Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1519

Bryssel 14. lokakuuta 2009

EU:n laajentumisprosessi: edistyksen vuosi Länsi-Balkanilla ja Turkissa

Komissio julkaisee tänään vuosittaisen EU:n laajentumista koskevan strategiansa. Siinä kuvataan Länsi-Balkanin ja Turkin edistymistä Eurooppaan yhdentymisessä kuluneena vuonna, jota on varjostanut maailmanlaajuinen talouskriisi. Lisäksi siinä luetellaan tärkeimmät haasteet, jotka niillä on ratkottavana tulevina kuukausina ja vuosina . Saavutetun edistyksen rohkaisemana komissio on päättänyt suosittaa neuvottelujen aloittamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Länsi-Balkanin maiden viisumivapaus etenee merkittävästi vuonna 2010, mikä on suuri edistysaskel koko alueelle.

Vuonna 2009 tulee kuluneeksi 20 vuotta Berliinin muurin murtumisesta ja 5 vuotta EU:n laajenemisesta Keski- ja Itä-Eurooppaan. Mahdollisuus liittyä EU:hun toimii edelleen voimakkaana kannustimena poliittisille ja taloudellisille uudistuksille ja vahvistaa rauhaa ja vakautta. On EU:n strategisen edun mukaista pitää tätä toivoa yllä sovittujen periaatteiden ja ehtojen mukaisesti.

Juuri nyt EU:n laajentumisprosessia leimaa syvä ja laajalle levinnyt lama, jonka vaikutukset tuntuvat sekä EU:ssa että prosessissa mukana olevissa maissa. Kahdenväliset kiistat eivät saisi jarruttaa liittymisprosessia, vaan kiistakumppaneiden olisi ratkaistava ne keskenään.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on edistynyt merkittävästi ja ryhtynyt määrätietoisesti toteuttamaan liittymiskumppanuuden tärkeimpiä ensisijaisia tavoitteita. Komissio katsoo, että maa täyttää riittävässä määrin Kööpenhaminassa vuonna 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat poliittiset arviointiperusteet sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin ehdot ja on siitä syystä päättänyt suosittaa liittymisneuvottelujen aloittamista.

Laajentumisasioista vastaava komissaari Olli Rehn totesi laajentumispakettia esitellessään, että “strategia on osoitus sitoutumisestamme siihen, että Länsi-Balkanin ja Turkin tulevaisuus on Euroopassa” . Komissaarin mukaan Albanian ja Montenegron jäsenyyshakemukset todistavat EU:n jatkuvasta vetovoimasta sekä EU:n roolista vakauden, rauhan ja vaurauden edistäjänä näinä taloudellisesti vaikeina aikoina . Islannin hakemus puolestaan tuo laajentumispolitiikkaan uuden ulottuvuuden.

Viisumivapauden ulottamisesta entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan, Montenegroon ja Serbiaan vuoden 2010 alussa on konkreettista hyötyä maiden kansalaisille. Komissio tekee vastaavat Albaniaa ja Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat ehdotukset vuoden 2010 puoliväliin mennessä edellyttäen, että maat täyttävät niille asetetut ehdot.

Turkista komissaari Rehn totesi seuraavaa:

“Turkissa on ryhdytty uudestaan ajamaan poliittisia uudistuksia. Liittymisneuvotteluissa eteneminen riippuukin uudistusten tahdista, erityisesti perusvapauksien ja oikeusvaltion vakiinnuttamisesta. Panimme tyytyväisinä merkille tärkeästä kurdialoitteesta hiljattain järjestetyn kuulemiskierroksen; henkilökohtaisesti toivon, että aloite johtaa kaikkien turkkilaisten oikeuksia edistäviin konkreettisiin toimiin."

"On rohkaisevaa seurata, miten Turkki ja Armenia ovat juuri ottaneet historiallisen askeleen suhteidensa normalisoimiseksi. Prosessin olisi nyt edettävä niin, että suhteet normalisoidaan täysimääräisesti mahdollisimman pian."

Kroatia on edistynyt hyvin liittymisneuvottelujen yhteydessä asetettujen tarkistuskohtien täytäntöönpanossa. Neuvotteluja on voitu jatkaa nyt, kun Slovenia ja Kroatia ovat päässeet poliittiseen sopimukseen maiden välisestä rajakysymyksestä. Kroatian on jatkettava uudistuksia erityisesti oikeuslaitoksen, julkishallinnon, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja vähemmistöjen oikeuksien osalta. Jos Kroatia panee kaikki jäljellä olevat tarkistuskohdat täytäntöön aikataulussa, liittymisneuvottelut on mahdollista viedä päätökseen ensi vuonna.

Montenegro haki EU:n jäsenyyttä joulukuussa 2008, ja komissio valmistelee parhaillaan neuvoston pyytämää lausuntoa asiasta. Parlamenttivaalit täyttivät lähes kaikki kansainväliset normit. Suurena haasteena on vielä parantaa hallinnollisia valmiuksia ja lujittaa oikeusvaltiota.

Albania haki EU-jäsenyyttä huhtikuussa. Komissio on valmis antamaan lausunnon heti, kun neuvosto sitä pyytää. Parlamenttivaalit täyttivät valtaosan kansainvälisistä normeista. Albanian suurimpia haasteita ovat oikeusvaltion lujittaminen ja valtioelinten moitteettomasta toiminnasta huolehtiminen.

Bosnia ja Hertsegovinan on kiireesti nopeutettava keskeisten uudistusten täytäntöönpanoa. Maan tulevaisuus Euroopassa edellyttää, että maan johtajilla on yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan maata halutaan viedä. Lisäksi on löydyttävä poliittista tahtoa täyttää Eurooppaan yhdentymiselle asetetut vaatimukset samoin kuin korkean edustajan toimiston lakkauttamista koskevat ehdot.

Serbia on edistynyt hyvin EU:n kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa ja toteuttanut tärkeitä uudistuksia ja siten todistanut olevansa sitoutunut lähentymään EU:ta. Koska Serbia on jatkanut yhteistyötä ICTYn kanssa, komissio katsoo, että nyt on EU:n vuoro panna väliaikainen sopimus täytäntöön. Serbian on syytä suhtautua rakentavammin Kosovoon liittyviin kysymyksiin.

Kosovossa 1 tilanne on pysynyt vakaana, mutta vakaus on hauraalla pohjalla. EU:n oikeusvaltio-operaatio EULEX ulottuu nyt kaikkialle Kosovon alueella ja on täydessä toiminnassa. Kosovolla on vielä valtavia haasteita muun muassa oikeusvaltion toteutumisessa, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, hallinnollisten valmiuksien parantamisessa sekä serbien ja muiden vähemmistöjen suojelemisessa.

Komissio ehdottaa erillisessä asiakirjassa Kosovon kansalaisten lähentämistä EU:hun muun muassa käymällä viisumiasioista vuoropuhelua ja selvittämällä siinä yhteydessä viisumivapauden mahdollisuutta. Sitä ennen Kosovon täytyy toteuttaa viisumivapauden edellyttämät uudistukset ja täyttää siihen liittyvät ehdot.

Lisäksi komissio ehdottaa Kosovoon jo sovellettavan kaupan etuuskohtelujärjestelmän (nk. yksipuolisten kaupan toimenpiteiden) laajentamista sekä neuvotteluohjeiden antamista Kosovon kanssa tehtävää kauppasopimusta varten, kunhan Kosovo ensin täyttää asiaankuuluvat vaatimukset.

1 :

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244/99.


Side Bar