Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1521

Bruksela, dnia 14 października 2009 r.

Mleko: Pierwsze posiedzenie grupy wysokiego szczebla poświęcone stosunkom umownym i sile przetargowej na rynku mleczarskim

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka spotkała się po raz pierwszy w Brukseli we wtorek 13 października, prowadząc konstruktywne dyskusje na temat stosunków umownych i siły przetargowej na rynku mleczarskim. Grupa wysokiego szczebla została powołana przez Komisję Europejską w celu zbadania średnio- i długoterminowej przyszłości rynku mleczarskiego, w szczególności ze względu na wycofywanie kwot mlecznych, które zakończy się w kwietniu 2015 r. Jej prace prowadzone są równolegle do działań wprowadzanych przez Komisję w celu stabilizacji rynku mleczarskiego w perspektywie krótkoterminowej. GWS przewodniczy Jean-Luc Demarty, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, a państwa członkowskie są reprezentowane przez wyższych urzędników. Kolejne posiedzenia będą odbywały się raz w miesiącu, a GWS wyda swoje sprawozdanie końcowe pod koniec czerwca 2010 r.

Na posiedzeniu rozpoczęto dyskusję na temat pierwszego bloku zagadnień określonych w programie prac grupy: stosunków umownych i siły przetargowej. Pierwsza runda rozmów dotyczyła następujących kwestii:

1) Czy istnieje potrzeba zawierania sformalizowanych umów między producentami mleka a jego nabywcami/przetwórcami na dostawy surowego mleka?

Czy pomogłyby one w ograniczeniu zmienności?

Czy powinny one być obowiązkowe w odniesieniu do wszystkich dostaw czy też zdecydowanie się na nie powinno pozostawać w gestii zainteresowanych stron?

2) Jakie powinny być zasadnicze elementy tych umów?

Cena? W jaki sposób mogłaby ona być swobodnie negocjowana między stronami, przy jednoczesnym zapewnieniu równoważnego traktowania podobnych transakcji?

Wielkość – ustalona z góry? Co zrobić w przypadku niedoboru dostaw lub dodatkowych ilości?

Czas trwania – jaki jest właściwy okres? Czy należy ustalić z góry obowiązkowy okres minimalny?

3) Jak należy postępować w przypadku naruszeń umowy?

Czy zastosowanie mają przepisy prywatnego prawa umownego czy bezpośrednie egzekwowanie przez państwo członkowskie?

4) W jaki sposób można zwiększyć siłę przetargową rolników?

Jaką rolę mogłyby odgrywać organizacje rolników (producentów) w tym kontekście?

Przyszłe zadania:

Następne posiedzenie grupy wysokiego szczebla poświęcone omawianiu tego bloku zagadnień odbędzie się w dniach 10 listopada i 8 grudnia br. Kolejne spotkania będą organizowane co miesiąc.

Przesłuchania w obecności zainteresowanych stron rozpoczną się na posiedzeniu w listopadzie.

Będą w nich brać udział, między innymi, organizacje reprezentujące producentów i przetwórców, krajowe organy ochrony konkurencji, naukowcy, konsumenci i dystrybutorzy. Na posiedzeniu w styczniu omawiane będą doświadczenia krajów trzecich.

Planuje się zorganizowanie konferencji w marcu 2010 r. Konsultacje internetowe rozpoczną się w styczniu 2010 r., a zakończą tuż przed konferencją.

Dodatkowych informacji udzielają:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar