Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Brüsszel, 2009. október 14

A Bizottság javaslatot tesz a nemzetközi öröklésre vonatkozó szabályozás egyszerűsítésére, valamint az e téren irányadó szabályok kiszámíthatóságának fokozására

A Bizottság ma olyan javaslatot fogadott el, amelynek célja az Európai Unión belüli, nemzetközi dimenzióval rendelkező öröklés szabályozásának jelentős egyszerűsítése. A polgárok életének megkönnyítése érdekében olyan közös szabályokat állapítunk meg, amelyek révén könnyűszerrel meghatározhatóvá válik, melyik a hatáskörrel rendelkező hatóság, és melyik az a jog, amely – elhelyezkedésüktől függetlenül – az örökséget alkotó összes vagyontárgyra alkalmazandó. A rendeletjavaslat – amellett hogy hatékonyabb garanciát nyújt a törvényes és a végrendeleti örökösök, és valamennyi egyéb érintett személy jogainak érvényesülésére – lehetővé teszi, hogy az örökhagyó körültekintőbben döntsön az örökségről, mivel megadja számára a teljes vagyona átszállására irányadó jog megválasztásának lehetőségét. A Bizottság javasolja továbbá olyan európai öröklési tanúsítvány létrehozását, amely valamennyi örökös és hagyatéki vagyonkezelő számára megkönnyíti jogállásának igazolását az Unió egész területén.

Jacques Barrot, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős alelnöke örömét fejezte ki a javaslat elf ogadása miatt, és kijelentette: „Elengedhetetlen, hogy a polgárok és a jogi szakma képviselői tisztában legyenek azzal, mely szabályok alkalmazandók – elhelyezkedésüktől függetlenül – a hagyatékot alkotó vagyontárgyak összességére, illetve bizonyos mértékben meg is választhassák ezeket. Egyidejűleg nagyobb jogbiztonságot és több rugalmasságot – vagyis kiegyensúlyozottabb döntési lehetőséget – kínálunk, amikor azt javasoljuk, hogy alapesetben a szokásos tartózkodási hely határozza meg a hatáskörrel rendelkező hatóságot és az alkalmazandó jogot, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk az örökhagyó számára, hogy amennyiben azt kívánja, választhassa az állampolgársága szerinti jogot öröklésének szabályozására. Az európai öröklési tanúsítvány egyéb formalitások nélkül is érvényesíthetővé teszi az örökösi és hagyatéki vagyonkezelői jogállást az Unió egész területén. Ezzel újabb lépést teszünk a valódi európai polgári igazságügyi térség kialakítása felé.”

Az Európai Unió területén évente megnyíló 450 000 nemzetközi öröklés több mint 120 milliárd EUR-ra tehető, jelentős hagyatéki vagyont képvisel. A szóban forgó öröklésekre alkalmazandó szabályok ugyanakkor rendkívül bonyolultak és nehezen átláthatóak. A hatáskörre és az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok tagállamonként egyaránt jelentősen eltérnek. Ez jelentős jogbizonytalansághoz vezet, amely gyakran okoz nehézséget: egyrészt az örökösöknek, akik jogi és adminisztratív útvesztőbe kerülnek, ha másik tagállamban található vagyontárgyat örököltek, másrészt pedig azok számára is, akik életükben kívánják megszervezni az öröklésüket.

A javaslat az alábbi három célra irányul: az alkalmazandó szabályok kiszámíthatóságának és összhangjának garantálása révén a jogbiztonság erősítése; nagyobb rugalmasság biztosítása az örökhagyók számára, hogy megválaszthassák az öröklésükre alkalmazandó jogot; végül pedig a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök, továbbá az egyéb érintett személyek (például a hitelezők) jogainak garantálása.

A mostani kezdeményezés mindazonáltal nem módosítja az öröklésre irányadó nemzeti anyagi jogot. Továbbra is a nemzeti szabályok hatáskörében marad az olyan kérdések megválaszolása, mint például, hogy „Ki örököl?” vagy „A vagyonom mely része illeti a gyermekeimet és a házastársamat?” Hasonlóképpen teljes egészében változatlan marad az egyes tagállamok dologi joga és családjoga. Végül a javaslat nem módosítja az örökséget alkotó vagyontárgyakra alkalmazandó adózási szabályokat sem, amelyeket továbbra is a nemzeti jog határoz meg.

Miképpen működik majd a jövőbeni rendelet?

A javaslat egyetlen kritérium – az örökhagyó szokásos tartózkodási helye – alkalmazását írja elő a hatóságok hatáskörének és a határon átnyúló örökségekre alapesetben alkalmazandó jognak a meghatározására egyaránt. A külföldön élő polgárok mindazonáltal tetszés szerint teljes öröklésüket az állampolgárságuk szerinti jog hatáskörébe utalhatják. Így egyetlen jog válik irányadóvá az örökséget alkotó vagyontárgyak összességére, és csökken annak a veszélye, hogy tagállamonként ellentmondó döntések születnek. Hasonlóképpen a szokásos tartózkodási hely alapján egyetlen hatóság rendelkezik majd hatáskörrel az öröklés szabályozására, amely azonban átadhatja az ügyet az állampolgárság szerinti hatóságnak, amennyiben az alkalmasabb annak rendezésére. Végül pedig kölcsönösen és maradéktalanul elismerik majd az öröklési ügyekben hozott határozatokat és az ilyen ügyekben kiállított közokiratokat.

Létrejön továbbá az európai öröklési tanúsítvány , amely egyéb formalitások nélkül is bizonyítja az örökösi minőséget vagy a hagyatéki vagyonkezelői, illetve a végrendeleti végrehajtói jogkört. Ez jelentős előrelépést jelent a mostani helyzethez képest, amikor időnként rendkívül körülményesen érvényesíthetők ezek a jogok. A fentiek következtében gyorsabbá válnak az eljárások és csökken azok költsége.

Barrot alelnök tevékenységeiről bővebb információt talál internetes oldalán, az alábbi címen:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar