Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1519

Bryssel den 14 oktober 2009

EU:s utvidgningsprocess: ett år av framsteg på västra Balkan och i Turkiet

I dag antog kommissionen sin årliga strategi för utvidgningen av EU. I meddelandet redogörs för de framsteg mot en europeisk integration som gjorts på västra Balkan och i Turkiet under ett år som präglats av svårigheter till följd av den globala ekonomiska krisen. Meddelandet tar också upp de viktigaste utmaningarna för dessa länder under de kommande månaderna och åren. Mot bakgrund av de framsteg som gjorts har kommissionen beslutat att rekommendera att förhandlingar inleds med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Liberaliseringen av viseringsbestämmelserna för västra Balkan kommer att framskrida påtagligt under 2010, vilket innebär ett stort steg framåt för regionen.

År 2009 har det förflutit 20 år sedan Berlinmurens fall och fem år sedan EU:s utvidgning till Central- och Östeuropa. Utsikterna till EU-medlemskap fortsätter att utgöra en stark drivkraft för politiska och ekonomiska reformer och främjar fred och stabilitet. Det ligger i EU:s strategiska intresse att se till att denna process fortsätter i oförändrad takt på grundval av de principer och villkor som man enats om.

Utvidgningen av EU äger för närvarande rum i en situation med en djup och utbredd recession, som har påverkat både EU och utvidgningsländerna. Bilaterala tvister bör inte utgöra ett hinder för anslutningsprocessen utan lösas av de berörda parterna.

I f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har framstegen varit betydande. Landet har åtgärdat de viktigaste prioriterade frågorna i partnerskapet för anslutning, och uppfyller nu enligt kommissionen i tillräckligt hög grad de politiska kriterier som fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och i stabiliserings- och associeringsprocessen. Kommissionen och har därför beslutat att rekommendera att anslutningsförhandlingar inleds.

”Den utvidgningsstrategi som vi lägger fram idag är ett bevis på vårt engagemang för en framtida EU-anslutning för västra Balkan och Turkiet”, sade Olli Rehn, kommissionär med ansvar för utvidgningen, när han presenterade utvidgningspaketet. "I dessa svåra tider av ekonomisk kris vittnar ansökningarna om medlemskap från Albanien och Montenegro om unionens fortsatta dragningskraft och om vår roll för att främja stabilitet, säkerhet och välstånd. Islands ansökan ger vår utvidgningsagenda en ny dimension."

Viseringsfria resor för medborgare från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien införs i början av 2010, och detta kommer att medföra påtagliga fördelar för medborgarna. Kommissionen kommer att lägga fram förslag för Albanien och Bosnien och Hercegovina i mitten av 2010, under förutsättning att dessa länder uppfyller de fastställda villkoren.

Beträffande Turkiet fortsatte kommissionär Rehn:

"Turkiet har visat nya ansträngningar för att genomföra politiska reformer. Framstegen i anslutningsförhandlingarna beror på takten i dessa reformer, särskilt när det gäller att befästa grundläggande friheter och rättsstatsprincipen. Vi hälsar med tillfredsställelse de samråd som nyligen hållits rörande ett viktigt kurdiskt initiativ, som förhoppningsvis kommer att leda till konkreta åtgärder till förmån för alla turkars rättigheter."

"Det är uppmuntrande att se att Turkiet och Armenien nu har tagit ett historiskt steg i riktning mot en normalisering av förbindelserna mellan länderna. Denna process bör leda till en fullständig normalisering så snabbt som möjligt."

Kroatien har gjort goda framsteg när det gäller att uppnå de riktmärken som ställdes upp i anslutningsförhandlingarna, och förhandlingarna har nu formellt återupptagits efter det att Slovenien och Kroatien har nått en politisk överenskommelse om hanteringen av gränsfrågan. Kroatien måste öka sina reformansträngningar, särskilt när det gäller domstolsväsendet och den offentliga förvaltningen, kampen mot organiserad brottslighet samt när det gäller minoriteters rättigheter. Om Kroatien uppnår samtliga kvarvarande riktmärken i tid skulle anslutningsförhandlingarna kunna slutföras nästa år.

Montenegro ansökte om EU-medlemskap i december 2008 och kommissionen utarbetar för närvarande, på rådets begäran, ett yttrande i frågan. Parlamentsvalen uppfyllde nästan alla internationella standarder. Förstärkningen av den administrativa kapaciteten och konsolideringen av rättsstatsprincipen utgör fortfarande stora utmaningar.

Albanien ansökte om EU-medlemskap i april. Kommissionen är beredd att utarbeta ett yttrande på rådets uppmaning. Parlamentsvalen uppfyllde de flesta internationella standarder. Att skapa respekt för rättstatsprincipen och sörja för väl fungerande statliga institutioner utgör dock fortfarande stora utmaningar.

Bosnien och Hercegovina måste omedelbart påskynda viktiga reformer. Landets europeiska framtid förutsätter att ledarskapet har en gemensam vision om vilken väg landet ska gå och att det finns en politisk vilja att uppfylla kraven för en europeisk integration samt för stängningen av den höge representantens kansli.

Serbien har visat sin vilja att närma sig EU genom att uppvisa goda resultat i tillämpningen av interimsavtalet med EU och att genomföra viktiga reformer. Mot bakgrund av att Serbien fortsätter att samarbeta med Internationella krigsförbrytartribunalen anser kommissionen att EU nu bör tillämpa interimsavtalet. Serbien måste visa en mer konstruktiv attityd i frågor rörande Kosovo.

I Kosovo 1 har stabiliteten upprätthållits, men är fortfarande bräcklig. EU:s rättsstatsuppdrag Eulex spänner nu över hela Kosovo och är fullt operativt. Betydande problem kvarstår, som bland annat gäller säkerställandet av rättsstatsprincipen, kampen mot korruption och organiserad brottslighet, stärkt administrativ kapacitet samt skydd åt serberna och andra minoriteter.

I ett särskilt dokument föreslår kommissionen ett närmande av Kosovos befolkning till EU, bland annat genom en dialog om viseringar med sikte på en eventuell liberalisering av viseringsbestämmelserna så snart som nödvändiga reformer har genomförts och villkoren uppfyllts.

Kommissionen föreslår dessutom en utvidgning av den förmånshandelsordning (”de autonoma handelsåtgärderna”) som Kosovo omfattas av och kommer, när Kosovo uppfyller de relevanta kraven, att föreslå förhandlingsdirektiv för ett handelsavtal.

1 :

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99.


Side Bar