Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1519

Брюксел , 14 октомври 2009  г

Процесът на разширяване на ЕС — година на напредък в Западните Балкани и Турция

Днес Комисията прие своята годишна стратегия за разширяване на ЕС. В съобщението се подчертава напредъкът към Европейска интеграция, постигнат от Западните Балкани и Турция през една трудна година на световна икономическа криза, и се посочват основните предизвикателства пред тях през предстоящите месеци и години. С оглед на постигнатия напредък, Комисията реши да препоръча започването на преговори с бивша югославска република Македония. Важна стъпка напред за региона, либерализирането на визовия режим за Западните Балкани ще отбележи значителен напредък през 2010 г.

2009 година бележи 20 та годишнина от падането на Берлинската стена и 5 години от разширяването на ЕС към Централна и Източна Европа. Перспективата за присъединяване към ЕС продължава да бъде мощен стимул за политическа и икономическа реформа, и укрепва мира и стабилността. За ЕС е от стратегически интерес устремът на този процес да се запази въз основа на договорени принципи и условия.

Понастоящем процесът на разширяване на ЕС се осъществява на фона на дълбока и мащабна рецесия, която се отразява както на ЕС, така и на страните, участващи в процеса на разширяване. Двустранните спорове не би трябвало да спъват процеса на присъединяване. Те би трябвало да се разрешават от съответните страни.

Бивша югославска република Македония постигна важен напредък и изпълни в голяма степен основните приоритети от Партньорство за присъединяване. Комисията счита, че страната изпълнява в достатъчна степен политическите критерии, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и установени в рамките на Процеса на стабилизиране и асоцииране, вследствие на което реши да препоръча започването на преговори за присъединяване.

При представянето на пакета за разширяване комисарят по разширяването, Оли Рен, заяви: „Стратегията за разширяване, която представяме днес, е доказателство за нашия ангажимент за европейско бъдеще на Западните Балкани и Турция. В тези трудни времена на икономическа криза, заявленията за членство от Албания и Черна гора свидетелстват за силата на привличане на Съюза и неговата роля за насърчаване на стабилността, сигурността и благополучието. Кандидатурата на Исландия добавя ново измерение на нашата програма за разширяване.“

Въвеждането на безвизов режим на пътуване за гражданите на бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия в началото на 2010 г. ще донесе осезаеми ползи за гражданите. До средата на 2010 г. Комисията ще представи предложения за Албания и Босна и Херцеговина, ако тези страни изпълнят определените условия.

По отношение на Турция комисарят Рен добави:

 „Турция възобнови усилията си за политическа реформа. Напредъкът на преговорите ѝ за присъединяване зависи от този устрем, и по-специално от консолидирането на основните свободи и правовата държава. Ние приветстваме неотдавнашните консултации по важната кюрдска инициатива, която, надявам се, ще доведе до конкретни действия в полза на правата на всички турци."

„Аз съм окуражен от историческите стъпки, предприети наскоро от Турция и Армения, за нормализиране на техните отношения. Този процес би трябвало да доведе до цялостно нормализиране във възможно най-кратък срок.“

Хърватия постигна добър напредък при изпълнението на критериите, определени в хода на преговорите за присъединяване, и сега преговорите са официално подновени в резултат на политическото споразумение между Словения и Хърватия за разрешаването на граничния въпрос. Хърватия ще трябва да продължи усилията си за реформа, и по-специално в сферата на съдебната система и публичната администрация, борбата с организираната престъпност и правата на малцинствата. Преговорите за присъединяване биха могли да приключат следващата година, ако Хърватия изпълни навреме всички оставащи критерии.

През декември 2008 г. Черна гора подаде заявление за членство в ЕС и в момента Комисията подготвя становище по искане на Съвета. Парламентарните избори протекоха в съответствие с почти всички международни стандарти. Укрепването на административния капацитет и консолидирането на правовата държава продължават да бъдат важни предизвикателства.

Албания подаде заявление за членство в ЕС през април. Комисията е в състояние да подготви своето становище веднага щом бъде приканена от Съвета да направи това. Парламентарните избори протекоха в съответствие с повечето международни стандарти. Укрепването на правовата държава и гарантирането на правилното функциониране на държавните институции продължават да бъдат важни предизвикателства.

Босна и Херцеговина трябва спешно да ускори своите основни реформи. За европейското бъдеще на страната е необходимо ръководството ѝ да има споделена визия за цялостната насока на страната, политическа воля за изпълнение на изискванията за европейска интеграция, както и да изпълнява определените условия за закриването на Службата на върховния представител.

Сърбия доказва ангажимента си за сближаване с ЕС като подобрява резултатите си при прилагането на разпоредбите на Временното споразумение с ЕС и провежда основни реформи. С оглед на постоянното сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия, Комисията счита, че сега е необходимо Временното споразумение да бъде изпълнено от ЕС. Сърбия трябва да демонстрира по-конструктивно отношение към въпросите, свързани с Косово.

Стабилността в Косово 1 бе запазена, но продължава да бъде крехка. Мисията на ЕС в сферата на правовата държава — „EULEX“— бе разположена на територията на цяло Косово и е напълно оперативна. Страната е изправена пред важни предизвикателства, включително гарантиране на правовата държава, борба с корупцията и организираната престъпност, укрепване на административния капацитет и защита на сръбското и другите малцинства.

В отделен документ Комисията предлага по-голямо сближаване на гражданите на Косово с ЕС, включително чрез диалог за визовия режим с перспективата за евентуално либерализиране на визовия режим, когато бъдат предприети необходимите реформи и когато бъдат изпълнени условията.

Комисията също така предлага разширяване на преференциалния търговски режим („автономни търговски мерки“), с който се ползва понастоящем Косово, и ще предложи насоки за водене на преговори за търговско споразумение веднага щом Косово изпълни съответните изисквания.

1 :

Съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН.


Side Bar