Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1508

V Bruselu dne 14. října 2009

Komise navrhuje zjednodušit vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem a posílit předvídatelnost předpisů, které je řídí

Komise dnes přijala návrh, jehož cílem je podstatně zjednodušit vypořádání dědictví mezinárodního rozměru v Evropské unii. Návrh zjednodušuje život občanů tím, že definuje společné předpisy, jež umožní snadno určit příslušný orgán a rozhodné právo, které se použije na veškerý majetek tvořící dědictví, a to nezávisle na místě jeho polohy. Kromě toho, že práva dědiců, závětních dědiců a dalších dotčených osob budou lépe zaručena, navrhované nařízení umožní budoucímu zesnulému, aby si s větším klidem naplánoval své dědictví, jelikož mu nabízí volbu práva, kterým se bude řídit převod celého jeho majetku. Komise rovněž navrhuje vytvoření evropského dědického osvědčení, které umožní každému dědici či správci dědictví snadno dokázat tento status po celém území Unie.

Místopředseda Jacques Barrot, komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, byl přijetím návrhu velmi potěšen a prohlásil: „Je nezbytné umožnit občanům a právníkům pochopit a do určité míry zvolit předpisy, které se použijí na veškerý majetek tvořící dědictví, a to nezávisle na místě jeho polohy. Tím, že navrhujeme, aby místo obvyklého pobytu implicitně určovalo příslušný orgán a rozhodné právo a aby bylo zároveň budoucímu zesnulému na jeho přání umožněno vypořádat jeho dědictví podle práva jeho státní příslušnosti, nabízíme jak vyšší právní jistotu, tak větší flexibilitu, tudíž více klidu a jasnosti. Mezinárodní dědické osvědčení umožní uplatnit bez dalších formalit status dědice či správce dědictví po celém území Unie. Je to další stavební kámen, kterým přispíváme k vytvoření skutečného evropského soudního prostoru pro věci občanské.“

450 000 dědických řízení s mezinárodním prvkem, která se každým rokem v Unii otvírají, představují majetek významné hodnoty odhadovaný na více než 120 miliard eur. Předpisy, které se na tato dědictví uplatňují, jsou ale velmi složité a těžko předvídatelné. Předpisy vztahující se k příslušnosti, ale rovněž k rozhodnému právu se v jednotlivých státech významně liší. Z toho vyplývá vysoká právní nejistota, která je často traumatizující: jak pro dědice, kteří pokud zdědili majetek nacházející se v jiném členském státu, čelí složité právní a administrativní situaci, tak rovněž pro ty, kteří si přejí zorganizovat své dědictví během svého života.

Návrh sleduje trojí cíl: zvýšit právní jistotu tím, že bude zaručena předvídatelnost a soudržnost použitelných předpisů, nabídnout osobám větší flexibilitu při volbě práva rozhodného pro jejich dědictví a konečně zajistit práva dědiců a/nebo závětních dědiců, ale rovněž dalších dotčených osob, například věřitelů.

Tato iniciativa ale nemění vnitrostátní majetkové předpisy, kterými se dědictví řídí. Rovněž otázky jako: „Kdo je dědicem?“ či „Jaký podíl mého majetku připadne mým dětem a mému manželovi / mé manželce?“ se nadále řídí vnitrostátními předpisy. Stejně tak není jakkoli ovlivněno majetkové právo či rodinné právo vlastní každému členskému státu. A nakonec, zdanění majetku tvořícího dědictví není návrhem změněno a zůstává určeno vnitrostátními právními předpisy.

Jak se bude budoucí nařízení používat?

Návrh počítá s uplatňováním jednotného kritéria, které implicitně umožní určit jak příslušný orgán, tak rozhodné právo pro dědictví s mezinárodním prvkem: právo obvyklého pobytu zesnulého. Nicméně občané žijící v zahraničí si budou moci zvolit, aby veškeré jejich dědictví podléhalo právu jejich státní příslušnosti. Veškerý majetek dědictví se bude takto řídit jedněmi právními předpisy, čímž se sníží riziko protichůdných rozhodnutí vydaných v různých členských státech. Stejně tak bude pro vypořádání dědictví příslušný jeden orgán, a to v místě obvyklého bydliště zesnulého, který ale bude moci případ postoupit orgánu státu státní příslušnosti zesnulého, pokud bude tento k vypořádání dědictví způsobilejší. Rozhodnutí a veřejné listiny ve věcech dědictví budou předmětem plného vzájemného uznávání.

Bude rovněž vytvořeno evropské osvědčení o dědictví , které bez dalších formalit umožní předložit důkaz o způsobilosti dědice a o pravomoci správce nebo vykonavatele dědictví. To bude představovat významný pokrok oproti stávající situaci, kdy je někdy velmi těžké uplatnit svá práva. Výsledkem bude zrychlení procedur a snížení jejich nákladů.

Další informace o činnosti místopředsedy Barrota lze získat na internetové adrese:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar