Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Bryssel 14. lokakuuta 2009

Komissio yksinkertaistaisi kansainvälisten perintöasioiden ratkaisemista ja parantaisi niitä koskevien sääntöjen ennakoitavuutta

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen, jolla pyritään huomattavasti yksinkertaistamaan kansainvälisten perintöasioiden ratkaisemista Euroopan unionissa. Tarkoituksena on helpottaa kansalaisten elämää laatimalla yhteiset säännöt, joilla voidaan helposti määrittää, mikä viranomainen on toimivaltainen ja mitä lakia sovelletaan jäämistöön, missä se sitten sijaitseekin. Ehdotetulla asetuksella pystytään paremmin turvaamaan perillisten, testamentinsaajien ja muiden osapuolten oikeudet. Sen lisäksi se antaa perinnönjättäjille mahdollisuuden suunnitella perintöään paremmin antamalla heille mahdollisuuden valita, mitä lakia heidän jäämistöönsä sovelletaan. Komissio ehdottaa myös eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönottoa. Sen avulla perilliset ja pesänhoitajat voivat helposti todistaa asemansa kaikkialla unionissa.

Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Jacques Barrot oli tyytyväinen ehdotuksen hyväksymiseen ja totesi olevan välttämätöntä, että kansalaisilla ja oikeusalan toimijoilla on mahdollisuus ymmärtää ja jossain määrin valita, mitä säännöksiä jäämistöön sovelletaan, sijaitsipa omaisuus missä tahansa. ”Ehdotamme, että toimivaltainen viranomainen ja sovellettava laki määräytyvät perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella, ellei ole muuta määrätty, ja tulevalle perinnönjättäjälle annetaan mahdollisuus halutessaan valita, että hänen perimykseensä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on. Näin sekä oikeusvarmuus että joustavuus – ja niiden myötä selkeys – lisääntyvät”, totesi Barrot. ”Eurooppalainen perintötodistus antaa perillisille ja pesänhoitajille mahdollisuuden todistaa asemansa kaikkialla unionissa. Se on yksi todellisen eurooppalaisen oikeusalueen rakennuspalikoista” , Barrot jatkoi.

Euroopan unionissa syntyy vuosittain 450 000 kansainvälistä kuolinpesää. Niihin liittyvän omaisuuden arvo on huomattava, arviolta yli 120 miljardia euroa. Perintöasioihin sovellettavat säännökset ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia. Säännökset, joiden perusteella toimivalta ja sovellettava laki määräytyvät, ovat eri jäsenvaltioissa hyvin erilaisia. Tästä seuraa runsaasti oikeudellista epävarmuutta. Se kohdistuu perillisiin, jotka periessään toisessa jäsenvaltiossa olevaa omaisuutta joutuvat kohtaamaan oikeudellisen ja hallinnollisen sekamelskan, mutta myös niihin, jotka haluavat järjestää perintöasiansa eläessään.

Asetusehdotuksella on kolme tavoitetta: lisätä oikeusvarmuutta takaamalla ennakoitavuus ja sovellettavien säännösten johdonmukaisuus; tarjota ihmisille enemmän joustavuutta heidän perintöönsä sovellettavan lain valinnassa; ja turvata perillisten ja/tai testamentinsaajien sekä muiden osapuolten (esim. velkojien) oikeudet.

Tällä aloitteella ei kuitenkaan muuteta perintöasioihin sovellettavia jäsenvaltioiden aineellisia sääntöjä. Myös sellaiset kysymykset kuin ”Kuka perii?” tai ”Mikä osuus jäämistöstä kuuluu lapsille ja mikä puolisolle?” ratkaistaan edelleen kansallisten säännösten perusteella. Samoin jäsenvaltioiden varallisuusoikeus ja perheoikeus säilyvät entisellään. Ehdotuksella ei myöskään muuteta jäämistöomaisuuden verotusta, vaan se jää kansallisen oikeuden piiriin.

Miten tuleva asetus toimii?

Ehdotuksen mukaan kansainvälisissä perintöasioissa sekä viranomaisten toimivaltaisuus että sovellettava laki määräytyvät perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan mukaan. Ulkomailla asuvat voisivat kuitenkin valita, että heidän perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia he ovat. Koko jäämistöön sovellettaisiin näin yhtä ja samaa lakia, mikä vähentäisi riskiä, että eri jäsenvaltioissa tehtäisiin keskenään ristiriitaisia päätöksiä. Samoin toimivalta perintöasiassa olisi vain yhdellä viranomaisella, perinnönjättäjän asuinpaikan viranomaisella. Se voisi kuitenkin siirtää asian sen valtion viranomaiselle, jonka kansalainen perinnönjättäjä oli, jos tällä on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Perintöasioita koskevat viralliset asiakirjat kuuluisivat kaikilta osin vastavuoroisen tunnustamisen piiriin.

Lisäksi luodaan eurooppalainen perintötodistus , jolla perillisasema tai pesänhoitajan tai pesänjakajan valtuudet voidaan todistaa ilman muita muodollisuuksia. Tämä merkitsee huomattavaa parannusta verrattuna nykytilanteeseen, jossa on toisinaan hyvin hankalaa käyttää oikeuksiaan. Perintötodistuksen seurauksena menettelyt nopeutuvat ja kustannukset pienenevät.

Lisätietoja varapuheenjohtaja Barrot’n toiminnasta on saatavilla verkko-osoitteessa

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_fi.htm


Side Bar