Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1519

Bruxelles den 14. oktober 2009

EU's udvidelsesproces: Et fremgangsrigt år i landene på det vestlige Balkan og i Tyrkiet.

Kommissionen har i dag vedtaget sit årlige strategipapir om EU's udvidelsespolitik. Papiret sætter fokus på de fremskridt, landene på det vestlige Balkan og Tyrkiet har gjort i deres europæiske integrationsbestræbelser i et vanskeligt år, der har stået i den internationale økonomiske krises tegn, og peger på de vigtigste udfordringer, de står over for i de kommende måneder og år. På baggrund af de opnåede fremskridt har Kommissionen besluttet at anbefale, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Det vil betyde et tigerspring fremad for området, når reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i landene i det vestlige Balkan liberaliseres betydeligt i 2010.

I 2009 fejres tyveåret for Berlinmurens fald og femåret for EU's udvidelse til Central- og Østeuropa. Udsigten til EU-medlemskab tilskynder stadig i høj grad til politisk og økonomisk reform og styrker fred og stabilitet. Det er i EU’s strategiske interesse at fastholde tempoet i denne proces på grundlag af godkendte principper og betingelser.

EU's udvidelsesproces finder i øjeblikket sted på et tidspunkt, hvor en dyb og omfattende økonomisk krise har ramt både EU og ansøgerlandene. Bilaterale tvister bør ikke stille sig hindrende i vejen for tiltrædelsesprocessen. Det er de berørte parter selv, der skal løse dem.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har gjort vigtige fremskridt og har i alt væsentligt gennemført tiltrædelsespartnerskabets prioriteter. Kommissionen er af den opfattelse, at landet i tilstrækkelig grad opfylder de politiske kriterier, som fastlagdes på Det Europæiske Råds møde i København i 1993 og i stabiliserings- og associeringsprocessen, og har derfor besluttet at anbefale, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger.

Kommissær for udvidelse Olli Rehn udtalte ved fremlæggelsen af udvidelsespakken: "Den udvidelsesstrategi, vi lægger frem i dag, viser, hvor vigtigt det er for os at sikre landene på det vestlige Balkan og Tyrkiet en europæisk fremtid. I disse vanskelige tider præget af økonomisk krise, sætter Albaniens og Montenegros ansøgninger om medlemskab fokus på EU's fortsatte tiltrækningskraft, og på hvordan vi medvirker til at øge stabilitet, sikkerhed og velstand. Islands ansøgning føjer en ny dimension til vores udvidelsesdagsorden."

Det vil betyde mærkbare forbedringer for statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien, når visumpligten ophæves i begyndelsen af 2010. Kommissionen vil fremlægge forslag herom for Albanien og Bosnien-Hercegovina i midten af 2010, forudsat at disse lande opfylder de fornødne betingelser.

Hvad angår Tyrkiet udtalte Kommissær Olli Rehn videre:

"Tyrkiet har igen vist vilje til politiske reformer. De videre optagelsesforhandlinger afhænger af, at fremdriften fortsætter, herunder særligt at grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper sikres. Vi hilser de nylige drøftelser om et vigtigt initiativ til fordel for kurderne velkommen og håber, at de vil føre til en konkret styrkelse af alle tyrkiske statsborgeres rettigheder.

Det er opløftende at opleve de historiske skridt hen imod en normalisering af forholdet mellem Tyrkiet og Armenien, som landene netop har taget. Denne proces bør hurtigst muligt munde ud i en fuldstændig normalisering."

Kroatien har gjort gode fremskridt med at opfylde de benchmarks, som blev opstillet i forbindelse med optagelsesforhandlingerne, som nu formelt er genoptaget i kølvandet på den politiske aftale mellem Slovenien og Kroatien om grænsespørgsmålet. Kroatien skal fortsætte sine reformbestræbelser, særligt med hensyn til retsområdet, den offentlige forvaltning, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og mindretalsrettigheder. Hvis Kroatien opfylder alle resterende benchmarks efter planen, kan optagelsesforhandlingerne afsluttes næste år.

Montenegro ansøgte om EU-medlemskab i december 2008, og Kommissionen er i færd med at udarbejde en udtalelse på anmodning af Rådet. Parlamentsvalget levede stort set op til internationale normer. Styrkelsen af den administrative kapacitet og sikringen af retsstaten volder dog stadig store problemer.

Albanien ansøgte om EU-medlemskab i april. Kommissionen vil udarbejde en udtalelse, så snart Rådet anmoder om det. Parlamentsvalget levede stort set op til internationale normer. Det volder imidlertid fortsat store problemer at overholde retsstatsprincipperne og sikre velfungerende statslige institutioner.

Bosnien-Hercegovina skal omgående gennemføre vigtige reformer. Landets europæiske fremtid forudsætter, at dets ledere har en fælles vision om landets overordnede kurs, politisk vilje til at opfylde europæiske integrationskrav og faktisk opfylde de fornødne betingelser for lukningen af den høje repræsentants kontor.

Serbien har vist vilje til at tilnærme sig EU og fremvise resultater ved at gennemføre bestemmelserne i interimsaftalen med EU og iværksætte vigtige reformer. I lyset af det fortsatte samarbejde med FN's krigsforbrydertribunal er Kommissionen af den opfattelse, at EU nu skal gennemføre interimsaftalen. Serbien skal dog anlægge en mere konstruktiv holdning til spørgsmål med relation til Kosovo.

I Kosovo 1 er situationen fortsat stabil, men freden skrøbelig. Den Europæiske Unions retsstatsmission er nu indsat over hele Kosovo og fuldt funktionsdygtig. Kosovo står over for store udfordringer, herunder overholdelse af retsstatsprincipperne, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, styrkelse af den administrative kapacitet og beskyttelse af mindretal, herunder det serbiske.

I et separat dokument foreslår Kommissionen at bringe Kosovos borgere tættere på EU, blandt andet gennem samtaler om visumsituationen, der kan bane vejen for en eventuel visumliberalisering, når de nødvendige reformer er iværksat og de fornødne betingelser opfyldt.

Kommissionen foreslår ligeledes at udstrække den præferencehandelsordning ("ensidige autonome handelsforanstaltninger"), som Kosovo på nuværende tidspunkt nyder godt af, og vil foreslå forhandlingsdirektiver til en handelsaftale, når Kosovo opfylder de fornødne betingelser.

1 :

Ifølge FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99


Side Bar