Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1521

V Bruseli 14. októbra 2009

Mlieko: Skupina na vysokej úrovni sa na prvom zasadnutí sústredila na zmluvné vzťahy a vyjednávaciu silu v mliekarenskom sektore

Skupina expertov na vysokej úrovni pre sektor mlieka sa zišla po prvýkrát v utorok 13. októbra v Bruseli, kde konštruktívne diskutovala o zmluvných vzťahoch a vyjednávacej sile v mliekarenskom sektore. Skupinu na vysokej úrovni zriadila Európska komisia na to, aby preskúmala budúcnosť mliekarenského sektora zo strednodobého a dlhodobého hľadiska predovšetkým vzhľadom na postupné zrušenie kvót na mlieko, ktoré sa skončí v apríli 2015. Skupina vo svojej práci napreduje paralelne s Komisiou, ktorá zavádza opatrenia na ustálenie trhu s mliekom z krátkodobého hľadiska. Skupine na vysokej úrovni predsedá generálny riaditeľ Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jean-Luc Demarty a členské štáty nej zastupujú vyšší úradníci. Ďalšie zasadnutia sú naplánované raz mesačne a skupina na vysokej úrovni vydá svoju záverečnú správu koncom júna 2010.

Na prvom zasadnutí skupina začala diskutovať o prvej časti tém vo svojej agende: zmluvné vzťahy a vyjednávacia sila. Prvé kolo diskusií bolo založené na týchto otázkach:

1) Sú potrebné formalizované zmluvy medzi poľnohospodármi produkujúcimi mlieko a nákupcami/spracovateľmi mlieka, ktoré sa majú týkať zásobovania surovým mliekom?

Pomohli by obmedziť nestabilnosť cien?

Mali by byť povinné pri všetkých dodávkach alebo by si zmluvné strany mohli vybrať?

2) Čo by malo byť základom týchto zmlúv?

Cena? Ako by sa o tom dalo medzi príslušnými stranami voľne rokovať a zároveň zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v prípade podobných transakcií?

Má sa objem stanoviť vopred? Aké ustanovenia sa majú prijať pre prípady nižších dodávok alebo dodatočných objemov?

Aké je primerané obdobie, pokiaľ ide o trvanie? Malo by sa povinné minimum stanoviť vopred?

3) Ako by sa mali riešiť porušenia zmluvy?

Prostredníctvom súkromného zmluvného práva alebo priamym presadzovaním práva členským štátom?

4) Ako možno zväčšiť vyjednávaciu silu poľnohospodárov?

Akú rolu môžu v tomto kontexte zohrať organizácie poľnohospodárov (výrobcov)?

Ďalšie úlohy:

Najbližšie zasadnutia skupiny na vysokej úrovni vzhľadom na tieto témy sa uskutočnia 10. novembra a 8. decembra. Ďalšie zasadnutia sa naplánujú raz do mesiaca.

Počnúc novembrovým zasadnutím sa začne vypočutie zúčastnených strán. Medzi ne sa okrem iných zaradia aj organizácie zastupujúce výrobcov a spracovateľov, štátne orgány pre hospodársku súťaž, vedeckí pracovníci, spotrebitelia a distribútori. Na januárovom zasadnutí sa skupina na vysokej úrovni bude zaujímať o skúsenosti tretích krajín.

V marci 2010 sa plánuje konferencia. V januári 2010 sa začne konzultácia cez internet, ktorá sa skončí tesne pred konferenciou.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar