Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

V Bruseli 14. októbra 2009

Komisia navrhuje zjednodušiť nariadenie o dedení s  medzinárodným prvkom a posilniť predvídateľnosť pravidiel, ktorými sa riadi

Komisia dnes prijala návrh, ktorého cieľom je značné zjednodušenie nariadenia o dedení s me dzinárodným prvkom v Európskej únii. Ide o zjednodušenie života občanov tým, že sa vymedzia spoločné pravidlá, ktoré umožnia ľahkú identifikáciu príslušného orgánu a rozhodného práva, ktoré sa bude uplatňovať na celý majetok, ktorý tvorí dedičstvo, bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Navrhované nariadenie neposkytne len lepšie garancie práv dedičov, odkazovníkov a iných zainteresovaných osôb, ale občanom zároveň umožní zariadiť prevod celého svojho majetku bez súčasných komplikácií, a to tak, že im umožní výber práva, ktorým sa bude tento prevod riadiť. Komisia navrhuje aj zavedenie európskeho dedičského osvedčenia, ktoré všetkým dedičom alebo správcom dedičstva umožní ľahké preukázanie ich postavenia v celej Únii.

Jacques Barrot, podpredseda Komisie a komisár pre spravodlivosť, slobodu a  bezpečnosť v jednej osobe, neskrýval pri prijatí nariadenia radosť a uviedol: „Občanom a pracovníkom v oblasti práva je nevyhnutné umožniť, aby pochopili a do istej miery si vybrali pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať na celý majetok, ktorý tvorí dedičstvo, bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Návrh ponúka väčšiu právnu istotu a zároveň väčšiu flexibilitu, a teda pokojnejší prevod majetku, pretože umožňuje štandardné určenie príslušného orgánu a rozhodného práva podľa miesta obvyklého pobytu zosnulého, pričom občanom zároveň dáva možnosť výberu rozhodného práva podľa štátnej príslušnosti. Pokiaľ ide o európske dedičské osvedčenie, to bez akýchkoľvek ďalších formalít umožní preukázať postavenie dediča alebo správcu dedičstva v celej Únii. Je to ďalší kameň, ktorým budujeme skutočný európsky priestor spravodlivosti.“

V Európskej únii sa každý rok otvorí 450 000 dedičských konaní s medzinárodným prvkom, čo predstavuje nezanedbateľný majetok v odhadovanej výške viac ako 120 miliárd E UR. Pravidlá vzťahujúce sa na tieto konania sú veľmi zložité a dajú sa len zťažka predvídať. Pravidlá, ktorými sa určuje príslušný orgán a rozhodné právo, sa v závislosti od členského štátu závažne líšia. Z toho vyplýva veľká právna neistota, s ktorou sa neľahko vysporadúvajú tak dediči, ktorí zdedili majetok v inom členskom štáte, a ktorí tak čelia právnemu a správnemu zmätku, ale aj tí, ktorí chcú vysporiadať prevod svojho majetku ešte počas života.

Cieľ návrhu nariadenia je trojaký: zvýšiť právnu istotu tým, že sa zaručí predvídateľnosť a súlad uplatniteľných pravidiel; ponúknuť občanom väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o výber rozhodného práva pri prevode svojho majetku; a zároveň zaručiť práva dedičov a/alebo odkazovníkov, ale aj iných zainteresovaných osôb (napr. veriteľov).

Táto iniciatíva však nemení vnútroštátne hmotnoprávne pravidlá, ktorými sa riadi dedičské konanie. Rovnako aj otázky typu „Kto je dedičom?“ alebo „Aká časť môjho majetku pripadne mojím deťom a mojej manželke/môjmu manželovi?“ sa budú naďalej riadiť vnútroštátnymi pravidlami. Neovplyvňuje to ani majetkové alebo rodinné právo členských štátov. Pokiaľ ide o zdaňovanie majetku, ktorý tvorí dedičstvo, návrhom nariadenia sa tento postup nemení a naďalej sa riadi vnútroštátnym právom.

Ako sa bude budúce nariadenie uplatňovať?

V návrhu nariadenia sa ustanovuje spoločné kritérium, na základe ktorého bude možné určiť príslušné orgány a rozhodné právo vzťahujúce sa na cezhraničné dedičské konanie, a to štandardne podľa miesta obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí žijú v zahraničí sa však budú môcť rozhodnúť pre právo podľa štátnej príslušnosti. To sa bude uplatňovať na celý ich majetok, a tak sa výrazne zníži riziko protichodných rozhodnutí v dedičskom konaní v rôznych členských štátoch. Pokiaľ ide o určenie príslušného orgánu v súvislosti s prevodom majetku, aj tu sa štandardne určí orgán podľa miesta obvyklého pobytu zosnulého, ktorý však bude môcť prípad postúpiť orgánu určenému podľa štátnej príslušnosti, ak je tento orgán spôsobilejší dané dedičstvo vysporiadať. Členské štáty budú prijaté rozhodnutia a vydané verejné listiny v oblasti dedičského konania vzájomne uznávať v plnom rozsahu.

Zároveň sa zriadi európske dedičské osvedčenie , ktoré bez akýchkoľvek iných formalít umožní preukázať postavenie dediča alebo právomoci správcu alebo vykonávateľa dedičstva. V porovnaní so súčasnou situáciou to bude významným krokom vpred, pretože dovolať sa príslušných práv je niekedy veľmi náročné. Výsledkom snaženia v tomto smere bude zrýchlenie konania a zníženie príslušných nákladov.

Viac informácií o činnosti podpredsedu Barrota nájdete na webovej lokalite:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar