Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1521

Br yssel den 14 oktober 2009

M jölk: Vid sitt första möte tar högnivågruppen upp avtalsförhållanden och förhandlingspositioner inom mejerisektorn

Högnivå-expertgruppen för mjölk höll sitt första sammanträde i Bryssel tisdagen den 13 oktober. Det blev en mycket konstruktiv diskussion om avtalsförhållanden och förhandlingspositioner på mejerimarknaden. Högnivågruppen har inrättats av kommissionen och ska undersöka mejerisektorns framtid på medellång och lång sikt, inte minst med tanke på att mjölkkvoterna kommer att fasas ut fram till april 2015. Gruppens arbete pågår parallellt med kommissionens insatser för att stabilisera mejerimarknaden på kort sikt. Ordföranden i högnivågruppen är Jean-Luc Demarty, kommissionens generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling. Medlemsstaterna företräds av höga tjänstemän. Ytterligare sammanträden ska hållas en gång i månaden, och i slutet av juni 2010 ska gruppen lägga fram en slutrapport.

Vid sammanträdet började man med den första omgången frågor på gruppens dagordning: avtalsförhållanden och förhandlingspositioner. Den inledande diskussionen utgick från följande frågor:

1) Finns det behov av formaliserade avtal mellan mjölkproducenter och upphandlare/bearbetare för att täcka tillgången på obehandlad mjölk?

Skulle sådana avtal bidra till att göra marknaden mer stabil?

Borde sådana avtal vara obligatoriska för alla leveranser, eller något som parterna fritt kan välja ?

2) Vilka skulle vara de viktigaste punkterna i ett sådant avtal?

Pris? Hur kan man möjliggöra fria prisförhandlingar mellan parterna och samtidigt garantera att lika transaktioner behandlas lika?

Volym – ska den fastställas på förhand? Hur hanterar man delleveranser eller extramängder?

Löptid – hur länge bör avtalen rimligtvis löpa? Bör det finnas en obligatorisk minimilöptid som fastställs på förhand?

3) Hur hanterar man avtalsbrott?

Enligt privat avtalsrätt eller genom direkta ingripanden från medlemsstaternas sida?

4) Hur kan man förbättra jordbrukarnas förhandlingsposition?

Vilken roll kan jordbrukarnas (producent-)organisationer spela i detta sammanhang ?

F ramtida uppgifter:

Högnivågruppen kommer att sammanträda på nytt den 10 november och den 8 december och fortsätta diskutera den första omgången frågor. De följande mötena kommer att schemaläggas varje månad.

Från och med novembermötet kommer man att ordna överläggningar med berörda parter. hit hör bland annat organisationer som företräder producenter och bearbetare, nationella konkurrensmyndigheter akademiker, konsumenter och distributörer. Vid januarimötet kommer man också att samla erfarenheter från tredjeländer .

I m ars 2010 ska en konferens anordnas. I januari 2010 inleds en internetdebatt som ska avslutas strax innan konferensen.

Ytterligare uppgifter :

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar