Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Brussel, 14 oktober 2009

De Commissie stelt voor de afhandeling van internationale erfopvolgingen te vereenvoudigen en de voorspelbaarheid van de regels daarover te vergroten

De Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd dat als doel heeft de afhandeling van internationale erfopvolgingen in de Europese Unie aanzienlijk te vereenvoudigen. Het leven van de burgers zal worden vergemakkelijkt doordat gemeenschappelijke regels worden vastgesteld waarmee gemakkelijk kan worden bepaald welke autoriteit bevoegd is en welk recht van toepassing is op alle goederen van een nalatenschap, ongeacht waar deze zich bevinden. De rechten van de erfgenamen, legatarissen en alle andere betrokkenen zullen niet alleen beter worden gewaarborgd, de toekomstige erflater zal door de voorgestelde regeling ook serener zijn erfenis kunnen plannen doordat hem de mogelijkheid wordt geboden het recht te kiezen dat de overdracht van al zijn goederen zal beheersen. De Commissie stelt ook voor om een Europese erfrechtverklaring in te voeren waarmee elke erfgenaam of beheerder van een nalatenschap overal in de Unie gemakkelijk het bewijs kan leveren van zijn hoedanigheid.

Vicevoorzitter Jacques Barrot, Europees commissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid, is verheugd over de goedkeuring van het voorstel en verklaarde: " Burgers en rechtspractici moeten de regels die op alle goederen van een nalatenschap van toepassing zullen zijn, ongeacht de plaats waar deze zich bevinden, kunnen begrijpen en in zekere mate kunnen kiezen. Door voor te stellen dat de gewone verblijfplaats bepalend is voor de bevoegde autoriteit en het toepasselijke recht, en door de toekomstige erflater die dat wenst, de mogelijkheid te bieden om het recht van zijn nationaliteit op zijn erfopvolging te laten toepassen, bieden wij tegelijk meer rechtszekerheid en meer flexibiliteit, en dus ook meer sereniteit. Met de Europese erfrechtverklaring zal een erfgenaam of een beheerder van een nalatenschap overal in Europa zonder andere formaliteiten zijn hoedanigheid kunnen doen gelden. Dit is een volgende stap naar een echte Europese civiele justitiële ruimte ».

In de Europese Unie vallen jaarlijks 450 000 internationale erfopvolgingen open en die vertegenwoordigen een aanzienlijk vermogen, dat op meer dan 120 miljard euro kan worden geraamd. De regels die op deze erfopvolgingen van toepassing zijn, zijn echter zeer complex en moeilijk voorspelbaar. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de regels inzake rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in de verschillende lidstaten. Dat veroorzaakt een grote rechtsonzekerheid die tot ergernis leidt: voor erfgenamen, die met een juridisch en administratief kluwen worden geconfronteerd wanneer zij een goed erven dat zich in een andere lidstaat bevindt, maar ook voor personen die tijdens hun leven hun erfopvolging willen regelen.

Dit voorstel heeft een drievoudig doel: de rechtszekerheid vergroten door de voorspelbaarheid en de coherentie van de toepasselijke regels te waarborgen; de betrokkenen meer flexibiliteit bieden bij de keuze van het recht dat op hun erfopvolging van toepassing is; en ten slotte de rechten van de erfgenamen en/of legatarissen beschermen, maar ook die van de andere betrokkenen (bijvoorbeeld schuldeisers).

Dit voorstel wijzigt echter niet het nationale materiële erfrecht. Vragen als « Wie is erfgenaam? » of « Welk deel van mijn goederen zal aan mijn kinderen en aan mijn echtgeno(o)t(e) toekomen? » blijven dan ook door het nationale recht geregeld. Ook op het zakenrecht of het familierecht dat eigen is aan elke lidstaat, heeft dit voorstel geen invloed. Ten slotte wordt ook de belastingregeling betreffende de goederen van de nalatenschap door het voorstel niet gewijzigd; zij blijft beheerst door het nationale recht.

Hoe zal de toekomstige regeling werken?

Het voorstel voorziet in één enkel criterium waarmee zowel de bevoegde autoriteiten als het op een internationale erfopvolging toepasselijke recht worden bepaald: de gewone verblijfplaats van de overledene. Burgers die in een ander land verblijven, kunnen er echter voor kiezen de gehele erfopvolging volgens hun nationaal recht te laten afhandelen. Alle goederen van de nalatenschap worden aldus door één enkel rechtsstelsel beheerst, waardoor de kans dat in verschillende lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven, verkleint. Zo ook zal één enkele autoriteit bevoegd zijn om de erfopvolging af te handelen, met name die van de gewone verblijfplaats, die de zaak echter kan verwijzen naar de autoriteit waarvan de overledene de nationaliteit had, wanneer die meer geschikt is om de zaak te behandelen. Ten slotte zullen de authentieke akten en beslissingen op het gebied van het erfrecht het voorwerp vormen van een volledige wederzijdse erkenning.

Er wordt ook een Europese erfrechtverklaring ingevoerd, waarmee zonder andere formaliteiten de hoedanigheid van erfgenaam of de bevoegdheden van beheerder of uitvoerder van de nalatenschap kunnen worden bewezen. Dit zal een aanzienlijke vooruitgang betekenen ten opzichte van de huidige toestand waarin het soms zeer moeilijk is om zijn rechten te laten gelden. De procedures zullen voortaan sneller verlopen en de kosten ervan zullen dalen.

Meer informatie over de activiteiten van vicevoorzitter Barrot vindt u op zijn website:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_nl.htm


Side Bar