Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1521

V Bruselu dne 14. října 2009

Mléko: první zasedání skupiny na vysoké úrovni se zabývalo smluvními vztahy a vyjednávací pozicí v odvětví mléka a mléčných výrobků

Skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko se poprvé sešla v Bruselu dne 13. října a v rámci konstruktivních diskusí projednala smluvní vztahy a vyjednávací pozici na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Skupina na vysoké úrovni byla zřízena Evropskou komisí a má se zabývat odvětvím mléka a mléčných výrobků ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy, a to zejména s ohledem na vyčerpání mléčných kvót, ke kterému dojde v dubnu 2015. Práce skupiny probíhá souběžně se zaváděním opatření Komise určených ke stabilizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky v krátkodobém horizontu. Skupině na vysoké úrovni předsedá generální ředitel Komise pro zemědělství a rozvoj venkova Jean-Luc Demarty a členské státy jsou zastoupeny odpovědnými úředníky. Další zasedání se plánují jednou měsíčně a skupina na vysoké úrovni předloží svou závěrečnou zprávu do konce června 2010.

Na zasedání bylo zahájeno jednání o prvním souboru otázek stanovených v agendě skupiny, a sice o smluvních vztazích a vyjednávací pozici. Počáteční kolo rozhovorů se zabývalo těmito otázkami:

1) Jsou nezbytné formalizované smlouvy mezi producenty mléka a mléčných výrobků a nákupčími nebo zpracovateli mléka a mléčných výrobků, které by se vztahovaly na dodávky syrového mléka?

Pomohly by tyto smlouvy snížit volatilitu?

Měly by být závazné pro všechny dodávky nebo ponechány na rozhodnutí smluvních stran?

2) Jaké základní prvky by měly tyto smlouvy obsahovat?

Cenu? Jak by mohla být cena svobodně sjednána mezi smluvními stranami při zajištění rovného zacházení při podobných transakcích?

Objem – měl by být stanoven předem? Jak by měly být ošetřeny nedostatečné dodávky nebo dodatečné objemy?

Dobu platnosti – jaké období je vhodné? Měla by povinná minimální doba platnosti být stanovena předem?

3) Jakým způsobem by měly být řešeny případy porušení smlouvy?

Na základě soukromého smluvního práva nebo přímým prosazováním členskými státy?

4) Jak lze posílit vyjednávací pozici producentů?

Jakou úlohu by v této souvislosti mohly mít organizace zemědělců (producentů)?

Budoucí činnost:

Příští zasedání skupiny na vysoké úrovni, která se budou zabývat tímto souborem otázek, se uskuteční 10. listopadu a 8. prosince. Plánují se další zasedání s měsíční frekvencí.

Počínaje listopadovým zasedáním budou probíhat slyšení zúčastněných stran. Mezi ně patří mj. organizace zastupující producenty a zpracovatele, vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, akademičtí pracovníci, spotřebitelé a distributoři. Lednové zasedání se také bude zabývat zkušenostmi z třetích zemí.

Na březen 2010 je plánována konference. V lednu 2010 bude zahájena internetová konzultace, která bude ukončena krátce před konferencí.

Další informace:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar