Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1510

Bryssel den 14 oktober 2009

Hållbara offentliga finanser: en utmaning inför framtiden och ett villkor för fortsatt återhämtning

Det senaste året har finanspolitiken i EU framgångsrikt fokuserat på att få ekonomin ur lågkonjunkturen. Diskretionära åtgärder och inbyggda finanspolitiska stimulansåtgärder har dämpat nedgången i den ekonomiska aktiviteten och har varit en bidragande orsak till den senaste tidens förbättring. Men de har även medfört en försämring av de offentliga finanserna, och detta – tillsammans med en förutspådd ökning av genomsnittsåldern i befolkningen – gör de offentliga finansernas hållbarhet på längre sikt till en akut fråga. Detta är en av slutsatserna i ett meddelande från kommissionen om ”Långsiktigt hållbara offentliga finanser – en förutsättning för ekonomisk återhämtning”. Regeringarna i EU-länderna måste fortsätta att stödja ekonomin och se till att inte kväva den begynnande återhämtningen. Det är alltså dags att börja kartlägga deras konsolideringsstrategier och bedöma på vilket sätt krisen har påverkat deras förutsättningar att skapa en hållbar ekonomi.

En av de viktigaste drivkrafterna i vår exitstrategi är att skapa långsiktig hållbarhet i våra offentliga finanser ” säger Joaquín Almunia, EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska och monetära frågor. ”Vi måste fortsätta att stödja återhämtningen, men mot bakgrund av kraftigt försämrade offentliga finanser kan åtgärder för att stärka förtroendet och öka efterfrågan bara bli framgångsrika om marknaderna och allmänheten uppfattar dem som tillfälliga och förenliga med hållbarhet på lång sikt. Genom tydliga strategier i krisens efterdyningar kan vi göra stödåtgärderna effektivare på kort sikt och skapa förutsättningar för en kontinuerlig och balanserad ekonomisk tillväxt i framtiden”.

Dagens meddelande och tillhörande hållbarhetsrapport 2009 bedömer hållbarheten i EU:s offentliga finanser mot bakgrund av finanskrisens effekter.

De offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet berör alla EU-länder, men i varierande grad i olika medlemsstater. Med stöd av en uppsättning detaljerade indikatorer och känslighetsanalyser görs i meddelandet och den tekniska rapporten en övergripande bedömning av vilka risker som hotar hållbarheten i olika medlemsstater. Hållbarhetsklyftorna har växt i de flesta länder på grund av finanskrisen, och flera länder befinner sig nu i en långsiktigt högre riskkategori.

Bakom de framsteg regeringarna i EU-länderna gjort när det gäller att lösa problemet med en befolkning med en allt högre genomsnittsålder ligger den strategi som utarbetades vid Europeiska rådets möte i Stockholm 2001. I slutet av 2007 hade de uppnått sin bästa samlade budgetposition på 30 år, med ett underskott på 0,8   % för hela EU . Detta gav många medlemsstater det handlingsutrymme de behövde för att stödja sin ekonomi under krisen. Sysselsättningsnivåerna ökade och nådde för vissa kategorier (bland annat äldre arbetare och kvinnor) upp till Lissabonstrategins mål. Pensionsreformerna i en rad länder bidrog också till att bevara pensionssystemen för kommande generationer samtidigt som de gjorde dem hållbarare.

Krisen har visserligen suddat ut delar av dessa framsteg, men den trefrontsstrategi som består av underskotts- och skuldminskning, ökad sysselsättning samt reformer av socialförsäkringssystemet är fortfarande lika giltig. Från början var de olika komponenterna alternativ som länderna kunde välja mellan, men idag är samtliga obligatoriska för de flesta EU-medlemmar.

Vi måste till varje pris hindra arbetslösheten från att rota sig. Det är därför viktigt att fortsätta med flexicurity-systemet och de övriga strukturreformer som tidigare lett till ökad sysselsättning.

Det är också viktigt att höja den faktiska pensionsåldern i takt med att medellivslängden ökar. Flera länder överväger steg i denna riktning. Människor lever längre och har bättre hälsa än någonsin. Om den nuvarande politiken inte ändras kommer den genomsnittliga ålder vid vilken människor lämnar arbetsmarknaden bara att öka med ett år – från 62 till 63 – fram till 2060 (se de faktiska utträdesåldrarna på s. 60 i rapporten). Den återstående förväntade livslängden vid 62 års ålder kommer dock att öka med hela sex år under samma tidsperiod – från 20,2 år till 26,2.

Kommissionens meddelande betonar också att det är viktigt att överväga reformer inom hälsovården och att de offentliga finansernas kvalitet måste höjas. Då kan de icke-produktiva utgifterna minskas och resurserna styras om till utbildning och forskning och andra politiska mål (samhälle/socialförsäkring, miljö, hälsa). Finanspolitisk konsolidering genom (när så är nödvändigt) en höjning av de ytterligare inkomsterna bör ske mot bakgrund av vilka vinster i form av stimulanseffekter, effektivitet och konkurrenskraft som kan väntas och bör inriktas på den typ av åtgärder som i minst utsträckning leder till snedvridande effekter.

Meddelandet visar att en framgångsrik expansiv finanspolitik för att motverka lågkonjunkturen och åtgärder för att skapa hållbarhet på längre sikt inte alls är oförenliga strategier.

Det är nu dags att utarbeta finanspolitiska exitstrategier med inriktning på att uppnå långtgående och realistiska medelfristiga mål. Strategierna måste genomföras på ett samordnat sätt så snart återhämtningen får fäste och måste utarbetas med hänsyn till den särskilda situationen i enskilda länder. Medlemsstaterna kommer eventuellt också att behöva utveckla sina budgetramar ytterligare om de ska kunna klara att stödja de nödvändiga reformerna och öka den finanspolitiska anpassningen – som naturligtvis kommer att sträcka sig över flera år. Begreppet hållbar skuldsättning bör ges en mycket framträdande och tydlig plats i övervakningsförfarandena inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.


Side Bar