillfällen och nya konsumenttjänster – om vi upprättar rätt ramar som främjar den här processen. Kommissionen vill därför samråda med alla aktörer om deras erfarenheter, behov och förväntningar när det gäller digitaliseringen, som är av avgörande betydelse för den europeiska filmens framtid."

Digital teknik används mer och mer av filmare. Nya kameror och format gör det enklare att producera filmer. Andra digitala verktyg används för spännande specialeffekter och 3D-filmer. Distribueringen av en digital filmkopia kan vara upp till tio gånger billigare än en traditionell 35-milimeterskopia. Digitala biografer kan därför göra det enklare för europeiska filmer att nå ut till en global publik. Den digitala utrustningen kan dock bli för dyr för många av Europas biografer: uppskattningsvis har 31 % av Europas biografer bara en salong och endast 10 % är multiplexbiografer.

I det samråd som inleds i dag vill Europeiska kommissionen ta reda på hur digital film kan påverka den europeiska filmsektorn och i synnerhet Europas 30 000 biosalonger. Därför inbjuds EU:s filmvisare, distributörer, nationella filminstitut och offentliga och privata filmorganisationer att inkomma med synpunkter.

I dag är USA världsledande inom digital film. Där har redan 90 % av alla nya filmer en digital masterkopia, medan mindre än hälften av de nya filmerna finns tillgängliga i digital form i Frankrike (som är EU:s största filmproducent). Dessutom har USA utvecklat VPF-modellen (Virtual Print Fee), som innebär att en del av de pengar som filmdistributörerna sparar går till tredje part, som kan använda dem för att finansiera digital utrustning. I Europa har hittills bara 2 428 biosalonger anpassats för digital projektion. I hela världen har omkring 12 000 salonger försetts med digital utrustning av totalt omkring 110 000. Fram till 2012 väntas nästan 20 % av biograferna anpassas för digital film.

De nationella regeringarna håller på att ta ställning till om de ska subventionera övergången till digital film. Italien har redan anmält ett statligt stöd som för närvarande är föremål för ett offentligt samråd ( IP/09/1181 ). Andra länder (som Frankrike, Tyskland och Norge) planerar eller håller på att införa nationella stödsystem, men de flesta små oberoende biografer som visar europeiska independentfilmer (som medlemmarna i nätet Europa Cinemas som stöds av Mediaprogrammet) saknar i dag den offentliga eller privata finansiering som skulle kunna hjälpa dem att bli digitala.

Vid sidan av frågorna till den e uropeiska filmbranschen lägger kommissionen i dag fram en analys av digital film och redovisar sin politik inom detta område, även när det gäller frågor som rör statligt stöd. Analysen och reaktionerna från det offentliga samrådet, som kommer att pågå till den 16 december 2009, kommer att hjälpa kommissionen att sammanställa ett meddelande om de möjligheter och utmaningar som den europeiska biobranschen står inför. Meddelandet kommer sedan att läggas fram under 2010.

Bakgrund

Detta offentliga samråd är resultatet av diskussionerna i den expertgrupp som kommissionen inrättade våren 2008 för att granska eventuella hot mot den europeiska biobranschens mångfald och behovet av alternativa affärsmodeller.

På europeisk nivå kommer det befintliga programmet Media 2007 att förmedla 755 miljoner euro till den audiovisuella industrin i EU från och med 2007–2013. Detta kommer att hjälpa branschfolket att få utbildning och att utveckla, distribuera och marknadsföra sina verk i hela Europa ( IP/07/169 ).

M ediaprogrammet har kontinuerligt utvecklats sedan 1991 för att stödja den europeiska audiovisuella industrin. På senare tid har ny teknik tagits med i programmet, när det gäller allt ifrån utbildning till visning. Mediaprogrammet stöder utbildning i digital teknik, oavsett om det rör produktion, distribution eller visning. Flera pilotprojekt har också inletts, kostnaderna för digital distribution av europeiska filmer har länge varit stödberättigande och ett särskilt stödprogram för digital visning av europeiska filmer har inrättats med Europa Cinemas

Länk till det offentliga samrådet och bakgrundsdokument :

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm

MEDIA 2007 Decision :

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm


Side Bar