Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1508

Брюксел, 14 октомври 2009 г.

Комисията предлага да се опрости уреждането на наследяванията с международен елемент и да се увеличи предвидимостта на правилата, които го регулират

Днес Комисията прие предложение, което цели значително да опрости уреждането на наследяванията с международен елемент в Европейския съюз. Става въпрос да бъде улеснен живота на гражданите, като се установят общи правила, позволяващи лесното определяне на компетентния орган и на закона, който се прилага за цялото наследствено имущество, без значение на местонахождението му. Освен че правата на наследниците, заветниците и всички други засегнати лица ще бъдат гарантирани в по-голяма степен, предложеният регламент ще позволи на бъдещия покойник да предвиди по-спокойно завещаването на своето имущество, като му предостави възможност да избере приложимия закон, който ще регулира прехвърлянето на цялото му имущество. Комисията предлага също така да се създаде европейско удостоверение за наследство, което да позволи на всички наследници или управители на наследството да докажат по по-лесен начин статута си навсякъде на територията на Съюза.

Като изрази задоволството си от приемането на предложението, заместник-председателят Жак Баро, европейски комисар за правосъдие, свобода и сигурност, заяви: „Гражданите и практикуващите юристи трябва непременно да имат възможност да разберат и в определена степен да изберат правилата, които се прилагат за цялото наследствено имущество, без значение от мястото, където то се намира. Предлагайки обичайното местопребиваване да бъде законът по подразбиране, който определя компетентния орган и приложимия закон, като същевременно се даде възможност на бъдещия покойник, ако желае това, предпочете наследяването да бъде регулирано по силата на закона на неговото гражданство, ние предоставяме едновременно повече правна сигурност и повече гъвкавост, т.е. повече спокойствие . Колкото до европейското удостоверение за наследство, то ще позволи доказването на статута на наследник или на управител на наследство навсякъде на територията на Съюза без други формалности . Предложението представлява още един елемент в изграждането на истинско европейско пространство за гражданско право“ .

450 000 наследявания с международен елемент се открива на територията на Европейския съюз всяка година, които представляват значително имущество на стойност повече от 120 млрд. EUR. Но правилата, които се прилагат за тези наследявания са изключително сложни и трудно предвидими. Правилата, които определят компетентността, но също така и при ложимия закон се различават в значителна степен между държавите-членки. На това се дължи голямата правна несигурност, причина за неприятни преживявания за: наследниците, които са изправени пред правно и административно объркване, когато наследяват имущество, намиращо се в друга държава-членка, но също така и за тези от гражданите, които желаят да организират наследството си преди своята смърт.

Целта, която търси да постигне предложението, е тройна: увеличаване на правната сигурност чрез гарантиране на предвидимостта и съгласуваността на приложимите правила; предоставяне на възможност на гражданите за по-голяма гъвкавост при избора на приложимия закон за тяхното наследство; накрая гарантиране на правата на наследниците и/или заветниците, но също и на други засегнати лица (напр. кредитори).

Същевременно тази инициатива не променя националните материално правни норми, регулиращи наследяванията. Така въпроси като „кой е наследникът?“ или „каква част от имуществото ми ще наследят децата ми и моята съпруга/а?“ продължават да бъдат регулирани от националните правила. По същия начин вещното или семейното право на всяка държава-членка остава незасегнато. Накрая данъчният решим, който се прилага за наследственото имущество, не се изменя от предложението и продължава да се определя от националното право.

Как ще функционира бъдещият регламент?

В предложението е предвидено прилагането на единен критерий за определяне по подразбиране едновременно на компетентния орган и на приложимия закон за наследяване с международен елемент: този на обичайното местопребиваване на починалия. Гражданите, пребиваващи в чужбина, ще могат все пак да изберат да бъде приложен закона на тяхното гражданство за цялото наследствено имущество. По този начин цялото наследствено имущество се регулира от един единствен закон, което намалява риска от постановяване на противоречащи си решения в различните държави-членки. По същия начин само един орган ще бъде компетентен за уреждане на наследството, този на обичайното местопребиваване, но той може да прехвърли случая за разглеждане на орган в държавата на гражданството, ако той е по-подходящ да го разгледа. Накрая решенията и автентичните актове, приети в областта на наследяването, ще бъдат предмет на пълно и цялостно взаимно признаване.

Ще бъде изготвено също така европейско удостоверение за наследство , което ще позволи предоставянето на доказателство за статут на наследник или за правомощия на управител на наследство без други формалности. Това представлява значителен напредък по отношение на положението днес, при което понякога е много трудно да се предявяват притежаваните права. В резултат на удостоверението за наследство процедурите ще се ускорят, а разходите ще намалеят.

За повече информация относно дейностите на заместник-председателя Баро, моля, посетете уебсайта му в интернет на адрес:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar