Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1510

Bryssel 14. lokakuuta 2009

Julkisen talouden kestävyys – tulevaisuuden haaste ja edellytys talouden kestävälle elpymiselle

Euroopan unionissa on finanssipolitiikan alalla keskitytty kuluneen vuoden aikana kiireellisesti mutta onnistuneesti kampeamaan taantumaan suistunut talous takaisin raiteilleen. EU-maiden omilla harkinnanvaraisilla toimenpiteillä ja niihin sisälletyillä finanssipoliittisilla kannustimilla on saatu hidastettua taloudellisen toiminnan heikentymistä, ja ne ovat myös osaltaan vauhdittaneet talouden viimeaikaista elpymistä. Toimenpiteet ovat kuitenkin samalla heikentäneet maiden julkisen talouden tilaa, mikä yhdessä väestörakenteen vanhenemisen kanssa ovat haasteita, jotka olisi ratkaistava viipymättä, jotta julkisen talouden kestävyys säilyisi pitkällä aikavälillä, todetaan komission tiedonannossa ”Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa . EU-maiden hallitusten on jatkettava talouden tukemista ja koetettava olla tukahduttamatta alkanutta talouden elpymistä. Nyt on kuitenkin aika kartoittaa EU-maiden vakauttamisstrategiat ja arvioida, kuinka kriisi on vaikuttanut maiden julkisen talouden kestävyyteen.

" Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen on yksi keskeisistä tavoitteista purkaessamme elvytystoimia ”, toteaa EU:n talous- ja raha-asioiden komissaari Joaquín Almunia. Meidän on tuettava edelleen talouden elpymistä, mutta koska julkisen talouden tila on heikentynyt huomattavasti, luottamuksen parantamiseksi ja kysynnän ylläpitämiseksi toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan tuloksia vain, jos markkinat ja ihmiset mieltävät toimenpiteet väliaikaisiksi ja talouden pitkän aikavälin kestävyyden tavoitteiden mukaisiksi. Kriisin jälkivaikutuksia hoitavissa selkeissä strategioissa tehostamme tukitoimenpiteiden vaikutusta lyhyellä aikavälillä ja luomme edellytykset talouden kestävälle ja tasapainoiselle kasvulle tulevaisuudessa ”.

Tänään annetussa tiedonannossa ja siihen liittyvässä julkisen talouden kestävyyttä koskevassa kertomuksessa 2009 arvioidaan EU-maiden julkisen talouden kestävyyttä kriisin vaikutusten valossa.

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys koskee kaikkia EU-maita, vaikkakin julkisen talouden tilassa on suuria maakohtaisia eroja. Tiedonannossa ja teknisessä raportissa esitetään useiden yksityiskohtaisten indikaattoreiden ja herkkyysanalyysien avulla yleisarvio eri jäsenvaltioiden julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvista riskeistä. Kestävyyskuilut ovat leventyneet useimmissa jäsenvaltioissa talouskriisin vuoksi, ja useat maat on sijoitettu nyt korkeampaan pitkän aikavälin riskien ryhmään.

EU-maiden hallitukset ovat edistyneet tällä vuosikymmenellä väestön ikääntymiseen liittyviin haasteisiin vastaamisessa noudattamalla Tukholmassa vuonna 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamaa strategiaa. Vuoteen 2007 mennessä EU-maat olivat saavuttaneet yhdessä tarkasteltuna parhaimman julkisen talouden tilanteen 30 vuoteen: niiden yhteenlaskettu julkisen talouden vaje oli 0,8 prosenttia. Tämän ansiosta monien jäsenvaltioiden rahkeet ovat kestäneet maidensa talouden tukemisen kriisin aikana. Työllisyys parani, ja joidenkin työntekijäryhmien, erityisesti iäkkäämpien työntekijöiden ja naisten, osalta saavutettiin Lissabonin strategiassa asetetut tavoitteet. Useissa maissa toteutetut eläkejärjestelmien uudistukset paransivat järjestelmien kestävyyttä, mikä mahdollisti eläkejärjestelmien säilymisen tuleville sukupolville.

Vaikka kriisi on pyyhkinyt pois osan saavutuksista, kolmiosainen strategia, joka koostuu julkisen talouden vajeen ja velan pienentämisestä, työllisyyden parantamisesta ja sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisesta, on edelleen voimassa. Nämä kolme osa-aluetta olivat alun perin vaihtoehtoja, joista jäsenvaltiot voivat valita tarvitsemansa, mutta nyt ne kaikki kolme ovat välttämättömiä useimmille jäsenvaltioille.

EU:n on kaikin keinoin estettävä työttömyyttä saamasta lisää jalansijaa. Sen vuoksi on tärkeää noudattaa joustoturvaa ja muita rakenteisiin kohdistuvia uudistuksia, joilla työllisyyttä on saatu parannettua aikaisemmin.

On myös tarpeen korottaa todellista eläkeikää elinajanodotteen piteneminen huomioiden. Useat EU-maat valmistelevat tähän liittyviä toimenpiteitä. Ihmiset elävät pitempään ja ovat terveempiä kuin koskaan aiemmin. Jos nykyisiä käytäntöjä ei muuteta, ihmiset poistuvat vuonna 2060 EU-maiden työmarkkinoilta keskimäärin 63‑vuotiaina eli vain yhtä vuotta vanhempina kuin nyt (ks. tosiasialliset eläköitymisiät raportin sivulta 60). Samaan aikaan 62-vuotiaan eliniänodotteen odotetaan kuitenkin pitenevän peräti 6 vuodella eli 20,2 vuodesta 26,2 vuoteen.

Komission tiedonannossa korostetaan niin ikään tarvetta harkita uudistuksia terveydenhuollon alalla ja ehdotonta tarvetta parantaa julkisen talouden laatua, jotta tuottamattomia menoja voidaan vähentää ja ohjata varoja koulutukseen, tutkimustoimintaan ja muiden politiikan alojen, kuten sosiaali-, ympäristö- ja terveyspolitiikan, mukaisiin tavoitteisiin. Julkisen talouden vakauttamisessa, jota tarvittaessa toteutetaan hankkimalla lisätuloja, olisi otettava huomioon kannustinvaikutukset, tehokkuus ja kilpailukyky ja keskityttävä toimenpiteisiin, joilla aiheutetaan mahdollisimman vähän vääristymiä.

Tiedonannossa osoitetaan se, että finanssipolitiikan onnistunut keventäminen taantuman torjumiseksi ja pitkän aikavälin kestävyys eivät ole ristiriidassa keskenään.

Nyt on suunniteltava irtautumisstrategioita (strategioita elvytystoimien purkamiseksi), joilla saavutetaan kunnianhimoiset ja realistiset keskipitkän aikavälin tavoitteet. Ne on pantava täytäntöön koordinoidusti heti, kun talouden elpyminen on pysyvää, mutta täytäntöönpanossa on kuitenkin huomioitava yksittäisten maiden erityistilanteet. Jäsenvaltioilla saattaa myös olla tarve kehittää omia budjettikehyksiään, joiden avulla ne voivat tukea tarvittavia uudistuksia ja parantaa julkisen talouden sopeutustoimenpiteiden uskottavuutta. Velanhoitokyky olisi nostettava valvontamenettelyissä tärkeälle sijalle vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.


Side Bar