Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Briselē, 2009. gada 14. oktobrī

Komisija ierosina vienkāršot starptautisko mantošanu un pastiprināt uz to attiecināmo noteikumu paredzamību

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu, kas paredz ievērojami vienkāršot mantošanu, kurai ir starptautiska dimensija, Eiropas Savienībā. Tā mērķis ir atvieglot pilsoņu dzīvi, paredzot kopējus noteikumus, kuri atļauj viegli noteikt kompetento iestādi un tiesību aktus, kas piemērojami mantojuma īpašumiem, lai kur tie atrastos. Papildus mantinieku, legātāru un citu attiecīgo personu tiesību labākai nodrošināšanai ierosinātā regula padarīs mantojuma plānošanu mazāk saspringtu, ļaujot cilvēkiem izvēlēties likumus, kas būs piemērojami visa viņu īpašuma tālāknodošanai. Komisija arī ierosina izveidot Eiropas mantojuma apliecību, kas ļautu mantiniekam vai mantojuma pārvaldītājam viegli pierādīt savu statusu visā ES.

Paužot gandarījumu par priekšlikuma pieņemšanu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, tiesiskuma, brīvības un drošības komisārs Žaks Barro teica: „Vissvarīgākais ir dot iespēju pilsoņiem un praktizējošiem juristiem izprast un līdz noteiktai robežai izvēlēties noteikumus, kas būs piemērojami mantojuma īpašumu kopumam neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Ierosinot noteikumu, ka kompetento iestādi un piemērojamos tiesību aktus automātiski nosaka pēc pastāvīgās dzīvesvietas, vienlaicīgi dodot iespēju cilvēkam izvēlēties savas pilsonības valsts tiesību aktus kā piemērojamus savam mantojumam, mēs piedāvājam gan lielāku juridisko noteiktību, gan lielāku elastīgumu, mazinot spriedzi mantojuma plānošanā. Savukārt Eiropas mantojuma apliecība ļaus bez citām formalitātēm visā ES teritorijā pierādīt savu mantinieka vai mantojuma pārvaldītāja statusu. Šis ir viens no pamatakmeņiem, ko mēs ieguldām patiesas Eiropas civiltiesiskās telpas izveidē.”

Eiropas Savienībā katru gadu uzsāktie 450 000 mantošanas lietu veido ievērojamu mantojuma kopumu, kura vērtība lēšama vairāk nekā 120 miljardu euro apmērā. Tomēr šai mantošanai piemērojamie noteikumi ir ļoti sarežģīti un grūti paredzami. Noteikumi par jurisdikciju, kā arī piemērojamie tiesību akti dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Tā rezultātā tiek radīta liela juridiska nenoteiktība un daudzkārt arī spriedze – gan mantiniekiem, kuriem, mantojot īpašumu citā dalībvalstī, jāmaldās pa nebeidzamiem juridiskiem un administratīviem brikšņiem, gan cilvēkiem, kuri vēlas saplānot savas mantojuma lietas.

Ieros inājumam ir trīskāršs mērķis: palielināt juridisko noteiktību, nodrošinot piemērojamo noteikumu paredzamību un saskanību; piedāvāt cilvēkiem lielāku elastīgumu, izvēloties savam mantojumam piemērojamos tiesību aktus; nodrošināt ne tikai mantinieku un/vai legātāru tiesības, bet arī citu attiecīgo personu (piemēram, kreditoru) tiesības.

Tomēr ar šo iniciatīvu netiek izdarīti grozījumi valstu materiālo tiesību normās, ko piemēro mantošanai. Arī to, kurš ir mantinieks vai kuru īpašuma daļu manto bērni vai laulātais, nosaka atbilstoši valstu noteikumiem. Tāpat arī nekādā ziņā netiek ietekmētas īpašuma tiesības un ģimenes tiesības katrā dalībvalstī. Visbeidzot, ar šo priekšlikumu netiek izdarītas izmaiņas mantojuma īpašumiem piemērojamajos nodokļu noteikumos, kurus joprojām noteiks saskaņā ar valstu tiesību aktiem.

Kā darbosies topošā regula?

Ierosinājumā ir paredzēts piemērot vienotu kritēriju, kas ļautu noteikt gan kompetentās iestādes, gan pārrobežu mantojumam automātiski piemērojamos tiesību aktus, un šis kritērijs ir mirušā pastāvīgā dzīvesvieta. Tomēr ārvalstīs dzīvojoši pilsoņi varēs izvēlēties piemērot visam savam mantojumam savas pilsonības valsts tiesību aktus. Visam mantojumam kopumā piemēros vienus un tos pašus tiesību aktus, mazinot risku, ka dažādās dalībvalstīs tiktu pieņemti pretrunīgi lēmumi. Tāpat par mantošanu lemt būs kompetenta viena iestāde – pastāvīgās dzīvesvietas valstī – tomēr tā varēs lietu nodot pilsonības dalībvalsts iestādes pārziņā, ja tā atrodas labākā pozīcijā, lai izskatītu šo lietu. Visbeidzot, mantošanas jomā pieņemtie lēmumi un autentiskie akti tiks pilnībā savstarpēji atzīti.

Tiks arī izveidota Eiropas mantojuma apliecība , kas ļaus bez citu formalitāšu palīdzības pierādīt mantinieka statusu vai mantojuma pārvaldītāja vai izpildītāja pilnvaras. Tas būs ievērojams solis uz priekšu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kad cilvēki dažkārt saskaras ar lielām grūtībām savu tiesību īstenošanā. Rezultātā tiks paātrinātas procedūras un samazinātas izmaksas.

Lai iegūtu papildinformāciju par priekšsēdētāja vietnieka Barro darbību, lūdzam apmeklēt viņa tīmekļa vietni:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_lv.htm


Side Bar