Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1521

Brussel, 14 oktober 2009

Melk: Eerste bijeenkomst van de groep op hoog niveau over contractuele betrekkingen en onderhandelingsposities in de melksector

Tijdens de bijeenkomst in Brussel op dinsdag 13 oktober heeft deze groep een constructieve discussie gevoerd over de contractuele betrekkingen en onderhandelingsposities in de melksector. De groep op hoog niveau heeft van de Commissie als taak gekregen de middellange‑ en langetermijntoekomst van de melksector onder de loep te nemen, met name in het licht van de geleidelijke afschaffing van de melkquota die in april 2015 definitief haar beslag moet krijgen. Het werk van de groep verloopt parallel aan de maatregelen die de Commissie invoert om de melksector op korte termijn te stabiliseren. Voorzitter van de groep is de directeur‑generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie, Jean‑Luc Demarty. De overige leden zijn hoge ambtenaren uit de lidstaten. De groep zal eens per maand vergaderen en tegen eind juni 2010 haar eindverslag overleggen.

Op 13 oktober werd een eerste discussie over de eerste groep agendaonderwerpen gevoerd: contractuele betrekkingen en onderhandelingsposities. Uitgangspunten voor deze eerste discussieronde waren de volgende vragen:

1) Is er behoefte aan geformaliseerde betrekkingen tussen de melkproducenten en de kopers/verwerkers van melk om de bevoorrading met rauwe melk te verzekeren?

Dragen dergelijke betrekkingen bij tot inperking van de forse schommelingen op de markt?

Moeten dergelijke betrekkingen verplicht worden voor alle leveringen of moet het al dan niet aangaan ervan aan de keuze van de partijen worden overgelaten?

2) Uit welke essentiële elementen moeten dergelijke contracten bestaan?

Prijs? Hoe kunnen de partijen daarover in vrijheid onderhandelen en kan tegelijkertijd de gelijkwaardige behandeling van vergelijkbare transacties worden gewaarborgd?

Hoeveelheid – vooraf vast te stellen? Hoe moeten onvoldoende leveringen of extra hoeveelheden worden opgevangen?

Looptijd – wat is een adequate periode? Moet vooraf een bindende minimumperiode worden vastgesteld?

3) Hoe moeten inbreuken op de contractuele bepalingen worden aangepakt?

Via privaatrechtelijk contractenrecht of via handhaving door de lidstaat?

4) Hoe kan de onderhandelingspositie van de landbouwers worden verbeterd?

Welke rol kunnen de organisaties van landbouwers (producentenorganisaties) in dit verband spelen?

Toekomstige werkzaamheden

Op 10 november en 8 december zal de groep op hoog niveau haar besprekingen over de hierboven uite engezette onderwerpen voortzetten. Daarna volgt maandelijks een bijeenkomst.

Met ingang van de vergadering van november zullen hoorzittingen met belanghebbende partijen plaatsvinden (zoals organisaties die producenten en verwerkers vertegenwoordigen, nationale mededingingsautoriteiten, academici, consumenten en verdelers). In januari staat een bespreking over ervaringen van derde landen op het programma.

Bovendien is de groep van plan in maart 2010 een conferentie te organiseren. In januari 2010 wordt een raadpleging via internet gehouden die kort voor de conferentie zal worden afgerond.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar