Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

Brüssel, 14. oktoober 2009

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lihtsustada rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist ja muuta neid reguleerivad eeskirjad etteaimatavamaks

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, millega soovitakse oluliselt lihtsustada rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist Euroopa Liidus. Eesmärk on teha inimeste elu kergemaks, kehtestades ühiseeskirjad, mis lubaksid määrata hõlpsalt kindlaks pädeva asutuse ja õiguse, mida kohaldatakse kogu pärandvara suhtes, olenemata selle asukohast. Lisaks pärijate, annakusaajate ja teiste pärandiga seotud isikute õiguste paremale tagamisele arvestab kavandatud määrus rohkem pärandaja enda tahet, jättes talle vabaduse valida, milline õigus reguleerib kogu pärandi üleminekut. Samuti teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa pärimistunnistus, mis võimaldaks pärijatel ja pärandi hooldajal tõendada lihtsamini kogu Euroopa Liidus oma õigusi ja volitusi.

Vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Jacques Barrot avaldas ettepaneku vastuvõtmise üle heameelt: „On äärmiselt tähtis, et nii tavakodanikud kui ka õigusala töötajad mõistaksid ja saaksid teataval määral ise valida, milliseid eeskirju kohaldatakse kogu pärandvara suhtes, olenemata selle asukohast. Ettepaneku kohaselt määratakse pädev asutus ja kohaldatav õigus automaatselt alalise elukoha järgi, kuid pärandaja võib ka otsustada, et tema pärandi suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanik ta on. Selline süsteem suurendab nii õiguskindlust kui ka paindlikkust, tagades seega inimeste jaoks suurema meelerahu. Euroopa pärimistunnistus omakorda võimaldab pärijatel ja pärandi hooldajatel tõendada kogu ELis ilma täiendavate formaalsusteta oma õigusi ja volitusi. Tänu kõnealusele ettepanekule liigume taas sammu võrra lähemale tõelise Euroopa tsiviilõigusala loomisele.”

Igal aastal avatakse Euroopa Liidus 450 000 rahvusvahelist pärimisasja, millega seotud vara väärtus on märkimisväärne (hinnanguliselt üle 120 miljardi euro). Selliste pärimisasjade suhtes kohaldatavad eeskirjad on aga paraku väga keerukad ja etteaimamatud. Mitte ainult pädevust, vaid ka kohaldatavat õigust reguleerivad sätted varieeruvad liikmesriigiti olulisel määral. See lööb suure mõra õiguskindlusesse, mille tõttu kannatavad sageli nii pärijad, kes peavad seetõttu, et päritud vara asub teises liikmesriigis, vedama vägikaigast kohtu- ja ametiasutustega, kui ka pärandajad, kes soovivad pärimiskorra ise oma eluajal kindlaks määrata.

Seepärast on ettepanekul kolm eesmärki: suurendada kohaldatavate eeskirjade etteaimatavuse ja ühtsuse tagamise teel õiguskindlust; võimaldada inimestel paindlikumalt valida oma pärandi suhtes kohaldatav õigus; tagada pärijate ja/või annakusaajate, aga ka teiste pärandiga seotud isikute (nt võlausaldajate) õigused.

Ettepanekuga ei muudeta siiski neid liikmesriikide õigusakte, mis reguleerivad pärandiga seotud materiaalõiguslikke aspekte. Sellised küsimused nagu „Kes on pärija?” või „Millise osa minu varadest saavad minu lapsed ja abikaasa?” lahendatakse seega endiselt konkreetse liikmesriigi eeskirjade kohaselt. Samuti ei mõjuta ettepanek ühegi liikmesriigi asjaõigust ega perekonnaõigust. Pärandvara maksustamist ettepanekuga ei muudeta ning see toimub ka edaspidi vastavalt liikmesriigi õigusele.

Kuidas hakkab uus määrus toimima?

Ettepaneku kohaselt lähtutakse rahvusvahelise iseloomuga pärimisasja puhul nii pädeva asutuse kui ka kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel samast kriteeriumist, milleks on pärandaja alaline elukoht. Välismaal elavad pärandajad võivad siiski otsustada, et kogu nende pärandvara suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud nad on. Selle tulemusena reguleerib kogu pärandvara üks ja seesama õigus ning väheneb oht, et eri liikmesriigid võiksid teha pärandvara kohta vastuolulisi otsuseid. Sama põhimõtte kohaselt kuulub kogu pärimisasja lahendamine ainult ühe asutuse pädevusse, kes määratakse pärandaja alalise elukoha järgi. Nimetatud asutus võib siiski anda asja üle selle liikmesriigi kohtule, mille kodanik pärandaja oli, kui sellel asutusel on paremad võimalused asja arutada. Pärimisasjas tehtud otsuseid ja sellega seotud ametlikke dokumente tunnustatakse vastastikku täies ulatuses.

Lisaks luuakse Euroopa pärimistunnistus , mis võimaldab pärijatel tõendada oma õigusi ning pärandi hooldajal või testamenditäitjal oma volitusi ilma täiendavate formaalsusteta. Kõnealune uuendus parandab tajutavalt praegust olukorda, kus oma õiguste kasutamiseks tuleb mõnikord käia läbi tõeline kadalipp. Tänu uuendusele kiirenevad menetlused ja vähenevad nendest tulenevad kulud.

Lisateavet asepresident Barrot' tegevuse kohta saab tema veebilehelt aadressil

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar