Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1521

Bruxelles, den 14. oktober 2009

Mælk: Gruppen af højtstående eksperter så på sit første møde på kontraktforholdene og forhandlingstyrken i mælkesektoren

Gruppen af højtstående eksperter på mælkeområdet mødtes for første gang i Bruxelles tirsdag den 13. oktober og drøftede konstruktivt kontraktforholdene og forhandlingsstyrken på markedet for mælk. Gruppen blev nedsat af Kommissionen for at se på mælkesektorens fremtid på mellemlang og lang sigt, især som følge af afviklingen af mælkekvoterne, som afskaffes i april 2015. Gruppens arbejde foregår sideløbende med de foranstaltninger, som Kommissionen er ved at indføre for at stabilisere markedet for mælk på kort sigt. Gruppen af højtstående eksperter har Jean-Luc Demarty, Kommissionens generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter, som formand, og medlemsstaterne repræsenteres af overordnede embedsmænd. Fremover planlægges det at afholde møde en gang om måneden, og gruppen vil fremlægge sin endelige rapport inden udgangen af juni 2010.

Mødedeltagerne startede med at drøfte de første temaspørgsmål på gruppens dagsorden: kontraktforhold og forhandlingsstyrke. De indledende drøftelser var baseret på følgende spørgsmål:

1) Er der behov for formelle kontrakter mellem mælkeproducenterne og opkøberne/forarbejdningsvirksomhederne om levering af rå mælk?

Vil de kunne være med til at mindske prisuroen?

Bør de være obligatoriske for alle leverancer, eller bør det være op til parterne selv at vælge?

2) Hvilke væsentlige elementer bør kontrakterne indeholde?

Prisen? Hvordan kan den forhandles frit mellem parterne, samtidig med at der sikres ligebehandling for transaktioner, der ligner hinanden?

Mængde – skal den fastsættes på forhånd? Hvad skal der ske i tilfælde af for små eller for store leverancer?

Løbetid – hvilken periode er passende? Bør der på forhånd fastsættes en obligatorisk minimumsløbetid?

3) Hvordan skal kontraktbrud behandles?

Privatretligt eller ved direkte indgriben fra medlemsstaternes side?

4) Hvordan kan mælkeproducenternes forhandlingsstyrke forbedres?

Hvilken rolle vil landbrugs(producent)organisationer kunne spille i den sammenhæng?

Det fremtidige arbejde:

De næste møder i den højtstående gruppe af eksperter bliver afholdt den 10.  november og den 8. december og kommer til at omhandle de samme temaspørgsmål. Derefter vil der blive afholdt møde hver måned.

Der vil blive afholdt høringer af de interesserede parter fra og med novembermødet. Dertil hører bl.a. organisationer, der repræsenterer producenterne og forarbejdningsvirksomhederne, nationale konkurrencemyndigheder, akademikere, forbrugere og distributører. På januarmødet vil der også blive indsamlet erfaringer fra tredjelande.

Det planlægges at arrangere en konference i marts 2010. Der vil i januar 2010 blive iværksat en internethøring, som slutter kort før konferencen.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar